Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Št. 201/2017-53 Ob-1209/17, Stran 247
Na podlagi 18. člena družbene pogodbe opt št. SV657/12 z dne 2. 7. 2012 in sklepa, ki ga je sprejela skupščina RRA severne Primorske Regijske razvojne agencije d.o.o. Nova Gorica na svoji seji dne 30. 1. 2017, predsednica skupščine objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
RRA severne Primorske Regijske razvojne agencije d.o.o. Nova Gorica 
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi vsak kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje zahteve:
1. da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke;
2. da ima najmanj sedem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let pri opravljanju vodilnih ali vodstvenih delih in nalogah v gospodarskih družbah, organizacijah ali institucijah, zavodih ali državni upravi;
3. da je državljan Republike Slovenije;
4. da ima znanje angleškega in italijanskega jezika na višji ravni;
5. da pri kandidatu niso podani zadržki iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);
6. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
7. da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidati morajo ob prijavi predložiti vizijo delovanja družbe za mandatno obdobje.
Kandidati morajo k prijavi predložiti ustrezna dokazila, in sicer:
1.) za izpolnjevanje pogojev izobrazbe:
– fotokopijo diplome o pridobitvi zahtevane izobrazbe.
2.) za izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj:
– podpisan življenjepis, v katerem kandidat navede družbe oziroma institucije, v katerih je delal, delovno mesto, čas trajanja zaposlitve, ključne naloge, ki jih je opravljal;
– fotokopijo pogodb(e) o zaposlitvi (iz katere so razvidni podatki, ki se nanašajo na opis delovnega mesta, zahtevnost del, datum sklenitve in posebna pooblastila) oziroma dokazila, iz katerih so razvidna vodilna ali vodstvena dela in naloge (npr. potrdilo delodajalca).
3.) za izpolnjevanje pogoja slovenskega državljanstva:
– fotokopija osebnega dokumenta.
4.) za izpolnjevanje pogoja znanja tujih jezikov:
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o višji ravni znanja jezika (vsaj na stopnji B2, glede na ocenjevalno lestvico, opredeljeno v Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike) ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku.
5.) za izpolnjevanje pogoja, da ni zadržkov iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah:
Podpisana izjava kandidata, da:
– ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je že preteklo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, če ta še traja in
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti oziroma sta že pretekli dve leti od pravnomočnosti sodbe.
6.) za izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti:
Podpisana izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ni starejše od 1 meseca.
7.) za izpolnjevanje pogoja, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica:
Podpisana izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica ali potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in ni starejše od 1 meseca.
V kolikor kandidat izpolnjevanje pogojev pod točkama 6. in 7. dokazuje s podpisom izjav, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi navedeni potrdili obvezno predložiti.
Znanje kandidata iz angleškega in italijanskega jezika bo pred dokončnim izborom preverila zunanja strokovna oseba.
Direktorja imenuje skupščina družbe, in sicer za obdobje 4 let.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati predložiti v zaprti kuverti v roku 15 dni od objave javnega razpisa, s pripisom »Javni razpis za direktorja – Ne odpiraj!« na naslov: RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica.
Skupščina bo kot pravočasne upoštevala prijave, ki bodo poslane najkasneje v roku 15 dni od dneva objave razpisa. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu družbe ali poslana priporočeno po pošti.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje. V izbirnem postopku bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazali:
– poznavanje pravne ureditve sistema delovanja regijskih razvojnih agencij in področja dela v regijski razvojni agenciji (organiziranje in vodenje, poznavanje temeljne razvojne in poslovne politike);
– izkušnje pri pripravi, prijavi in vodenju evropskih projektov.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh od dneva sprejema sklepa o izbiri.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Vse prijave bomo obravnavali zaupno.
RRA severne Primorske 
Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti