Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Št. 8021-1/2017-2 Ob-1225/17, Stran 225
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), Ustanovitvenega akta Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 883/15 z dne 31. 12. 2015), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, v nadaljevanju: UMZDRO), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1 – v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16), Splošnih pogojev poslovanja sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 23. 9. 2016 (v nadaljevanju: Splošni pogoji sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop.,Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017 s spr. in dop. (postavke za leto 2016 – v nadaljevanju PFN), Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013 s spr. z dne 23. 6. 2016), Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije v obdobju 2010–2017 (sklep Vlade RS, št. 30301-5/2016/6 z dne 21. 7. 2016), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2016 (sklep Vlade RS št. 30300-2/2011/4 z dne 7. 4. 2011 s spr. z dne 23. 6. 2016), Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (sklep Vlade RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013 s spr. z dne 23. 6. 2016), Sklepa Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718), Proračuna RS za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015 s spr. in dop.), Poslovnega načrta izvajanja ugodnih razvojnih kreditov za investicije na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenskega regionalno razvojnega sklada, avgust 2016, Pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo št. C2130-16-900001 o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na problemskih območjih v letih 2016 in 2017 z dne 29. 11. 2016, regionalne sheme državnih pomoči št.: BE02-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014 ter soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k javnemu razpisu št. 3030-5/2016/95 z dne 25. 1. 2017, objavlja
javni razpis 
za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP 
1. Predmet razpisa 
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektomna problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.
2. Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.
3. Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo.
4. Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih je 10.000.000,00 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je sledeča:
Problemsko območje
Višina posojil
Maribor s širšo okolico 
3.510.000,00 EUR
Pokolpje 
2.160.000,00 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje
1.620.000,00 EUR
Pomurje
2.710.000,00 EUR
5. Upravičena problemska območja po tem razpisu so:
– območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
– območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),
– območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje,
– območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).
2. Razpisna dokumentacija 
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec BP, ki se izpolnjen, skupaj z zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev dokumentacije za prijavo na javni razpis ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi, 
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za črpanje posojil,
– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta posredovati na Sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa dosegljivi na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca BP, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave 
1. Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2017 ter 1. 9. 2017.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga BP«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80 (praviloma modre barve).
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure.
4. Razpisni pogoji 
1. Vlagatelji in upravičenci do posojil so lahko mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
2. Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).
3. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I).
– Vlagatelji morajo glede na določila Priloge I ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke vezane na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov.
– Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
4. Pri posojilu, ki je dodeljeno za diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del.
5. Pri posojilu, ki je dodeljeno za bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
6. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
7. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
8. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za končni proizvod, ki izhaja iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s prijavljenim projektom, obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
9. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.
10. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so imeli delež skupnega kapitala v letu 2015 oziroma (po uradni objavi letnih poročil oziroma bilančnih izkazov) v letu 2016 v obveznostih do virov sredstev manjši od 15,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2016);
– imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2016). Metodologija za izračun bonitete pri vlagateljih, je objavljena na spletni strani Sklada, v razdelku predpisi;
– prijavljajo projekt, ki je že bil sofinanciran s strani sredstev Sklada;
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada, zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
– prijavljajo projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt;
– ne izkazujejo možnosti za zavarovanje posojila po presoji Sklada;
– so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– izvajajo dejavnost, ki je izločena iz shem državnih pomoči v Evropski uniji;
– poslujejo na področju oziroma projekt, ki ga želijo izvesti, sodi v sektor:
– ribištva in akvakulture, kakor ga določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013 z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP in pomoči za prikrajšane in invalidne delavce po uredbi EU o skupinskih izjemah ter pomoči de minimis,
– ladjedelništva, 
– proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture; 
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24), z izjemo pomoči de minimis,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije, z izjemo nadomestila za dodatne stroške, ki niso stroški prevoza v najbolj oddaljenih regijah, kakor je določeno v točki (b) drugega odstavka 15. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije v MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje in pomoči za prikrajšane delavce in invalide po Uredbi EU o skupinskih izjemah ter pomoči de minimis,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je: 
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
– jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah; 
– industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah; 
– prometa in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;
– delujejo v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– prijavljajo projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– so na zadevnem območju prenehali z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o SKD;
– so insolventni glede na 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, s spr. in dop.);
– so v težavah, kot jih opredeljuje zakonodaja s področja reševanja in prestrukturiranja gospodarskih subjektov v težavah in 18. točka 2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma so to pomoč prejeli in še niso ali se neuspešno zaključili prestrukturiranje podjetja ali pa so v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij; 
– so v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ne izpolnjujejo ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.
5. Pogoji prijave 
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu BP s pripadajočimi prilogami, ki so navedene v 12. poglavju tega razpisa.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 12. poglavju z naslovom vsebina vloge.
3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost vlagatelja oziroma podjetja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in dokončanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s posojilom Sklada.
4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na vlagatelja ter na prijavljen projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako, da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja lažnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo Sklad nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in kazenskimi postopki.
7. Vlagatelj mora v času obravnave vloge na poziv Sklada osebno predstaviti svoje poslovanje ter prijavljeni projekt.
8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila, ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z in brez DDV-ja.
9. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom.
10. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. V kolikor je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen do posojila.
11. Za del enotnega investicijskega projekta se šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po uredbi o SKD.
12. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
13. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški 
1. Upravičeni stroški projekta: za dokazovanje upravičenih stroškov projekta (brez DDV) mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt.
1.1. Nakup nepremičnin:
– objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori;
– nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
1.2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:
– pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela ipd.,
– stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del,
– stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih.
1.3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):
– pri velikih podjetjih izključno novi, pri MSP pa lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 2011.
Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.
1.4. Nakup nematerialnih naložb:
– ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.
2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah,
– ohraniti na upravičenem problemskem območju in v lasti vlagatelja vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja,
– v primeru nematerialnih investicij, uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela regionalno državno pomoč oziroma posojilo Sklada, in ostati povezane s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let v primeru velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro, malega ali srednje velikega podjetja.
3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen ter pod pogojem, da se ohrani gospodarska dejavnost na določenem območju za obdobje 5 let oziroma 3 leta, upoštevaje velikost podjetja. Vlagatelj mora o tem predhodno pridobiti soglasje Sklada.
4. Neupravičeni stroški:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta),
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev,
– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska gradnja,
– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,
– stroški nakupa osebnih vozil,
– stroški dokumentacije,
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj,
– vlaganja za zasebno rabo in
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in zakupov.
7. Pravila državnih pomoči 
1. Razpisana posojila imajo obrestno mero, ki je nižja od veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči in zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju oziroma v skladu regionalno shemo državnih pomoči št.: BE02-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014.
2. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih meja pomoči.
3. Državna pomoč po shemi državnih pomoči ima spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvajanja projekta in po oddaji vloge na javni razpis.
4. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu z regionalno shemo državnih pomoči, navedeno v 1. točki tega poglavja javnega razpisa.
5. V primeru velikih investicijskih projektov, z upravičenimi stroški nad 50 mio EUR in pri vlagateljih, ki so v treh letih pred objavo razpisa prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še dodatna pravila s področja državnih pomoči.
6. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal Skladu.
7. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranja ter da z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
8. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti Sklad.
8. Finančni pogoji 
1. Projekt je lahko sofinanciran s strani Sklada do največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter hkrati do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki znaša kot sledi:
Velikost podjetja
Delež regionalne državne pomoči 
(Vzhodna Slovenija)
velika
25 %
srednja
35 %
mala
45 %
2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.
4. V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt za največ 1.000.000,00 EUR posojila oziroma vlagatelju, ustanovljenem:
Datum vpisa vlagatelja 
v sodni register
Maksimalna višina posojila v EUR
po 1. 1. 2016
200.000,00
po 1. 1. 2014
400.000,00
pred 1. 1. 2014
1.000.000,00
7. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) ne sme biti nižja od 35.000,00 EUR. Najnižji znesek kredita mora biti nad 25.000,00 EUR, najvišji pa ne preko 1.000.000,00 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2016 znaša 98.196.909,59 EUR.
9. Posojilni pogoji:
– Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.
– Skupna doba vračanja posojila je največ 11 let oziroma največ do 30. 6. 2028, ki vključuje največ 2 letni moratorij.
– Mesečno vračanje glavnice posojila.
– Polletno vračanje obresti, za obdobje med 1. 1.–30. 6. ter 1. 7.–31. 12.
– Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja ter vodenja posojil.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme biti daljša od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 24 mesecev moratorija.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta.
9. Pogoji sklepanja posojilne pogodbe in zavarovanja 
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo s Skladom sklenil posojilno pogodbo, ki bo v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti, v primeru zastave na predmetu projekta, pa v obliki notarskega sporazuma o zavarovanju denarne terjatve.
2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od datuma odločbe o dodelitvi posojila upravičencu, ki ga lahko Sklad ob utemeljenem razlogu na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
3. Stroški zavarovanja posojila bremenijo upravičenca.
4. Posojilo se obvezno zavaruje v sledeči obliki:
Boniteta vlagatelja po iBONu oziroma metodologiji Sklada
Zahtevane oblike zavarovanja
8–10
– 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in 
– overjena izvršnica in 
– dodatno: zastava premičnin in/ali nepremičnin, ki so predmet investicije v primeru, če vlagatelj ne izkazuje lastništva nepremičnine* v vrednosti za vsaj 50 % glavnice posojila.
4–7 ter 
ne glede na boniteto, vsi vlagatelji, ustanovljeni od vključno 1. 1. 2014 naprej
– 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in 
– overjena izvršnica in 
– poroštvo tretje osebe, ki izkazuje lastništvo nepremičnin* v vrednosti vsaj 50 % glavnice posojila, če vlagatelj ne izkazuje lastništva nepremičnine* v vrednosti za vsaj 50 % glavnice posojila. V primeru poroštva tretje osebe 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in overjeno izvršnico poroka in
– zastava premičnin in/ali nepremičnin, ki so predmet investicije.
*Za ugotavljanje vrednosti nepremičnine se uporablja vrednotenje GURS-a. Razmerje med vrednostjo nepremičnine ter posojilom je najmanj 1:1. Nepremičnine so lahko predhodno obremenjene največ z dvema hipotekama. V kolikor je solidarni porok pravna oseba, mora biti njegova boniteta najmanj 4, v primeru, da je porok fizična oseba, pa mora biti ta kreditno-sposobna.
5. Ob oddaji vloge mora vlagatelj utemeljiti predlog zavarovanja posojila ter po potrebi predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov zavarovanja posojila.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, in sicer pred podpisom posojilne pogodbe. Sklad ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine. Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka.
7. V kolikor upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
10. Pogoji črpanja posojila 
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci;
– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku 5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu celotnih obveznosti;
– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu posojilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so kopije priloženih dokumentov enake originalom ter da so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;
– kopije računov in situacij z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis; kopije pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu oddaje vloge na javni razpis. V kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi s svojim podpisom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred datumom oddaje vloge na javni razpis; 
– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije; 
– v primeru izvajanja pogodbenih del kopija pogodb z izvajalci; 
– upoštevajo se zneski brez DDV, in sicer največ do 75 % posameznega dokumenta za črpanje. 
2. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim projektom, in sicer največ do 5 % od dodeljenega posojila, s predhodnim soglasjem Sklada.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
4. V kolikor upravičenec v določenem roku in na dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
11. Pogoji spremljanja in zaključka projekta 
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2019. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.
2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, na upravičenem problemskem območju še vsaj naslednjih 5 let po končanem projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem Sklada.
4. Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) ter najmanj ohraniti oziroma povečati število zaposlenih ob povečanju konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa.
5. Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna razlika med povprečnim številom zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge (podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha na dan 31. 12. 2015 oziroma po uradni objavi podatkov iz letnih poročil po podatkih na dan 31. 12. 2016) in številom zaposlenih na dan 31. 12. najkasneje 2 leti po zaključku projekta na račun povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi izvedbe projekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi podjetji se ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.
6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do 31. 12. 2028.
7. Upravičenec mora omogočiti Skladu pregled projekta in ogled predmeta zavarovanja.
8. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev skladnosti vloge z določili tega razpisa, izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
9. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali določil javnega razpisa.
12. Vsebina vloge 
1. Obvezna dokumentacija:
Oznaka priloge
Opis priloge
1. OBR
Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec BP, ki mora biti skladen z ostalo predloženo dokumentacijo o projektu. 
2. POG
S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. 
3. INV
Poslovni načrt, ki mora biti skladen s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejši od 1. 1. 2017. Pri njegovi pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2015 in splošne diskontne stopnje, ki je 4 %. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani najmanj za dobo vračila posojila.
Poslovni načrt mora vsebovati: 
– poslovni del (podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji projekta, opis ter lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter
– finančni del z oceno učinkov projekta z analizo njegove upravičenosti in izračuni v njegovi ekonomski dobi oziroma najmanj za obdobje vračila posojila (izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja vloženih sredstev, neto sedanja vrednost projekta, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije mora biti razvidno doseganje ciljev po javnem razpisu v skladu s 4. točko iz 11. poglavja javnega razpisa.
4. REG
Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja za gospodarsko dejavnost na dan oddaje vloge na upravičenem območju po javnem razpisu:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od meseca dni pred oddajo vloge na javni razpis, z označbo registrirane gospodarske dejavnosti vlagatelja oziroma projekta, skladne z javnim razpisom oziroma druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt. Iz dokazila mora biti razvidno tudi, da vlagatelj opravlja gospodarsko dejavnost na upravičenem območju, glede na določila javnega razpisa.
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.
– V kolikor potrebujejo vlagatelji za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo ipd.), jih priložijo k vlogi. 
Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
5. OBV
Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. ZKL
Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu.
7. AVP
Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom Sklada in brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 4. poglavja tega razpisa. Vlagatelji v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljeno posojilo po tem razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.
8. NAK
Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 1. 2017. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta. 
9. RAB
V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
10. TEH
Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
11. GRA
Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje za predviden poseg ni potrebno, da pa vlagatelj razpolaga z vsemi potrebnimi dovoljenji in soglasji za izvedbo projekta.
12. SKL
Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
13. LAST
Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
14. BIL
Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil letne izkaze poslovanja za preteklo leto poslovanja tj. leto 2015 oziroma 2016. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam. 
– Pri razpisnih rokih, pri katerih podatki iz letnih poročil za leto 2016 še ne bodo javno objavljeni, vlagatelji priložijo nerevidirane oziroma ocenjene bilančne izkaze za poslovanje v letu 2016, kot jih bodo predvidoma oddali AJPES-u.
15. POS
V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
16. ZAV
Predlog ustreznega zavarovanja, kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo in po potrebi priloži ustrezna dokazila. V primeru solidarnega poroka, je potrebno še soglasje slednjega k poroštvu. V kolikor je porok fizična oseba, je potrebno predložiti še dokazila o njegovi kreditni sposobnosti (dokazila o dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki v prijavnem obrazcu ter ustrezno izpolnjeno in podpisano Prilogo OBR_porok, ki je del razpisne dokumentacije).
17. OST
V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna pogodba ipd.). Sklad lahko v času do zaključka obravnave vloge od vlagatelja zahteva, da v zahtevanem roku poda dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dokazila in pojasnila o projektu (npr. pisma o nameri).
 
2. Neobvezna dokumentacija
(V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta):
Oznaka priloge
Opis priloge
1. POGp
Predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.
13. Merila za ocenjevanje 
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
1.1. Regionalni vidik lokacije investiranja – skupno največ 30 točk:
– Koeficient razvitosti občine projekta za leto 2017 – 20 točk;
– Lokacija projekta na obmejnem problemskem območju – 10 točk.
1.2. Tržni in ekonomski elementi projekta – skupno največ 50 točk:
– Tržna naravnanost projekta – 12 točk;
– Tehnološki vidik projekta – 10 točk;
– Ocena finančne uspešnosti vlagatelja s projektom – 8 točk;
– Nove zaposlitve – 10 točk;
– Izvedljivost projekta – 10 točk.
1.3. Ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk:
– Bonitetna ocena vlagatelja glede na razvrstitev po iBONu oziroma metodologiji Sklada – 10 točk;
– Kapitalska ustreznost vlagatelja – 4 točke;
– Velikost vlagatelja – 4 točke;
– Status socialnega podjetja – 2 točki.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
2. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči, kot sledi iz tabele:
Minimalni prag števila točk:
skupaj po vseh kriterijih najmanj
40 točk
ter po kriterijih tržni 
in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja skupaj najmanj
30 točk
14. Obravnava vlog 
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po posameznem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranja niso javna.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in poslovni načrt, sicer se zavržejo kot nepopolne.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prepozno prispele vloge se uvrstijo v naslednji razpisni rok, v kolikor tega ne bo več, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje.Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z najvišjim številom točk do porabe razpisanih posojil po posameznih sklopih upravičenih območjih opredeljenih v 4. točki 1. poglavja javnega razpisa.
10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v 13. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. V kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po naslednjem vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer:
1. tržni in ekonomski elementi projekta,
2. regionalni vidik lokacije investiranja,
3. ocena vlagatelja.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je bila oddana prva (upošteva se datum in ura oddaje vloge priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje vloge osebno v vložišču na sedežu Sklada).
11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj število točk opredeljenih v tabelah v 2. točki 13. poglavja javnega razpisa, se kot neutemeljene zavrnejo.
12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Ko pa gre za t. i. ostanke sredstev, lahko komisija v primeru iz prejšnjega stavka predlaga odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska in v obsegu razpoložljivih sredstev (na primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta. V kolikor vlagatelj tega v postavljenem roku ne bo storil oziroma na to ne pristane, lahko Sklad po enakem postopku ponudi posojilo vlagatelju, katerega vloga se je po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih možnosti razpisa. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
15. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog 
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada. V primeru dodelitev sredstev nad 500.000,00 EUR je potrebno k sklenitvi posojilne pogodbe pridobiti še soglasje Nadzornega sveta Sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Na podlagi prvega odstavka 10. člena ZSRR-2 ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti