Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Št. 5442-129/2016/3 Ob-1240/17, Stran 202
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS1718/ (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 2.0 z dne 4. 7. 2016, Slovenska Strategija Pametne Specializacije (potrjena na Vladi RS, dne 20. 9. 2015 in Evropski komisiji, dne 3. 11. 2015, v nadaljevanju: S4), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/76 in 49/16 – popr.), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori javnemu razpisu, št. 3032-156/2016/12 z dne 31. 1. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 10.1.3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. V skladu z OP 2014–2020 v okviru omenjenega specifičnega cilja mora Slovenija največ pozornosti nameniti krepitvi kompetenc mladih, ki so ključne za izboljšanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. V ta namen se bo z izvajanjem različnih modelov prehajanja med izobraževanjem in okoljem izboljšalo kompetence šolajočih se posameznikov na eni strani in opolnomočilo strokovne delavce v izobraževanju. Prav tako bomo zasledovali tudi cilje Strategije pametne specializacije na področju, ki spodbuja sistemske in dolgoročnejše ukrepe znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema za pridobivanje ključnih znanj in kompetenc.
Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah (v nadaljevanju OŠ), s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Z modelom želimo opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. Zato je ključno, da se v okviru projekta zagotovi povezovanje osnovne šole z okoljem. Šola bo z njimi sodelovala in vzpostavila partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj šolajočemu in odpiranje vzgoje in izobraževanja v okolje. S celostnim modelom se bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v šolskem prostoru kot izven njega.
Zato se v okviru modela predvideva:
– pripravo vsebinskih okvirov in podlag za model v skladu z Evropskim referenčnim okvirom za spodbujanje podjetnosti;
– izvedbo konkretnih projektov, ki temeljijo na načelih podjetnosti in katerih rezultat je storitev ali proizvod;
– opolnomočenje šolajočih s kompetenco podjetnosti z omogočanjem praktične izkušnje preizkušanja ustvarjalnih in inovativnih rešitev v realnem okolju – v lokalnem okolju šole, ki se izkaže v konkretnih izdelkih in rezultatih (opolnomočenost šolajočih s kompetenco podjetnosti vpliva tudi na izgradnjo karierne poti posameznika);
– opolnomočenje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s kompetenco podjetnosti;
– razvoj didaktičnih pristopov za vključevanje kompetence podjetnosti v kurikulum;
– izvedba evalvacije kompetence podjetnosti pri šolajočih;
– spodbujanje in celovita promocija kompetence podjetnosti med šolajočimi in šolo;
– redno spremljanje kompetence.
Predmet tega javnega razpisa je torej razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora mladim zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z NVO. Razvojni model mora vključevati tudi razvoj uporabe novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.
Ključna cilja javnega razpisa torej sta:
– razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;
– opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.
V okviru tega se predvideva v začetnem razvojnem delu poudarek predvsem na aktivnosti pilotiranja in preizkušanja, v fazi implementacije pa bolj na uvajanju uspešnih evalviranih pristopov v vzgojno-izobraževalni sistem. Predlagatelj je pri tem dolžan zagotoviti transparentnost in objektivnost v postopku izbire, katerega od mnogih mogočih pristopov k spodbujanju kompetence podjetnosti bo pilotiral in preizkusil. Pobudnik prej omenjenih pristopov je lahko bodisi partner konzorcija bodisi druga organizacija, ki v primeru izbora postane zunanji izvajalec. Na ta način se zagotovi odprtost procesa uvajanja podjetnosti v šole na eni strani, prav tako pa se spodbudi uvajanje drugačnih, inovativnih pristopov na drugi.
Ciljne skupine javnega razpisa so učenci osnovnih šol in strokovni ter vodstveni delavci osnovnih šol.
Ključni pričakovani rezultat je implementacija razvojnega modela spodbujanja podjetnosti v najmanj 120 osnovnih šolah.
Predvidene aktivnosti:
1. Analiza stanja in pregled različnih pristopov
2. Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija modela, v okviru katerega se predvideva izbor, preizkus in povezovanje ter nadgradnja pilotnih pobud, novih pedagoških strategij, pristopov oziroma praks na področju projekta
3. Celovita vzpostavitev podpornega okolja za razvojne in implementacijske OŠ
4. Celovito načrtovanje implementacije modela in izvedba projekta
5. Načrt in izvedba spremljave in evalvacije
6. Promocija projekta.
Podrobneje so posamezne aktivnosti opredeljene v prilogi Navodila.
Določitev lokacije izvajanja aktivnosti:
Javni razpis je namenjen razvijanju kompetence podjetnosti v osnovnih šolah v Republiki Sloveniji, in sicer je namen javnega razpisa razvoj enotnega modela uvajanja podjetnosti v osnovnih šolah, zato se uporabljajo pravila, ki veljajo za sistemske ukrepe, pri katerih je pričakovan učinek za celoten sistem vzgoje in izobraževanja v RS. Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, opredeljenim v drugem odstavku 13. člena uredbe o ESS (1304/2013), se bo pri financiranju aktivnosti, ki jih izvaja upravičenec v korist obeh programskih območij (kohezijske regije Vzhodna Slovenija in kohezijske regije Zahodna Slovenija), uporabilo t. i. sorazmerni pristop (pro-rata) financiranja aktivnosti.
Za določitev razmerja med programskima območjema se uporablja t. i. sorazmerni ključ, tj. podatek glede števila šol in šolajočih otrok v posamezni kohezijski regiji, kar pomeni delitev finančnih sredstev v razmerju 53 % KRVS in 47 % KRZS.
Prijavitelj mora dosegati naslednje kazalnike učinka ter rezultata:
ID
Kazalnik učinka
Kategorija regij
Ciljna vrednost
10.11
Število vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte
Vzhod
63
10.11
Število vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte
Zahod
57
Skupaj
120
ID
Kazalnik rezultata
Kategorija regij
Ciljna vrednost
10.5
Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja
Vzhod
85 %
10.5
Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja
Zahod
85 %
Poleg navedenih kazalnikov se bo v okviru projekta spremljalo tudi naslednje kazalnike:
– število vključenih učencev;
– število vključenih strokovnih delavcev (ločeno strokovni delavci in ravnateljev);
– število vključenih mentorjev iz posameznih področij;
– število usposabljanj;
– število pripravljenih pedagoških gradiv.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
V okviru javnega razpisa bo izbran en projekt za sofinanciranje, saj je med drugim cilj priprava sistemske podlage za umestitev kompetence podjetnosti kot transverzalne kompetence v vzgoji in izobraževanju.
3.1. Prijavitelj
Prijavitelj na javnem razpisu je poslovodeči partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija. Kot prijavitelj lahko kandidira subjekt javnega prava. Prijavitelj mora izoblikovati konzorcij, Kot prijavitelj lahko kandidira subjekt javnega prava. Prijavitelj mora izoblikovati konzorcij, ki vključuje minimalno 120 VIZ, javne zavode (ki so v ustanovitvenih aktih zadolženi za usposabljaje in delo s strokovnimi delavci in ravnatelji v OŠ) in vsaj enega partnerja iz vsake od preostalih alinej/skupin potencialnih upravičencev. Zaželeno je, da so razvijalci in/ali izvajalci pilotnih pobud partnerji projekta. Zaželeno je, da so razvijalci in/ali izvajalci pilotnih pobud partnerji projekta.
Potencialni upravičenci konzorcija so:
– OŠ: v konzorcij mora biti vključenih minimalno 120 OŠ, od katerih je okvirno četrtina razvojnih OŠ in tri četrtine implementacijskih OŠ;
– javni zavodi, ki so v ustanovitvenih aktih zadolženi za usposabljanje in delo s strokovnimi delavci in ravnatelji na ravni osnovne šole;
– pedagoške fakultete;
– zbornice, ki so reprezentativne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, ali neprofitni zavodi z izkušnjami in referencami na področju spodbujanja podjetnosti v OŠ. Zbornice ali neprofitni zavodi bodo v okviru projekta sorazvijali model in zagotavljali mrežo mentorjev strokovnim delavcem in učencem iz minimalno 120 OŠ;
– NVO s področja:
– prostovoljne organizacije ali mladinske organizacije, ki zagotavljajo mrežo posameznikov, ki bodo v okviru projekta sorazvijale model in zagotavljale mrežo mentorjev strokovnim delavcem in učencem na minimalno 120 OŠ; 
– javni zavodi na področju kulture in nevladne kulturne organizacije, ki so ustanovljene kot društva, ki bodo v okviru projekta sorazvijali model in zagotavljali mrežo mentorjev strokovnim delavcem in učencem na minimalno 120 OŠ; 
– zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in lahko zagotovijo mrežo kulturnikov in umetnikov, ki bodo v okviru projekta sorazvijali model in zagotavljali mrežo mentorjev strokovnim delavcem in učencem na minimalno 120 OŠ;
– javne raziskovalne organizacije1 – raziskovalne ustanove bodo v okviru projekta sorazvijale model (v vsebinskem delu, ki se navezuje na to področje) in bodo zagotavljale mrežo mentorjev strokovnim delavcem in učencem na minimalno 120 OŠ.
1 Javne raziskovalne organizacije v okviru predmetnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ter druge raziskovalne organizacije, ki izvajajo raziskovalno dejavnost v obliki raziskovalnih programov, ki jih sofinancira ARRS in niso ustanovljene po ZGD (Zakon o gospodarskih družbah: Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 44/13 – odl. US).
 
Potencialni partnerji morajo imeti izkušnje na področju spodbujanja podjetnosti v izobraževanju. V okviru modela je predvidena tudi vzpostavitev mentorstva na področju gospodarstva, NVO in raziskovalnih ustanov.
Predvidena je vzpostavitev strateškega sveta za podjetnost v izobraževanju. Pristojnosti strateškega sveta so:
– priprava strategije o spodbujanju kompetence podjetnosti v izobraževanju;
– redno in strokovno spremljanje izvajanja projekta skladno z določili razpisa, vključno s spremljanjem transparentnosti in objektivnosti izbora pilotnih pristopov;
– preučitev vsakoletne evalvacije oziroma spremljanja modela in na podlagi tega podajanje strokovnih in tehničnih usmeritev konzorciju tako za model kot vključevanja aktualnih vsebin;
– vsebinsko povezovanje predvidenih konzorcijev na ravni OŠ, SŠ in UNI izobraževanja.2
2 V letu 2017 se v okviru dveh JR predvideva vzpostavitev konzorcija na področju srednješolskega izobraževanja in konzorcij na področju univerzitetnega izobraževanja.
OŠ je v projekt lahko vključena kot:
– razvojna OŠ v okviru posamičnega projekta in modela: so OŠ, ki sodelujejo pri razvoju modela spodbujanja kompetenc podjetnosti in didaktičnih pristopov. Model preizkušajo, spremljajo, evalvirajo in implementirajo na ravni šole ter ga v drugi fazi prenašajo skupaj z ostalimi partnerji na implementacijske šole;
– implementacijska OŠ: so tiste, ki sodelujejo pri preizkušanju in implementaciji modela spodbujanja kompetenc podjetnosti in didaktičnih pristopov, a šele v drugem implementacijskem delu.
3.2. Konzorcijska pogodba
Vsi konzorcijski partnerji podpišejo konzorcijsko pogodbo (priloga 5 prijavnega obrazca).
3.3. Izjave konzorcijskih partnerjev
Vsi konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) priložijo podpisano in ožigosano izjavo (priloga 7 in 8 prijavnega obrazca). Ta vsebuje tudi naslednje splošne pogoje na razpisu:
 
Pogoji
Dokazila
1
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu 
v Republiki Sloveniji,
– Pogoji se bodo preverili 
v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
2
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– Pogoji se bodo preverili 
v aplikaciji ERAR 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3
ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa,
4
ima na dan oddaje vloge poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi 
s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov 
v vrednosti 50 eurov ali več,
– Pogoji se bodo preverili 
v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5
ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, 
6
ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 
z njegovimi posli ne upravlja sodišče.
– Pogoji se bodo preverili 
v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5. točka zgoraj navedenih pogojev velja kot osnovni pogoj tudi za zakonitega zastopnika prijavitelja in konzorcijskega partnerja.
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo prijavitelji, konzorcijski partnerji in njihovi zakoniti zastopniki potrdili s podpisano izjavo.
3.4. Ostali pogoji
– Prijavitelj mora v elaboratu projekta upoštevati programske dokumente na razpisanem področju:
– Evropski referenčni okvir za podjetnost v izobraževanju (v nadaljevanju EROPI, vir: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf),
– Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006),
– Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14.
– Prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpisanem področju, ki vsebuje pregled potreb po razpisanih aktivnostih in izdelano mrežo izvajanja prijavljenega projekta. Podrobna opredelitev analize je zapisana v navodilih.
– Prijavitelj mora ob prijavi opredeliti način vključevanja obstoječih in prihodnjih inovativnih praks, pristopov in pobud na razpisanem področju, ki mora biti nediskriminatoren, to je transparenten in objektiven, upoštevajoč morebiten konflikt interesov med partnerji in drugimi pobudniki.
– Prijavitelj mora imeti izkušnje s koordinacijo in vodenjem mreže (minimalno 20) osnovnih šol.
– Prijavitelj mora oblikovati regionalno razpršeno mrežo minimalno 120 vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju OŠ) v obeh regijah: vsaj 30 razvojnih OŠ in 90 implementacijskih OŠ.
– Prijavitelj mora ob prijavi predložiti jasen načrt evalvacije in spremljanja kompetence podjetnosti (na ravni strokovnih delavcev, ravnateljev, učencev in OŠ), razvojnega modela in načrt revidiranja modela v skladu s sprotnimi rezultati spremljanja in evalvacije in po posvetovanju s strateškim svetom.
– Vsi potencialni upravičenci morajo imeti reference s spodbujanjem kompetence podjetnosti v izobraževanju (osnovni in/ali srednji šoli).
3.5. Razmerje finančnih sredstev znotraj konzorcija
OŠ morajo prejeti vsaj 50 % celotne višine dodeljenih sredstev javnega razpisa za razvojne, implementacijske aktivnosti in aktivnosti spremljave in evalvacije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
4.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih.
Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa oziroma prednostne naložbe in prednostne osi. 
DA NE 
(izločitveno merilo)
Prijavitelj je v predlogu projekta ustrezno identificiral in upošteval vse ciljne skupine.
DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta vključuje vse vsebinske sklope iz EROPI in vse kompetence EROPI.
DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. 
DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora 
in ustreznost ter sposobnost upravičencev, ki imajo reference iz razpisanega področja.
DA NE 
(izločitveno merilo)
4.2. Merila za ocenjevanje prijav
Pravočasno prispele in formalno popolne vloge bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija), ki jo s sklepom imenuje ministrica na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
 
Merilo
Lestvica
Točke
Možno 
število točk
I. KAKOVOST PRIJAVE
215
1. Strokovna utemeljitev predlaganega projekta
50
a)
Kakovost predložene analize stanja na razpisanem področju. Predvideni elementi: analiza stanja vsebuje celovit pregled obstoječih pristopov k spodbujanju kompetence podjetnosti, rezultate obstoječih projektov in dejavnosti, povezuje njihove rezultate na razpisanem področju, ugotavlja primanjkljaje in opredeljuje potrebne dejavnosti za nadgradnjo obstoječega stanja kompetence podjetnosti v izobraževanju (na ravni OŠ) tako na nacionalni kot mednarodni ravni ter je kot taka uporabna za načrtovanje in izvedbo projekta. 
15
b)
Celovitost in utemeljenost povezave prijave z dosedanjimi relevantnimi rezultati na področju kompetence podjetnosti: v projektu bodo uporabljeni in nadgrajeni dosedanji relevantni rezultati, izkušnje, pobude, priporočila, strategije, smernice in drugi programski dokumenti na razpisanem področju (doma in v mednarodnem prostoru).
15
c)
Opredelitev partnerjev razen VIZ: Prijava vključuje jasno utemeljitev izbora partnerjev: izbrani partner ima izkušnje na področju spodbujanja kompetence podjetnosti, v okviru katerih tudi vključuje aktualne inovativne, prodorne pobude na razpisanem področju.
20
2. Kakovost elaborata prijavljenega projekta
165
a)
Sistematičnost in preglednost: vsi zapisi v prijavnici konkretno odgovarjajo na zastavljena vprašanja, upoštevajo navodila, stavki so kratki in jedrnati.
5
b)
Vsebinska celovitost: vsi elementi elaborata projekta so podani tako, da tvorijo celoto, iz katere je razviden natančen potek projekta. Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se ustrezno dopolnjujejo.
10
c)
Cilji in dodana vrednost projekta: cilji so razumljivi, natančno opredeljeni in dosegljivi.
10
d)
Celovita vzpostavitev podpornega okolja za OŠ: natančno so opredeljene aktivnosti in načini vzpostavitve podpornega okolja (razvojni timi, medsebojno sodelovanje ter izmenjava izkušenj in dobrih praks, priprava predlogov programov usposabljanja, didaktične podpore in pomoči za strokovne delavce OŠ).
10
e)
Medpredmetno oziroma medpodročno povezovanje: 
Aktivnosti so opredeljene tako, da je razvidno sodelovanje strokovnih delavcev različnih predmetov pri načrtovanju in izvajanju pouka, da učenci celovito razvijajo kompetence oziroma spretnosti.
10
f)
Aktivna vloga učencev: projektne aktivnosti opredeljujejo aktivno vlogo učencev v vseh fazah projekta na ravni OŠ in v procesu spremljave.
20
g)
Trajnost: trajnost aktivnosti in rezultatov projekta je razvidna (tj. kako bodo posamezniki in ustanove že med izvajanjem projekta zagotovili, da po koncu projekta ne bodo opustili novih pristopov in organizacije dela ter da bodo razvili modele, pristope, strategije, ki se jih bo implementiralo v različnih okoljih, in da bodo pripravili sistemske rešitve za umestitev kompetence podjetnosti v OŠ).
10
h)
Časovni in finančni načrt (opredelitev, izvedljivost in usklajenost): časovni in finančni načrt izvedbe sta natančno opredeljena, izvedljiva in usklajena.
10
i)
Vodenje in organizacija: vodenje in organizacija projekta ter vloga in odgovornosti konzorcijskih partnerjev v projektu so natančno opredeljene.
10
j)
Evalvacija dosežkov: natančno so opredeljeni vsi predvideni postopki ugotavljanja dviga kompetence podjetnosti pri učiteljih, učencih in OŠ kot celota (priprava instrumentarija in metodologija merjenja, večkratno preverjanje, opredeljene možnosti izboljšave metodologije in instrumentarija).
10
k)
Spremljanje: natančno so opredeljeni vsi postopki spremljanja kompetence podjetnosti in dejavnosti (sprotno ugotavljanje uspešnosti modela, predvidenih dejavnosti, doseganje operativnih ciljev in vmesnih rezultatov, predvideno sprotno revidiranje modela na podlagi rezultatov (za OŠ vsako šolsko leto), samoevalvacija vključenih, transparentnost). Načrt sprotnega redividiranja spremembe modela vključuje predstavitev in posvetovanje s strateškim svetom.
20
l)
Projekt vključuje inovativne, prodorne in ustvarjalne pobude iz razpisanega področja.
20
m)
Opredelitev in nabor mentorstva ter povezava z OŠ: podrobno so opredeljena mentorstva s področij gospodarstva, NVO, raziskovalnih ustanov. Ustrezno je izkazana mreža mentorjev učiteljem in učencem iz 120 OŠ. 
20
II. ČLOVEŠKI VIRI
35
1. Vodja projekta in koordinator konzorcija:
10
2. Nove zaposlitve (vključno z delnimi zaposlitvami za vsaj 30 %)
5
3. Število vključenih strokovnih delavcev v VIZ
20
III. SODELUJOČE USTANOVE
50
1. Sestava konzorcija
50
a)
Delež OŠ iz manj razvitih regij:
10
b)
Reference konzorcijskih partnerjev (brez poslovodečega) iz razpisanih vsebinskih področij (vseh partnerjev razen OŠ) od vključno leta 2011 naprej.
10
c)
Reference poslovodečega partnerja na področju vodenja oziroma koordiniranja konzorcijev in izvajanja projektov kohezijske politike ali EU projektov od vključno leta 2011 naprej.
10
d)
Reference poslovodečega partnerja na razpisanih vsebinskih področjih od vključno leta 2011 naprej.
10
e)
Jasno opredeljeni mehanizmi za zagotavljanje transparentnosti in objektivnosti postopka za izbor pristopov k spodbujanju kompetence podjetnosti v fazi prijave in izvajanja projekta.
10
SKUPNA OCENA 
300
 
4.3. Postopek izbora
Vse popolne vloge bo ocenila komisija, ki je sestavljena iz 5 članov. Posamezno vlogo bosta ločeno ocenila najmanj 2 ocenjevalca, za posamezno vlogo bo podana skupna ocena. Komisija izvede ocenjevalni postopek in postopek izbora na podlagi meril iz 4.2. točke javnega razpisa. Merila so podrobneje opredeljena v ocenjevalnem listu, ki je del razpisne dokumentacije.
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje možno skupno število točk je 300, pri čemer mora prijava zbrati vsaj 210 točk; ob tem da je prijavitelj izločen iz izbora, če doseže 0 točk pri merilih I.1c, I.2.l in I.2.m. Izbran bo le en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo prejel najvišje skupno število točk.
Če dva ali več prijaviteljev dosežejo enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri merilu »Kakovost prijave«, nadalje pa glede na število točk doseženih pri merilu »Človeški viri«. Če bi bili projekti pri obeh merilih enako točkovani, se izbere tistega, ki je dosegel več točk pri merilu »Sodelujoče ustanove«. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo o izboru odločil žreb.
O izboru odloči na predlog komisije minister za izobraževanje, znanost in šport ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev v skladu z 26. točko javnega razpisa.
Število izbranih:
Zaradi sistemskih ukrepov, pri katerih je pričakovan učinek za celoten sistem vzgoje in izobraževanja, bo med prijavljenimi projekti, ki izpolnjujejo vse pogoje in ki bodo zadostili izločitvenim merilom, izbrana ena prijava, ki bo dosegla vsaj minimalno predpisano število točk in bo imela med vsemi prijavitelji največje število točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je do 3.300.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 800.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 424.000,00 EUR, od tega: 
– 339.200,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 84.800,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 376.000,00 EUR, od tega: 
– 300.800,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 75.200,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 670.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 355.100,00 EUR, od tega: 
– 284.080,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 71.020,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 314.900,00 EUR, od tega: 
– 251.920,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 62.980,00 EUR s PP 150047- PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 550.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 291.500,00 EUR, od tega: 
– 233.200,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 58.300,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 258.500,00 EUR, od tega: 
– 206.800,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 51.700,00 EUR s PP 150047PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 550.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 291.500,00 EUR, od tega: 
– 233.200,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 58.300,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 258.500,00 EUR, od tega: 
– 206.800,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 51.700,00 EUR s PP 150047PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 550.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 291.500,00 EUR, od tega: 
– 233.200,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 58.300,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 258.500,00 EUR, od tega: 
– 206.800,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in 51.700,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 180.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 95.400,00 EUR, od tega: 
– 76.320.00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 19.080,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 84.600,00 EUR, od tega: 
– 67.680,00 EUR s PP 150045 – EU udeležba (80,00 %) in 
– 16.920,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto 4133.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev):ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 31. 8. 2022. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 15. 10. 2022.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor operacij »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«
2. Obrazec za oddajo prijave
3. Navodila za prijavo
4. Prijavnica za projekt
5. Priloge k prijavnici:
a. Obrazec – Izračun urne postavke stroškov osebja
b. Finančni načrt
c. Seznam konzorcijskih partnerjev
(Priloga a se nahaja v Excelovi datoteki Izračun urne postavke stroškov osebja, prilogi b in c pa se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Finančni načrt in seznam konzorcijskih partnerjev)
d. Načrt aktivnosti in rezultatov
e. Vzorec konzorcijske pogodbe
f. Izjava poslovodečega partnerja
g. Izjava konzorcijskega partnerja
h. Seznam kazalnikov
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
7. Ocenjevalni list
8. Seznam kazalnikov
9. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami
10. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020
11. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
I. Prijavnica za projekt
II. Priloge k prijavnici:
1. Obrazec – Izračun urne postavke stroškov osebja
2. Finančni načrt
3. Seznam konzorcijskih partnerjev
(Priloga a se nahaja v Excelovi datoteki Izračun urne postavke stroškov osebja, prilogi b in c pa se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Finančni načrt in seznam konzorcijskih partnerjev)
4. Načrt aktivnosti in rezultatov
5. Vzorec konzorcijske pogodbe
6. Izjava poslovodečega partnerja
7. Izjava konzorcijskega partnerja
8. CV vodje projekta oziroma koordinatorja projekta
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EUza kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
10. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po načelu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
I. Stroški, ki so predvideni za poslovodečega partnerja in konzorcijske partnerje (razen za OŠ):
– Standardne lestvice stroškov na enoto – urna postavka stroškov osebja
– Stroški za službena potovanja (za strokovno koordinatorstvo operacije)
– Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po pogodbi o opravljanju storitev)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po podjemni pogodbi)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (delo po avtorski pogodbi)
– Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev3
3 Podrobnejša navodila za izračun stroškov zunanjih izvajalcev so v obrazcu Finančni načrt, zavihek Navodila za zunanje izvajalce.
– Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (npr. stroški za izvedbo zaključne konference, stroški najema prostorov in opreme, stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih …)
– Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
– Drugi stroški informiranja in komuniciranja (npr. nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov …)
II. Stroški izvajanja, ki so predvideni za konzorcijske partnerje (razvojne in implementacijske OŠ):
– Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja
– Stroški za službena potovanja
– Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje
III. Davek na dodano vrednost (DDV)
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje:
– za konzorcijske partnerje vključno s poslovodečim partnerjem:znesek pavšalnega financiranja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja in stroškov zunanjih izvajalcev – delo po avtorski in delo po podjemni pogodbi.4
4 Podrobnejša navodila za izračun stroškov zunanjih izvajalcev so v obrazcu Finančni načrt, zavihek Navodila za zunanje izvajalce.
– za konzorcijske partnerje: razvojne in implementacijske OŠ: znesek pavšalnega financiranja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja.
Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja: v skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe 1303/2013/EU, Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov ter Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v točki 2.8.1.2 in 2.3.1.) naj prijavitelj in konzorcijski partnerji, ki kandidirajo na javni razpis, določijo urno postavko stroška za osebje. Urna postavka, ki se uporablja, se izračuna tako, da se zadnji evidentirani letni bruto bruto stroški za zaposlene delijo s 1.720 urami. Navodila za izračun so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu »Izračun urne postavke stroškov osebja«, zavihek št. 2. Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je časovnica in pogodba o zaposlitvi posamezne osebe. Upravičenec bo strošek uveljavljal na podlagi izstavljenega obračuna ter zahtevka za izplačilo s prilogami.
Zaradi pričakovanih rasti cen (inflacije) in ker gre za večletni projekt, se bo metodologija skladno s Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov meseca januarja leta 2020 revidirala in prilagodila glede na zadnje letne bruto bruto stroške zaposlenih. Z revidiranjem metodologije bo posledično določena in uporabljena nova višina standardnega stroška na enoto za izvedbo projekta, navedena sprememba pa bo stopila v veljavo z dnem 1. 2. 2020.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 10 in 12 Navodil za prijavo na javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev na osnovi upravičenčevega zahtevka za izplačilo predplačila. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/-vke za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je treba pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila, so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila, in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu, ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
13. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in z nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo ministrstvo pisno obvestilo upravičenca po končani operaciji.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor izvaja ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi nacionalni in evropski nadzorni in revizijski organi (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če bodo nadzorni organi v okviru katerega koli preverjanja ugotovili nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov – skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in s 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela »onesnaževalec plača« v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti oziroma dostopni javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
18. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je treba evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je treba upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti med izvajanjem operacije.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 5. in 19. členom Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki, ki jih bo treba zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v prilogi Seznam kazalnikov.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Skladno s točko 3.1 v razpisu strateški svet lahko presoja, odloča in predlaga vsebinske spremembe.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. 3. 2017 do 12. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izbor operacij »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Pisni in elektronski izvod morata biti identična. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku ne glede na način dostave prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
24. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 28. 3. 2017 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana (sejna soba 24) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v 4.3 točki javnega razpisa ter v Ocenjevalnem listu.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadar koli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z objavo v Uradnem listu RS.
25. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
26. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, Urad za razvoj izobraževanja, pri Maji Krušič Šega, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije lahko pokličete 01/400-54-52 ali pišete na elektronski naslov maja.krusic-sega@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti