Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

267. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2017, stran 929.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 1. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2017 določajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2017
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
29.053.556
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.426.411
70 
DAVČNI PRIHODKI
17.974.869
700 Davki na dohodek in dobiček
15.321.869
703 Davki na premoženje
2.280.000
704 Domači davki na blago in storitve
373.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.451.542
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.445.326
711 Takse in pristojbine
20.000
712 Globe in druge denarne kazni
90.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
78.900
714 Drugi nedavčni prihodki
817.316
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
50.590
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
590
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
50.000
73 
PREJETE DONACIJE
3.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.300
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
8.553.255
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.931.757
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
6.621.498
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
20.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
20.000
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
37.474.412
40 
TEKOČI ODHODKI
14.255.418
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.669.600
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
264.600
402 Izdatki za blago in storitve
4.399.118
403 Plačila domačih obresti
30.000
409 Rezerve
7.892.100
41 
TEKOČI TRANSFERI
10.994.749
410 Subvencije
181.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.303.951
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.094.835
413 Drugi tekoči domači transferi
3.414.963
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.217.745
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.217.745
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.006.500
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
331.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
675.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–8.420.856
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
391.500
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
391.500
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
391.500
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–391.500
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
7.500.000
50 
ZADOLŽEVANJE
7.500.000
500 Domače zadolževanje
7.500.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
889.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
889.000
550 Odplačila domačega dolga
889.000
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.201.356
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
6.611.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
8.420.856
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.201.356
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, CČN)
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
5. koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih
6. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti
7. koncesijska dajatev za vodooskrbo in odvajanje odpadnih in padavinskih voda.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med posameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva povečati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40% oziroma do 100.000 € v posameznem primeru. Na proračunsko postavko 4503 – zimska akcija na l.c. in n.c. se sredstva lahko prerazporedijo brez omejitev.
V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik krajevne skupnosti.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen 
(potrjevanje investicijske dokumentacije) 
Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do višine 400.000 € brez DDV.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40%, mora predhodno potrditi občinski svet.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
– podračun proračunskega sklada, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta,
– sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje,
– sklad za pokriti bazen,
– sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 250.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 20.000 € brez DDV župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer odloča na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2017 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2017.
Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta na področju osnovnega šolstva se v letu 2017 oblikuje v višini 7.500.000 €.
V sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje se v letu 2017 izloči 42.100 €.
10. člen 
(poslovanje krajevnih skupnosti) 
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov v zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobitve nepremičnega premoženja pa morajo pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM OBČINE 
11. člen 
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 €. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim premoženjem.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet.
12. člen 
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do mejnih vrednosti se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme finančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem zneskom pa v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.
13. člen 
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2017 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2017.
14. člen 
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
15. člen 
Občina se v letu 2017 lahko dodatno zadolži do višine 7.500.000 € za investicijo v OŠ Frana Albrehta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2017 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 410-0057/2016
Kamnik, dne 1. februarja 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti