Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

Št. 4300-34/2016/19 Ob-1223/17, Stran 199
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017), (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16) in Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (sklepi Vlade Republike Slovenije št. 30300-2/2011/4 z dne 7. 4. 2011, 30301-1/2012/3, z dne 2. 2. 2012, št. 30301-6/2012/3 z dne 4. 10. 2012) ter Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (sklep Vlade Republike Slovenije št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT) objavlja
šesti javni razpis 
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2017 in 2018 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.
Sklop A (investicijski projekti v ostale gospodarske dejavnosti) in
Sklop A-turizem (investicijski projekti za področje turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet).
Namen javnega razpisa je sofinanciranje manjših investicijskih projektov in spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ter samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo vse v nadaljevanju navedene pogoje:
– so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev vpisani v sodni/poslovni register Slovenije,
– na dan oddaje vloge, poslujejo in imajo registriran sedež /ali podružnico ali poslovno enoto v eni od občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel, v kateri poteka poslovanje na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel (v kolikor imajo ob oddaji vloge registrirano le poslovno enoto bodo morali imeti na dan posredovanja prvega zahtevka za izplačilo registrirano podružnico ali sedež v eni od občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel (zahtevku za izplačilo bo potrebno priložiti potrdilo – izpis iz sodnega registra), v kateri poteka poslovanje na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel, kar mora biti razvidno iz poslovnega registra AJPES,
– podjetje – prijavitelj ali katero koli od z njim povezanih podjetij – ni prejemnik sredstev po prvem, drugem, tretjem, četrtem ali petem javnem razpisu Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (izjeme so opredeljene v drugem odstavku tega poglavja). Za prejemnike štejejo podjetja, katerim je bilo s sklepom o sofinanciranju odobreno sofinanciranje projekta, s katerim so kandidirali na kateremkoli od navedenih javnih razpisih, ne glede na to, če so sklenili pogodbo ali ne. Prepoved velja tudi za vsa v smislu poglavja 2.3.3. razpisne dokumentacije, s prejemnikom povezana podjetja,
– bodo, v kolikor bodo uvrščena med prejemnike sredstev, poslovala na sedežu enote ali v podružnici ali poslovni enoti ter izvajala projekt začetne investicije na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel vsaj do zaključka vseh obveznosti, ki izhajajo iz tega javnega razpisa oziroma iz sklenjene pogodbe,
– so ob prijavi registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije,
– bodo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih (glede na število zaposlenih na dan objave javnega razpisa),
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G),
– niso insolventna glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– pravna/fizična oseba ali odgovorna oseba pravne osebe ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma dokler trajajo pravne posledice obsodbe za pravno/fizično osebo ali odgovorno osebo pravne osebe,
– ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
– da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do MGRT v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji,
– podjetje ne šteje kot MSP, če ima en ali več javnih organov v njem neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic.
Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka tega poglavja lahko podjetja, ki so prejemniki sredstev v smislu tretje alineje prvega odstavka tega poglavja, kandidirajo pod naslednjimi pogoji:
– da so investicijo, ki je bila sofinancirana z nepovratnimi sredstvi, v celoti izvedli v skladu z vlogo na javni razpis in s pogodbo: nabavili vse v pogodbi predvidene stroje/opremo in ustvarili vsa predvidena delovna mesta, zaposlili vse delavce in je iz dokazil (pogodb o zaposlitvi) razvidno, da so bila delovna mesta ves čas – od dne, ko so bila ustvarjena, zasedena in da so pogodbe o zaposlitvi sklenjene za nedoločen čas oziroma vsaj za čas trajanja projekta (tri oziroma pet let po zaključku investicije) ali
– so po vročitvi sklepa o sofinanciranju, pred podpisom pogodbe (začetkom izvajanja projekta) odstopili od sklenitve pogodbe in še niso prejeli nobenih sredstev ali
– so odstopili od pogodbe po podpisu in vrnili vsa izplačana sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi, če so sredstva že prejeli.
Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja na tem javnem razpisu lahko kandidirajo tudi tuja podjetja, če imajo na dan oddaje vloge v RS registrirano podružnico najmanj 18 mesecev.
Upravičeni projekti:
Projekt je upravičen, če so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:
– projekt se ni začel pred datumom oddaje vloge na javni razpis, investicija pa bo zaključena najkasneje do 23. 10. 2017, če je izvedba predvidena v letu 2017 oziroma do 19. 10. 2018, če je investicija predvidena za leto 2018;
– gre za začetno investicijo – kot je definirana v drugem odstavku poglavja 2. Podatki o javnem razpisu, razpisne dokumentacije;
– pri pomoči, odobreni za diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih ta poslovna enota prej ni proizvajala, iz tretje alineje točke a) prvega odstavka 10. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16), morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del;
– pri pomoči, odobreni za bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti iz četrte alineje točke a) prvega odstavka 10. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16), morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih;
– v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) zagotavlja vsaj ohranitev (če ne povečanja) obstoječih delovnih mest oziroma število zaposlenih (šteto od dneva oddaje vloge oziroma povprečja zadnjega obračunskega obdobja, če je to število večje);
– če je prijavitelj srednje veliko ali veliko podjetje mora v okviru začetne investicije ustvariti vsaj eno novo delovno mesto;
– je v celoti pripravljen za izvedbo in ima, skupaj s predvidenimi nepovratnimi sredstvi, zagotovljena sredstva za kritje finančne konstrukcije za izvedbo projekta in zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne bodo nakazana nepovratna sredstva;
– se bo izvajal v Republiki Sloveniji, na območju ene ali več navedenih občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel;
– je prijavitelj že pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja (izjema je uporabno dovoljenje);
– bo ob zaključku projekta prijavitelj lahko poročal o primerjavi dejanskega stanja projekta začetne investicije s cilji, predstavljenimi v Razpisnem obrazcu št. 3 »Dispozicija projekta« točka 8) in pojasnil morebitna odstopanja v primeru le-teh;
– aktivnosti še niso bile začete pred oddajo vloge na ta javni razpis in jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis;
– se bo izvajal v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo;
– bo izveden bodisi v letu 2017, bodisi v letu 2018 tako, da bo sofinanciranje projekta enoletno (ne razdeljeno na dve leti).
Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.250.000,00 EUR, in sicer
– za leto 2017: 625.000,00 EUR, od tega
– 300.000 EUR za sklop A in 
– 325.000 EUR za sklop A-turizem
– za leto 2018 prav tako: 625.00,00 EUR, od tega
– 300.000 EUR za sklop A in 
– 325.000 EUR za sklop A-turizem.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči (poglavje 2.5. razpisne dokumentacije) najmanj 10.000,00 in največ 50.000 evrov za sklopa A in A turizem.
V kolikor se po pregledu in ocenjevanju vlog ugotovi, da bi razpisana sredstva ostala neporabljena, lahko strokovna komisija spremeni višino sredstev posameznih sklopov ali pa prerazporedi sredstva z enega sklopa na drugega.
Pravila državnih pomoči
Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in njenih sprememb.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=SL)
Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2017 in 2018. MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od oddaje vloge na razpis
– do najkasneje vključno 23. 10. 2017 za projekte, za katere je predvidena izvedba v letu 2017 in
– do najkasneje vključno 19. 10. 2018 za projekte, za katere je predvidena izvedba v letu 2018.
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stroški začetne naložbe.
Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem razpisu so le upravičeni stroški. Odstotek sofinanciranja se nanaša na vrednost upravičenih stroškov in ne na celotno vrednost projekta. Vsebinsko so upravičeni stroški po tem javnem razpisu naslednji:
– stroški gradbenih in obrtniških del,
– stroški nakupa objektov,
– stroški nakupa strojev in opreme,
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.
Upravičeni stroški in dodatni pogoji glede upravičenih stroškov morajo biti skladni s 14. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe.
Podrobnosti so navedene v Razpisni dokumentaciji.
Zadnji rok za izstavitev zahtevkov za izplačilo:
– v letu 2017 je 23. 10. 2017 za projekte, za katere je predvidena izvedba v letu 2017 in
– v letu 2018 19. 10. 2018 za projekte, za katere je predvidena izvedba v letu 2018.
Razpisni roki in način prijave
Vloge za sklopa A in A-turizem (vsi obrazci in zahtevane priloge) je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva (v njegovem poslovnem času od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 oziroma v petek od 9. do 14.30) najkasneje do torka, 14. marca 2017, do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – 6 JR Pokolpje 4300-34/2016«, z oznako sklopa, na katerega se prijavitelj prijavlja (A, A-turizem) in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno, izvajalo se bo v poslovnih prostorih MGRT v Ljubljani na Kotnikovi ulici 5, in sicer: 15., 16., 17. in 20. marca 2017 za sklop Ain A-turizem.
Merila, na podlagi katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo zahteve in pogoje javnega razpisa, izberejo prejemniki sredstev:
Merila za sklop A
Tabela a: Merila za sklop A
Najvišje možno število točk
A. Elementi projekta
60
A1
Število novo ustvarjenih delovnih mest
36
A2
Namen in cilji investicije
13
A3
Izhodišča za varstvo okolja
4
A4
Vpliv projekta na okolje
4
A5
Razmerje stroški / cilji projekta začetne investicije
3
B. Ocena investitorja
52
B1
Bonitetna ocena 
26
B2
Certifikati kakovosti
4
B3
Inovativnost
4
B4
Število zaposlenih za NČ ali za DČ vsaj do 30. 6. 2017 na dan objave javnega razpisa
6
B5
Število zaposlenih po delovnih urah za preteklo leto
5
B6
Zgodovina pridobivanja nepovratnih sredstev
5
B7
Sedež ali podružnica
2
C. Tržna analiza + pogodbe
8
Skupaj A+B+C
120
Merila za sklop A-turizem
Tabela b: Merila za sklop A-turizem
Najvišje možno število točk
D. Elementi projekta
68
D1
Število novo ustvarjenih delovnih mest
18
D2
Število novih ležišč
21
D3
Število obstoječih ležišč na območju Pokolpja
18
D4
Kategorija nastanitvenega obrata
6
D5
Dodatna ponudba
5
E. Ocena investitorja
44
E1
Bonitetna ocena 
26
E2
Število zaposlenih na dan objave javnega razpisa za NČ ali za DČ vsaj do 30. 6. 2017 
4
E3
Število zaposlenih v predhodnem obračunskem obdobju po delovnih urah
7
E4
Zgodovina pridobivanja nepovratnih sredstev
5
E5
Sedež ali podružnica
2
F. Tržna analiza + pogodbe
8
Skupaj D+E+F
120
Spodnja meja za sofinanciranje vlog po vseh merilih skupaj je najmanj 62 točk, pri čemer se bo vloge sofinanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja posameznih projektov.
Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Interesenti lahko prevzamejo Razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti