Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

335. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče, stran 1089.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB s spremembami) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 17. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/16) se v 3. členu v drugi alineji za besedilom »v Občini Turnišče« izbriše besedilo »najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če panoga še ni zastopana« in se ga nadomesti z besedilom »najmanj eno leto,«.
V osmi alineji se za besedilom doda vejica in se besedilo nadaljuje z naslednjim besedilom »ki je usklajen s planiranimi aktivnostmi Občine.«
2. člen 
V drugem odstavku 4. člena se doda nova alineja »investicije«.
3. člen 
V 6. členu se pri koncu prvega odstavka doda stavek »Najmanj en član mora biti aktiven na področju kulture.«
4. člen 
V 7. členu se v prvem stavku izbriše besedilo »www.obcinaturnisce.si«.
5. člen 
V 14. členu se v stavku izbriše besedilo »www.obcinaturnisce.si«.
6. člen 
15. člen se začne s stavkom »Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov društev se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov oziroma projektov.«
7. člen 
16. člen se v celoti izbriše.
8. člen 
V prvem odstavku 17. člena se izbriše beseda »občini« in se jo nadomesti z besedo »občinski upravi«.
9. člen 
V drugem odstavku 18. člena se izbriše beseda »občina« in se jo nadomesti z besedo »občinska uprava«.
V zadnjem odstavku 18. člena se za besedo »kandidirati za« doda beseda »ta«.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 18/2017-17R
Turnišče, dne 26. januarja 2017
Županja 
Občine Turnišče 
Vesna Jerala Zver l.r.
Spremeni se priloga št. 1:Merila in kriteriji za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/16), ki se jo nadomesti z naslednjim besedilom:
PRILOGA 1 
Merila in kriteriji za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Turnišče 
Merila in kriteriji za vrednotenje projektov in prireditev na področju kulture določajo vrste dejavnosti in projektov ter način njihovega sofinanciranja iz sredstev lokalne skupnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika sofinancirajo naslednje dejavnosti in projekti:
A – redna dejavnost kulturnih društev: do višine 25 % sredstev določenih v proračunu občine za tekoče leto
B – projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih: do višine 70 % sredstev določenih v proračunu občine za tekoče leto
C – strokovno izpopolnjevanje kadrov za področje kulture: do višine 5 % sredstev določenih v proračunu občine za tekoče leto
Vsebine pod »B« se sofinancirajo samo na podlagi poročil in predloženih dokazil o realizaciji izvedenih projektov in prireditev, ki jih upravičenec priloži k vlogi za prijavo na javni razpis.
Prijavitelj lahko prejme sredstva za redno delovanje društva le na enem javnem razpisu Občine Turnišče, in sicer glede na primarno dejavnost društva opredeljeno v statutu društva.
Za vsebine pod »C« pa se, kot dokazila o namenski porabi sredstev predložijo z zahtevki za nakazilo sredstev.
A – SOFINANCIRANJE REDNE DEJAVNOSTI
Merila in kriteriji za sofinanciranje redne dejavnosti upravičencev:
– število aktivnih članov društva,
– leta delovanja društva oziroma obletnice društev,
– število izvedenih vaj na sezono,
– število nastopov v prejšnjem letu,
– število načrtovanih nastopov v tekočem letu.
1. GLEDALIŠKA, LUTKOVNA DEJAVNOST
2. FOLKLORNA, PLESNA DEJAVNOST
3. INSTRUMENTALNA, VOKALNO INSTRUMENTALNA DEJAVNOST
Tabela 1
Kriteriji
Število točk
Število let delovanja društva
do 5 let
4
več kot 5 let
5
več kot 10 let
6
Število aktivnih članov 
do 10
4
več kot 10
5
več kot 15
6
Število vaj/sezono
do 30
1
31 in več
2
Število nastopov v prejšnjem letu 
do 10
4
od 10–15
5
več kot 15
6
Število načrtovanih nastopov
do 10
4
več kot 10
5
več kot 15
6
4. ROČNA DELA, LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA DEJAVNOST
Tabela 2
Kriteriji
Število točk
Število let delovanja društva
do 5 let
4
več kot 5 let
5
več kot 10 let
6
Število sodelujočih članov 
do 10
4
več kot 10
5
več kot 15
6
Število delavnic/sezono
do 30
1
31 in več
2
Število aktivnosti v prejšnjem letu 
do 10
4
od 10–15
5
več kot 15
6
Število načrtovanih aktivnosti
do 10
4
več kot 10
5
več kot 15
6
5. LITERARNA IN RECITACIJSKA DEJAVNOST
Tabela 3
Kriteriji
Število točk
Število let delovanja društva
do 5 let
4
več kot 5 let
5
več kot 10 let
6
Število članov 
do 10
4
več kot 10
5
več kot 15
6
Število lit. večerov/sezono
do 3
1
4 in več
2
Število aktivnosti v prejšnjem letu 
do 10
4
od 10–15
5
več kot 15
6
Število načrtovanih aktivnosti
do 10
4
več kot 10
5
več kot 15
6
6. PEVSKI ZBORI
Tabela 4
Kriteriji
Število točk
Število let delovanja društva
do 5 let
4
več kot 5 let
5
več kot 10 let
6
Število članov 
do 10
4
več kot 10
5
več kot 15
6
Število vaj/sezono
do 35
1
36 in več
2
Število nastopov v prejšnjem letu 
do 10
4
od 10–15
5
več kot 15
6
Število načrtovanih nastopov
do 10
4
več kot 10
5
več kot 15
6
7. ZALOŽNIŠTVO (izdaja knjig, literarnih revij, almanahov, publikacij, biltenov):
Tabela 5
Ciljni uporabniki
Število točk
Glede na vsebino edicije
vsebina se nanaša na občino 
6
vsebina se nanaša na posamezni kraj v občini 
4
vsebina se nanaša na društvo 
2
Glede na kakovost in število izdanih edicij
do 10
Pogoj za sofinanciranje je izdaja edicije z namenom ohranjanja kulturne dediščine društva, kraja in Občine ter so namenjene čim večjemu številu uporabnikov.
B – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV UPRAVIČENCEV
Merila in kriteriji za sofinanciranje programov oziroma projektov upravičencev, in sicer:
1. Vrsta prireditev glede na nosilca prireditve, število javnih nastopov ter sodelovanje na prireditvah.
2. Dodatne točke.
Vsak program oziroma projekt za izvedbo prireditev mora biti vsebinsko in časovno opredeljen, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom:
– finančna konstrukcija mora biti pregledna z jasno oceno prihodkov in odhodkov za vsak projekt posebej z dokazili o deležih zagotovljenih lastnih virov in drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, sredstva pridobljena na razpisih domače občine in delež sofinanciranja druge občine),
– višina predvidenih sredstev načrtovanih za izvedbo programa oziroma projekta ne sme odstopati za več kot 20 % od stroškov dokazljivih z računi za isto prireditev v preteklem letu, razen če je za tekoče leto predvidena organizacija prireditve v večjem obsegu kot v preteklem letu in s tem večji obseg potrebnih za izvedbo le-te, kar mora biti jasno razvidno iz prijave.
Za nastop v tujini komisija upošteva obvezno dokazilo o povabilu organizatorja iz tujine, razlog za povabilo ter vsebino prireditve. Sofinancira se z namenom promocije lokalne skupnosti.
Prireditve ter programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih aktivnosti. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto ter v soodvisnosti od skupnega števila točk po vseh prijavljenih projektih, upravičenih do sofinanciranja po tem pravilniku.
1. Vrsta prireditev glede na nosilca prireditve, število javnih nastopov ter sodelovanje na prireditvah.
 
Vrsta prireditve
Število točk
organizator
soorganizator
sodelovanje
Daljši dogodek (več kot 5 ur): 
razstava, prireditev, srečanja 
mednarodna
10
6
5
državna
8
5
4
regijska
6
4
3
občinska
4
3
2
Krajši dogodek (manj kot 5 ur): 
samostojni koncert, proslava, predstava, revije,film, literarni dogodek, multimedijski dogodek
mednarodna
8
5
4
državna
6
4
3
regijska
5
3
2
občinska
3
2
1
tekmovanja
mednarodno
10
5
4
državno
8
4
3
regijsko
6
3
2
občinsko
4
2
1
2. Dodatne točke
Upravičencem se dodelijo dodatne točke samo za naslednje namene:
Dosežki so vrhunskega pomena oziroma so prejeli najvišja priznanja in odlikovanja (z dokazili): 
– v tujini (30 točk),
– v državi (20 točk),
– v regiji (10 točk).
Upravičenci v tekočem letu izvedejo obletnico 
(prireditev za 10, 20, 30 in za vsakih naslednjih 10 let delovanja) 
 
8 točk
Posameznemu društvu se v enem koledarskem letu sofinancira največ pet projektov.
C – STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KADROV
Za strokovno izpopolnjevanje članov društva se nameni 5 % sredstev določenih v proračunu Občine.
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov ali članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih programov. Upravičen strošek so izobraževanja, ki bodo potekala v tekočem letu.
Sofinancira se strošek kotizacije oziroma strošek udeležbe na izobraževanju, seminarju ali strokovnem izpopolnjevanju, v obsegu do max. 2 izobraževanji na društvo na leto. 2 točki/člana
Če skupni znesek predloženih računov presega znesek dodeljenih sredstev, se sofinancira samo v višini dodeljenih sredstev.
Za sofinanciranje morajo biti priložena dokazila o realizaciji usposabljanj (vabilo, potrdilo prisotnosti na izobraževanju, računi).
Omejitev je max. 5 članov enega društva za eno izobraževanje.

AAA Zlata odličnost