Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 900/001-4/2017 Ob-1253/17, Stran 327
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in sklepa 9. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje z dne 31. 1. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 3. 6. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti