Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

339. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi, stran 1096.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
Prostorska akta, ki veljata na območju urejanja, sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 18/15 – UPB) ter Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi (Uradni list RS, št. 82/13).
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta je dejstvo, da je na območju OŠ Tone Okrogar predvidena sprememba lokacije in gabaritov rekonstrukcije in dozidave šolskega poslopja, rušitev obstoječe telovadnice in novogradnja šolske športne dvorane, novogradnja bazenskega dvoranskega kopališča in ureditev površin za športno vzgojo ter parkovnih in zelenih površin.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje 
Obstoječe stanje obravnavanega dela naselja Zagorja predstavlja območje opuščanja obstoječe dejavnosti in s tem ustvari potencial notranjega razvoja za oblikovanje predvsem deficitarnih mestnih funkcij. Primarno se uredijo navezave na novo prometno os naselja. V reliefni prelom je locirana osnovna šola s historičnim objektom in v padajoč teren vpet šolski prizidek.
Ostale površine predstavljajo potencial notranjega razvoja. Načrtovanje notranjega razvoja je usmerjeno v razvoj centralnih dejavnosti za potrebe šole in dopolnilnim programom z vzpostavitvijo komunikacijskih povezav in navezavo na obstoječe grajene strukture.
Na lokaciji sta trenutno locirana dva objekta, ki služita izvedbi pouka v devetletni matični osnovni šoli Tone Okrogar, in sicer objekt osnovne šole ter objekt telovadnice. Objekt osnovne šole sestoji iz osnovne stavbe, ki je tudi najstarejša, ter dveh »mlajših« prizidkov.
Meja območja obravnave na severozahodu in severovzhodu poteka po potoku Medija in nato ob napajalni cesti do križišča od koder naprej poteka na jugu ob Cesti Borisa Kidriča in Cesti Otona Župančiča ter nato od Šolske ceste naprej po južnem robu parc. št. 136, 138, 143 in 142, vse k.o. Zagorje – mesto. Površina ureditvenega območja je cca 2 ha.
Predvidene ureditve zajemajo parcele v k.o. Zagorje – mesto z naslednjimi številkami: 138, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 155/1, 156/2, 156/4, 156/5, 156/6, 157, 158, 159, 160/2, 160/3, 160/4, 161/1, 161/3, 162, 243/23, 243/25, 243/38, 243/39, 244/2, 245, 247/2, 248/8, 248/9, 248/10, 248/11, 249/3 del, 249/4 in 249/5.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev 
Kot strokovna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za obravnavano območje je bil izdelan nov idejni projekt nove prostorske ureditve.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev OPPN je potrebno kot posebne strokovne podlage izdelati idejne zasnove za posamezne vrste infrastrukture znotraj območja z navezavo na infrastrukturno omrežje zunaj območja urejanja.
Podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta morajo biti izdelane v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in v skladu s tem sklepom. Spremembe in dopolnitve OPPN se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine, in sicer tekst v doc in pdf formatu, grafika v dwg in pdf formatu ali drugih formatih po dogovoru s pripravljavcem.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz 
– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu
– Izdelava osnutka SD OPPN – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev odločbe o (ne)izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic in dopolnitev osnutka SD OPPN – 30 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava sklepa o javni razgrnitvi v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava SD OPPN in okoljskega poročila (v kolikor bo izdelava potrebna) z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga SD OPPN na podlagi stališč do pripomb – 30 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog SD OPPN – 30 dni
– Priprava usklajenega predloga SD OPPN – 15 dni
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek SD OPPN, k predlogu SD OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje
– Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, 1412 Kisovec
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta je STUDIO FORMIKA d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave 
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag krije Občina Zagorje ob Savi in so zagotovljena iz proračunskih sredstev občine.
7. Objava sklepa priprave 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2017-4
Zagorje ob Savi, dne 31. januarja 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.
 
 
 
 

AAA Zlata odličnost