Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 6316-2/2017-5 Ob-1310/17, Stran 292
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14 in 56/16), Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2017, št. 014-20/2017/1, z dne 24. 1. 2017, objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov 
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira koncesionarjev za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa.
3. Subjekti javnega razpisa: javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljnjem besedilu: ZRRD), Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14 in 56/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih).
4. Okvirni razrez sredstev in vrste prijav
S Sklepom o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2017, št. 014-20/2017/1, z dne 24. 1. 2017, je določen okvirni razrez sredstev za raziskovalne programe po znanstvenih vedah (izražen kot  % sproščenih sredstev raziskovalnih programov), ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost v RO s koncesijo in katerih obdobje financiranje se izteče 31. 12. 2017 (sproščena sredstva v letu 2017), kot sledi:
Veda
Sproščena sredstva RO 
s koncesijo v letu 2017 (v  %)
Naravoslovje
16
Tehnika
13
Medicina
27
Biotehnika
5
Družboslovje
29
Humanistika
10
Skupaj (vse vede)
100
Dejanski razrez po znanstvenih vedah se v skladu s proračunskimi možnostmi določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto prijav.
4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa
RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2017, lahko na javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«).
4.2. Preoblikovanje raziskovalnih programov
RO s koncesijo lahko s prijavo na javni razpis (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga preoblikovanje tistih raziskovalnih programov, ki se jim obdobje financiranja izteče 31. 12. 2017, tako da raziskovalni program oziroma programe:
– priključi h kateremu od svojih drugih raziskovalnih programov (združitev raziskovalnih programov) ali
– razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa) ali
– preoblikuje na drug način.
Prijavitelj mora v skladu z drugim odstavkom 66. člena pravilnika o postopkih pri oddaji prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma programov upoštevati minimalni letni obseg financiranja programske skupine.
V primeru izbora prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, financiranje raziskovalnih programov, ki so predmet združitve, preneha. V primeru zavrnitve prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, se financiranje raziskovalnih programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnih programov.
V primeru izbora vseh prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, katerih predmet je razdružitev raziskovalnega programa/programov, financiranje raziskovalnega programa/programov pred preoblikovanjem preneha. V primeru zavrnitve ene ali več prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, ki so predmet razdružitve, se financiranje raziskovalnega programa/programov nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa/programov.
4.3. Nov raziskovalni program
RO, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: JRO) in še nima raziskovalnega programa, lahko prijavi nov raziskovalni program le v primeru, da ob prijavi agencija tej raziskovalni organizaciji (v nadaljnjem besedilu: RO) sofinancira najmanj en projekt.
5. Pogoji
Pogoji za vodjo raziskovalnega programa in izbor koncesioniranih raziskovalnih programov so določeni v ZRRD, pravilniku o koncesiji, pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo št. 3, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016 in št. 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).
Če se raziskovalni program izvaja na različnih RO s koncesijo in javnih raziskovalnih organizacijah (na javnih raziskovalnih zavodih, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija), je prijavitelj na javni razpis matična RO s koncesijo, v kateri je oziroma bo ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa, ostale JRO in/ali RO s koncesijo pa odda/jo prijavo v skladu s 13.3. točko javnega razpisa.
5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa
Vodja raziskovalnega programa mora, v skladu s pravilnikom o kriterijih za vodjo projekta in metodologijo (poglavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov), izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov.
Kandidat za vodjo raziskovalnega programa mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– dosegati minimalno 100 točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B.
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj. Osnovni pogoj za vodje raziskovalnih programov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.
V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni in CI minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.
– Ocena A1 – A1 minimalni je naslednji:
Veda/področje
A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
– Čisti citati CI – Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je naslednje (če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo):
Veda/področje
CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Arheologija, Geografija
5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija
50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali
100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija
200
Vodje raziskovalnih programov morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A’ več kot 0 (velja za vse vede).
Agencija bo za izračun kvantitativne ocene A1 pridobila oziroma uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
5.2. Sestava programske skupine ob prijavi
Programsko skupino sestavljajo vodja, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) ter strokovni in tehniški sodelavci iz ene ali več RO s koncesijo oziroma javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO). Če se program izvaja na več RO s koncesijo oziroma JRO, mora biti v vsaki RO s koncesijo oziroma JRO v programski skupini najmanj en raziskovalec z doktoratom.
Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine. Člani programske skupine so lahko vključeni v en sam raziskovalni program. Raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci morajo biti zaposleni v RO s koncesijo oziroma JRO, ki izvaja raziskovalni program. V programski skupini lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci, doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov in so zaposleni v RO s koncesijo oziroma JRO, ter upokojeni raziskovalci.
5.3. Sestava programske skupine ob podpisu pogodbe in tekom izvajanja raziskovalnega programa
Programska skupina, ki izvaja raziskovalni program, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev (velja za vse vede):
– dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0;
– tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25.
5.4. Obremenitev članov programske skupine
V skladu z drugim odstavkom 80. člena pravilnika o postopkih morajo imeti vodja raziskovalnega programa in člani programske skupine za izvajanje raziskovalnega programa proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program, razen upokojenih raziskovalcev.
Vodja raziskovalnega programa mora imeti najmanj 0,1 FTE oziroma 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto (razen direktorjev JRZ, ki na raziskovalnem programu lahko sodelujejo le z 0 FTE). Član programske skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev, vodij podoktorskih projektov in direktorjev JRZ, ki pri programu lahko sodelujejo le z 0 FTE) mora imeti najmanj 0,01 FTE oziroma 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto.
Število oziroma delež strokovnih in tehniških sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu 23. členom Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/11, 56/12, 15/14 in 103/15).
5.5. Izpolnjevanje pogojev
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje iz 5.1. točke javnega razpisa, ki so določeni za vedo oziroma primarno raziskovalno področje, ki jo/ga prijavitelj navede v prijavi na javni razpis.
Pogoji iz 5.1. in 5.2. točke javnega razpisa morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa. V nasprotnem primeru se prijava zavrne s sklepom direktorja.
Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine iz 5.3. točke javnega razpisa agencija preveri ob podpisu pogodbe za novo obdobje financiranja raziskovalnega programa, pri čemer upošteva sestavo programske skupine, ki jo je prijavitelj navedel v prijavi na javni razpis. Če programska skupina ne izpolnjuje pogojev iz 5.3. točke javnega razpisa, se pogodba na podpiše.
Pogoji iz 5.3. in 5.4. točke javnega razpisa morajo biti izpolnjeni tudi tekom izvajanja raziskovalnega programa.
6. Elementi ocenjevanja prijav
6.1. Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi).
Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev,
– Relevantnost dosežkov raziskovalcev,
– Sposobnost delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev,
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost,
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.
Kazalniki za ocenjevanje prijav so:
a) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Znanstvene odličnosti raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.);
– Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
– Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.).
b) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Relevantnosti dosežkov raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Izkazani relevantni dosežki na področju gospodarstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik 2.2.);
– Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
– Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje intelektualne lastnine (kazalnik 2.4.).
c) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Sposobnosti delovanja in vitalnosti skupine raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);
– Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
– Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.).
d) Za ocenjevanje kakovosti prijav po kriteriju Znanstvene, tehnološke oziroma inovacijske odličnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.);
– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
– Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).
e) Za ocenjevanje po kriteriju Potencialnega vpliva zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika:
– Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
– Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).
6.2. Kriteriji, kazalniki in merila za določitev obsega financiranja
Kriterija in kazalniki, ki se upoštevajo pri vrednotenju programskih skupin za določitev obsega financiranja raziskovalnih programov ter postopek vrednotenja programskih skupin, ki ga izvede agencija, so določeni v 67. členu pravilnika o postopkih.
Kriterija za vrednotenje programskih skupin sta:
– znanstvena odličnost raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: znanstveni kriterij);
– relevantnost dosežkov raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: relevančni kriterij).
Za ocenjevanje po znanstvenem kriteriju se uporabljata naslednja kazalnika:
– Skupna ocena raziskovalnega programa (kazalnik 1.9.);
– Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje raziskovalnih projektov (kazalnik 1.10.).
Za ocenjevanje po relevančnem kriteriju se uporablja naslednji kazalnik:
– Sredstva iz drugih virov (ocena A3) (kazalnik 2.1.).
Sredstva, ki se spremljajo s kazalnikoma 1.10. in 2.1., se vrednotijo relativno glede na sredstva za financiranje posamezne programske skupine. Sredstva iz drugih virov, upoštevana nominalno, se vrednotijo s tremi merili ločeno glede na vir, in sicer:
– sredstva iz projektov za gospodarstvo;
– sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih projektov;
– sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov.
Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril so konkretizirani v metodologiji (poglavje H. Raziskovalni programi, točka IV. Vrednotenje programskih skupin).
Pri vrednotenju programskih skupin, razen za kazalnik 1.9. Skupna ocena raziskovalnega programa, bo agencija upoštevala sredstva iz drugih virov za obdobje petih let (2012–2016), vključno s podatki, pridobljenimi od raziskovalnih organizacij na podlagi poziva v letu 2017 za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin – Sredstva iz drugih virov. Pri kazalniku 1.10. se kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta upošteva sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni član programske skupine znotraj RO, ki izvaja raziskovalni program, kar velja enako pri izračunu obsega financiranja novih raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava).
Rezultat vrednotenja programskih skupin so ocene raziskovalnih programov (A, B, C) ter podatek o možnem letnem obsegu finančnih sredstev oziroma povečanju ali zmanjšanju obsega raziskovalnega programa.
Agencija v skladu s četrtim odstavkom 73. člena pravilnika o postopkih izračuna obseg financiranja novih raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava«) tako, da povprečni obseg sredstev, ki so jih predlagani člani programske skupine v zadnjih petih letih pred objavo razpisa pridobili na razpisih za projekte, množi s povprečno vrednostjo merila, s katerim merimo kazalnik 1.10. iz tretjega odstavka 67. člena pravilnika o postopkih, na vedi, na kateri se raziskovalni program ocenjuje. Med sredstva, pridobljena na razpisih za projekte, štejejo sredstva, pridobljena v okviru prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe in način plačila koncesionarja
Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa je 560.500,00 EUR. Navedeni okvirni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa se poveča za obseg sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje v skladu s pogodbo o financiranju ne izteče v letu 2017 in so predmet odobrenih preoblikovanih raziskovalnih programov. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.
Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije. Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila agencija.
8. Obdobje in začetek trajanja koncesije
Izbrane koncesionirane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let.
Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih koncesioniranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2018.
9. Izbor prijav raziskovalnih programov in določitev obsega raziskovalnih programov – prva faza
Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postopkih, javni razpis in metodologija.
Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva tuja recenzenta. Recenzent prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih v 6.1. točki javnega poziva, tako da izpolni ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne ocene po zgoraj navedenih kriterijih iz 76. člena pravilnika o postopkih.
Recenzent k številčni oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave raziskovalnega programa. Oceno prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa predstavlja skupno oceno prijave.
Če agencija v predpisanem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov določi tretjega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave.
V postopek za določitev obsega financiranja, ki ga izvede Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA), se lahko uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja prijav doseže skupno oceno, višjo od 14,0 točke.
Skupno financiranje raziskovalnih programov znotraj RO s koncesijo se praviloma ne spreminja.
Na podlagi rezultatov vrednotenja programskih skupin ZSA za raziskovalne programe RO s koncesijo, ki imajo več kot eno prijavo raziskovalnega programa v ocenjevanju, oblikuje skupno lestvico raziskovalnih programov, v okviru katere razvrsti prijave raziskovalnih programov v štiri skupine, in sicer:
– v prvi skupini so raziskovalni programi, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem in najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju;
– v drugi skupini so raziskovalni programi, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem ali najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju;
– v tretji skupini so raziskovalni programi, ki nimajo nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju;
– v četrti skupini so novi raziskovalni programi.
Raziskovalne programe tistih RO s koncesijo, ki imajo po eno prijavo raziskovalnega programa v ocenjevanju, ZSA razvrsti po vedah, in sicer po točkah skupne ocene prijave.
ZSA v postopku za določitev obsega financiranja za raziskovalne programe posamezne RO v nadaljevanju ugotovi obseg sredstev raziskovalnih programov, ki so v postopku ocenjevanja (sproščena sredstva).
Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnih programov iz tretje skupine skupne lestvice zmanjša za najmanj tri odstotke in največ 20 odstotkov. Če je razlika do povprečne vrednosti merila pri kazalniku 1.10. iz tretjega odstavka 67. člena pravilnika o postopkih manjša, se obseg raziskovalnega programa zmanjša za to razliko. Če bi se na ta način obseg raziskovalnega programa zmanjšal pod minimalni obseg financiranja iz 66. člena pravilnika o postopkih, ZSA predlaga financiranje v minimalnem obsegu.
Obseg financiranja novih raziskovalnih programov predlaga ZSA na podlagi izračuna obsega financiranja raziskovalnih programov, ki ga izvede agencija.
ZSA v nadaljevanju sprejme predlog sklepa o izboru prijav, s katerim pri posameznem raziskovalnem programu, ki ga predlaga v izbor za financiranje, določi tudi letni obseg programa v efektivnih urah raziskovalnega dela.
10. Prerazporeditev sredstev znotraj RO
S 74. členom pravilnika o postopkih je opredeljen način za določitev obsega raziskovanih programov kot prerazporeditev sredstev znotraj RO.
Če po zaključenem postopku iz 9. točke javnega poziva na RO ostanejo nerazporejena sredstva in ima RO več kot en raziskovalni program, agencija o tem obvesti prijavitelja in ostale izvajalce zavrnjenega ali zmanjšanega raziskovalnega programa. Agencija pozove RO, da v roku, ki ni krajši od desetih delovnih dni od dneva oddaje poziva, sporoči agenciji, na katere druge raziskovalne programe RO, ki jih je mogoče povečati, predlaga prerazporeditev sredstev. Če RO predloga prerazporeditve sredstev ne pošlje pravočasno, ni več upravičena do teh sredstev. Agencija s pozivom pošlje tudi seznam raziskovalnih programov RO, ki jih je mogoče povečati, in maksimalni obseg povečanja za posamezni raziskovalni program. Agencija o nerazporejenih sredstvih ne obvešča tiste RO, ki nima raziskovalnega programa, ki ga je mogoče povečati, oziroma ima le en raziskovalni program, ki ga je mogoče povečati.
Pravočasne predloge RO o prerazporeditvi sredstev zaradi zmanjšanja obsega financiranja ali zavrnjenih prijav raziskovalnih programov obravnava ZSA in oblikuje predlog za prerazporeditev sredstev.
Odločbo o povečanju financiranja z upoštevanjem prerazporejenih sredstev za RO s koncesijo na predlog ZSA sprejme minister, pristojen za znanost, v skladu z določbami podzakonskega akta, ki ureja koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti.
Če raziskovalni program izvaja več RO, povečan obseg financiranja raziskovalnega programa velja za celotno obdobje izvajanja raziskovalnega programa in ga izvajalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati iz ene v drugo RO.
Agencija posreduje predlog sklepa ZSA o izbiri prijav raziskovalnih programov iz 73. oziroma 74. člena pravilnika o postopkih, ki jih izvajajo RO s koncesijo, v sprejem ministru, pristojnem za znanost, ki nato izda odločbo o podelitvi koncesije ali odločbo o zavrnitvi prijave.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A);
– Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14 in 56/16);
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16);
– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16);
– Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2017, št. 014-20/2017/1, z dne 24. 1. 2017;
– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo št. 3, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016 in št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016, in št. 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017: Prijavna vloga;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017-A: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavitelja;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017-B: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca raziskovalnega programa;
– Ocenjevalni list;
– Vzorec izjave prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
12. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis (Obrazec Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017) mora biti izpolnjena v slovenskem in angleškem jeziku.
Vsebina 18., 19., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27., 28. in 32. točke Prijavne vloge se hkrati šteje kot zaključno poročilo.
12.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«
Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2017 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), mora biti obvezno priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2017 izvajajo raziskovalni program. S sporazumom se za nadaljnje obdobje financiranja določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih ur v letu 2017. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa s sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko k prijavi.
12.2. Tip prijave »Nova prijava«
V primeru prijave novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) sporazum med izvajalci raziskovalnega programa ni predmet prijave.
12.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«
V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) mora prijavitelj o svoji nameri do 10. 3. 2017 obvestiti agencijo, da mu lahko pravočasno omogoči pripravo prijave v elektronski obliki. Agencija v roku treh delovnih dni prijavitelju sporoči obseg letnih raziskovalnih ur, če gre za združitev raziskovalnih programov, katerih cenovna kategorija ni enaka, da ga prijavitelj navede v 9. točki Prijavne vloge.
K prijavi preoblikovanega/ih raziskovalnega/ih programa/ov mora biti obvezno priložen sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2017 izvajajo raziskovalni/e program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vključenih programov. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave za preoblikovanje raziskovalnih programov s sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko k prijavi.
12.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu agencije eObrazci
Prijavni obrazec se izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci (v nadaljnjem besedilu: spletni portal).
Spletni portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala prijavitelja, zastopniki prijavitelja, pooblaščenci zastopnikov prijavitelja in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s spletnega portala, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev prijavitelja ali agencija).
13. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 13.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 13.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijavitelj prijavo izpolni v slovenskem in angleškem jeziku.
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga izvaja le prijavitelj, se prijava odda v skladu s 13.1. in 13.2. točko javnega razpisa.
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja izvaja/jo tudi JRO ali druge RO s koncesijo, se pri oddaji prijave upošteva tudi postopek, ki je opredeljen v 13.3. točki javnega razpisa.
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
13.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017/ na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega programa).
Prijave morajo biti oddane do vključno 23. 3. 2017 do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 23. 3. 2017 do 14. ure.
13.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega programa nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017/) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega programa ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za programe« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 23. 3. 2017 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 23. 3. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 23. 3. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
13.3. Oddaja prijave za izvajalce raziskovalnega programa
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja RO s koncesijo izvaja/jo tudi JRO ali druge RO s koncesijo, mora prijavitelj oddati tudi izpolnjeno in žigosano izjavo z lastnoročnimi podpisi zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb vseh izvajalcev raziskovalnega programa, navedenih v 10. točki prijave. Izjava mora z oznako »Javni poziv/razpis za raziskovalne programe – izjava« prispeti v glavno pisarno agencije ali biti oddana priporočeno na pošto v Sloveniji, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do vključno 23. 3. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
13.4. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 13.1. – elektronska; točka 13.2. – elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane podatke, priloge (sporazum med izvajalci raziskovalnega programa oziroma programov pri tipih prijave iz točke 12.1. in 12.3.) in izjavo iz 13.3. točke, kot določa javni razpis.
14. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 27. 3. 2017, ob 10. uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o koncesiji.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru koncesioniranega raziskovalnega programa predvidoma obveščeni v mesecu decembru 2017.
16. Kraj, čas in osebi, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in spletni dostop do razpisne dokumentacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro (kontaktni osebi: Silvia Bodanec, tel. 01/400-59-34, in Ernesta Mlakar, tel. 01/400-59-74).
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti