Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

301. Odlok o sofinanciranju prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ter tradicionalnih prireditev in obletnic delovanja društev v Občini Jesenice, stran 991.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, UPB in spr.) in 5. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 18. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ter tradicionalnih prireditev in obletnic delovanja društev v Občini Jesenice 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja sredstev proračuna Občine Jesenice, ki so namenjena za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, tradicionalnih prireditev, ter okroglih obletnic delovanja društev in neprofitnih organizacij v Občini Jesenice.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA 
2. člen 
Predmet sofinanciranja so enodnevne ali večdnevne prireditve:
– ki so namenjene širši javnosti, širšemu krogu obiskovalcev,
– ki se izvajajo na območju Občine Jesenice,
– ki imajo prepoznaven značaj in vsebino,
– ki dopolnjujejo kulturno, turistično, športno, umetniško, humanitarno, družbeno podobo občine,
– če je prireditev tradicionalna,
– če gre za prireditev ob počastitvi okrogle obletnice delovanja društva in neprofitne organizacije (10-, 20-, 30-letnica ...),
– če je izvedena v tekočem koledarskem letu,
– če se v tekočem letu ne sofinancira iz drugih virov Občine Jesenice.
Šteje se, da je prireditev tradicionalna, če se izvaja najmanj 25 (petindvajset) let zaporedoma, po njej pa je Občina Jesenice prepoznavna širši javnosti.
3. člen 
Po tem odloku se ne sofinancirajo:
– samostojni dogodki, ki niso del prireditve,
– prireditve oziroma dogodki, ki se že sofinancirajo iz drugih finančnih virov Občine Jesenice, (ki jih Občina Jesenice že sofinancira na drugi podlagi),
– aktivnosti, ki jih organizirajo politične stranke,
– aktivnosti, ki so organizirane z namenom pridobivanja dobička,
– prireditve v organizaciji gostinskih ponudnikov, ki se odvijajo v lastnih ali najetih gostinskih prostorih.
III. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in druge neprofitne organizacije, ki imajo sedež na območju Občine Jesenice.
IV. SOFINANCIRANJE 
5. člen 
Delež dodeljenih sredstev znaša največ 50 % dejanskih upravičenih stroškov izvedbe prireditve, (z vključenim DDV), vendar ne več, kot znaša razlika med skupnimi odhodki in prihodki iz izvenproračunskih virov.
Višina sredstev za vsakoletni javni razpis za namene določene v tem odloku se opredeli z Odlokom o proračunu Občine Jesenice.
Dodeljena sredstva sofinanciranja morajo biti porabljena v tekočem koledarskem letu.
6. člen 
Kriteriji za dodelitev sredstev so:
– prepoznavnost in pomen prireditve za Občino Jesenice,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije,
– dosedanje delo oziroma reference,
– promocija prireditve oziroma projekta,
– ciljna skupina obiskovalcev, dostopnost dogodka javnosti.
7. člen 
Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo po razpisu, so:
– najem tehnične prireditvene opreme za izvedbo prireditve (osvetlitev, ozvočenje, projektor),
– najem druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve (stojnice, odri, stoli, ograje, prenosni WC, zabojniki za smeti),
– stroški oglaševanja prireditve (oglaševanje, izdelava in tisk promocijskega materiala, zakup oglaševalskega prostora …),
– prevozni stroški (avtobus ipd.),
– stroški glasbenega, kulturnega, športnega, animacijskega programa, vodenje prireditve idr.,
– stroški varovanja prireditve in nujne medicinske pomoči, gasilcev,
– stroški priprave, pospravljanja in čiščenja prireditvenega prostora (komunalne storitve).
V okviru vsakoletnega razpisa se lahko na predlog pristojnega organa občinske uprave določi še kakšen drug upravičen strošek, ki se sofinancira po razpisu.
8. člen 
Na promocijskih materialih prireditve mora biti objavljen logotip Občne Jesenice ter pri vseh promocijskih aktivnostih navedeno, da prireditev sofinancira Občina Jesenice.
V. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
9. člen 
Sredstva za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi (3) tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
10. člen 
Naloge komisije so:
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– določitev meril za ocenjevanje vlog,
– objava javnega razpisa,
– odpiranje in obravnava prispelih vlog,
– ocenjevanje vlog,
– priprava predloga županu za dodelitev sredstev po javnem razpisu.
11. člen 
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– naziv in sedež Občine Jesenice,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev,
– kriterije za ocenjevanje vlog,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za ta namen,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in datum odpiranja vlog,
– rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas, osebo, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma dobijo potrebne informacije.
Javni razpis lahko vsebuje tudi druge določbe, pomembne za izvedbo postopka dodelitve sredstev.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Jesenice, ter v občinskem glasilu.
12. člen 
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prireditelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec.
Odpiranje vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
O delu komisije se vodi zapisnik.
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na predpisanem obrazcu in vloge, katerih vsebina ni skladna z javnim razpisom, pristojni organ zavrže s sklepom.
Komisija v roku 8 (osem) dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj na podlagi poziva v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.
Po proučitvi prijav Komisija oblikuje predlog in ga posreduje v obravnavo in sprejem županu.
13. člen 
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb tega odloka in vsakoletnega javnega razpisa, glede na rezultate ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani prijavitelja in višine razpoložljivih sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu.
Upravičenost stroškov se ugotavlja na podlagi predložene vloge prijavitelja. Pri tem se upošteva najnujnejši obseg stroškov, potrebnih za izvedbo predlagane prireditve.
14. člen 
Odločbo o sofinanciranju izda na prvi stopnji pristojni organ občinske uprave.
O pritožbi odloči župan Občine Jesenice.
Po dokončnosti odločbe se sklenejo pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji. S pogodbo se določijo pravice in obveznosti prejemnika finančnih sredstev in način nadzora nad porabo sredstev.
Če se prejemnik sredstev ne odzove na poziv na sklenitev pogodbe v roku 15 (petnajst) dni od prejema poziva se šteje, da se je sredstvom, do katerih bi bil upravičen po razpisu, odpovedal.
15. člen 
Odobrena sredstva se izvajalcem nakažejo po predložitvi končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju. Poročilo mora biti oddano do 30. oktobra tekočega leta oziroma v skladu s pogodbo.
16. člen 
Prejemniki sredstev morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, komisiji predložiti
– poročilo in dokazila o izvedenih prireditvah, za katere so jim bila sredstva dodeljena,
– dokazilo o namenski porabi sredstev (račune).
17. člen 
Prejemnik mora vrniti sredstva v proračun z zakonitimi zamudnimi obrestmi:
– če je sredstva porabil nenamensko,
– če je navajal ob prijavi na razpis lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila dodeljena sredstva.
V tako ugotovljenih primerih prejemnik ni več upravičen do dodelitve sredstev na podlagi tega odloka.
IV. KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2016
Jesenice, dne 26. januarja 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti