Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

345. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica, stran 1102.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 24. redni seji dne 1. 2. 2017 sprejel
S K L E P 
o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
Najemnina za uporabo občinskih prostorov in zemljišč v pridobitne namene:
gostinski lokal v stavbi spomenika na Cerju (notranje in zunanje površine)
110,00 €/mesec
kioski, poletni vrtovi in podobno
3,30 €/m2 na mesec
skladiščenje materiala in podobno
2,20 €/m2 na mesec
prirejanje komercialnih prireditev, festivalov in drugih dogodkov na zemljiščih parc. št. 1964, 1968, 1969, 7/1 in 1/337 vse k. o. Opatje selo
500 € na dan
2. člen 
Najemnina za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam (vrtovi, dvorišča, zelenice, dostopne poti in podobno) znaša: 0,20 €/m2 na leto.
3. člen 
Najemnina za uporabo občinskega zemljišča v kmetijske namene znaša:
Dejanska raba
Letna zakupnina/100 m2
vrt, njiva
1,40 €
travnik
1,00 €
pašnik
0,35 €
gozd (odškodnina za posek ni vključena v najemnino)
0,20 €
sadovnjak
1,60 €
vinograd
1,50 €
Najemnina za posamezno najemno pogodbo iz alinee b. in c. 1. člena ter 2. in 3. člena tega sklepa ne more biti nižja od 40,00 €.
4. člen 
Sejne sobe, dvorane in učilnice se oddajajo v najem po dnevih oziroma urah.
I. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 137
do 3 ur
33,00 €
nad 3 ure (do 12 ur)
65,00 €
s snemanjem do 3 ur
43,00 €
s snemanjem nad 3 ure (do 12 ur)
86,00 €
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
II. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 129
do 3 ur
30,00 €
nad 3 ure (do 12 ur)
62,00 €
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
III. Najemnina za uporabo prostorov v stavbi Stare šole Temnica, Temnica 10, 5296 Kostanjevica na Krasu:
a) Najem samo dvorane in sanitarijev
POLETI
POZIMI 
(od oktobra do vključno marca)
15 €/uro 
(do 5 ur uporabe, minimalen najem je 2 uri)
15 €/uro 
(do 5 ur uporabe, minimalen najem je 2 uri, po skupnem seštevku ur najema prišteti 10 € za ogrevanje)
Celodneven (nad 5 ur) najem dvorane in sanitarijev je 120 €.
Cena najema ne vključuje stroškov čiščenja in pospravljanja prostora. Doplačilo za čiščenje znaša 25 €. Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo (kavcija) ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro.
b) Najem dvorane, sanitarijev in kuhinje
POLETI
POZIMI 
(od oktobra do vključno marca)
18 €/uro do 4. ure, od 5. ure dalje 15 €/uro
18 €/uro do 4 ure, od 5. ure dalje 15 €/uro, po obračunu št. ur prišteti 
10 € za ogrevanje
Cena najema ne vključuje stroškov čiščenja in pospravljanja prostora. Doplačilo za čiščenje znaša 25 €. Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo (kavcija) ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro.
c) Celodneven najem dvorane, sanitarijev, kuhinje in dvorišča s plesiščem
Za celodnevno uporabo prostora (to je nad 5 ur najema) je cena najema dvorane, kuhinje, dvorišča s plesiščem in sanitarijev 200 €.
Strošek čiščenja in pospravljanja prostora v ceno najema ni vključen in znaša 50 €.
Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo (kavcija) ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro.
d) Najem dvorišča, plesišča, sanitarijev
18 € na uro do 5 ur uporabe, celodnevni najem (nad 5 ur) 120 €
Strošek čiščenja in pospravljanja prostorov v ceno najema ni vključen in znaša 50 €.
Doplačilo za samo odklepanje 6 €, za odklepanje in zaklepanje 12 €, za vračilo (kavcija) ključa 20 €, za postavitev stolov, miz 6 € na uro.
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
IV. Najemnina za uporabo prostorov medgeneracijskega centra Miren
Posamezni prostor v pritličju
10 €/uro
15 €/uro z ogrevanjem
Prostor v 1. nadstropju
20 €/uro
25 €/uro z ogrevanjem
Cena najema poslovnih prostorov vključuje tudi uporabo sanitarij in parkirišč.
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
5. člen 
Višina najemnine se v primeru, ko gre za najem, ki se sklene v nekomercialne namene ali ko gre za sklenitev najemne pogodbe za daljše časovno obdobje ali v primeru najema občinskih zemljišč v skladu s četrto alinejo 1. člena, lahko zniža za 10 do 30%. O višini odstotka znižanja odloča župan.
V primeru oddaje v najem z javno dražbo ali javnim zbiranjem ponudb, predstavlja najemnina, določena s tem sklepom, izklicno ceno.
6. člen 
Najemnine, določene s tem sklepom, veljajo od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017.
Višina najemnin za vsako naslednje koledarsko leto se revalorizira oziroma določi v začetku naslednjega leta glede na indeks cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu pred tem, o čemer izda župan ugotovitveni sklep.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 6/15, 41/15).
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2017-2
Miren, dne 1. februarja 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost