Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 113-5/2015-08 Ob-1282/17, Stran 328
Svet Centra za socialno delo Ormož razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 20. in 22. člena Statuta Centra za socialno delo Ormož ter sklepa 11. redne seje Sveta Centra za socialno delo Ormož z dne 2. 2. 2017, prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Ormož 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56. in 57. ter v povezavi z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. V kolikor kandidat nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Izpolnjevanje pogojev mora kandidat dokazati s pisnimi listinami.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis, kjer bodo predstavljene izkušnje pri delu ter program razvoja centra za mandatno obdobje. Kandidati naj prijavi še priložijo potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo sodišča, da niso v kazenskem postopku.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno delo Ormož, Ptujska cesta 12, 2270 Ormož, z oznako na ovojnici »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog svet centra ne bo obravnaval. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ormož 

AAA Zlata odličnost