Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 430-0002/2017 Ob-1255/17, Stran 301
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03 in 28/12) objavlja
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, projektov in dejavnosti na področju kulture, ki jih bo Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna v letu 2017 
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mežica, da izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo določeno število članov v Občini Mežica ali da je njihovo delovanje oziroma so njihovi projekti drugače vezani z Občino Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo njihov status in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za društva,
– da predložijo ustrezen letni program dela – letni načrt.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali projekti, programi in dejavnosti na naslednjih področjih kulture:
– glasbena dejavnost – odrasli, otroški pevski zbori, instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost sredstev javnega razpisa je 21.856,00 EUR.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti, programi in dejavnosti, ki se bodo izvedle v letu 2017. Sredstva niso prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Rok za prijavo na razpis je 20. marec 2017.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahtevane priloge.
Nepravočasno prispelih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom ''Ne odpiraj – javni razpis – kultura''.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica ali po tel. 02/827-93-56, kontaktna oseba Olga Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. ure do 13. ure, od dneva objave javnega razpisa, do dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po poteku rokov za pritožbe.
Občina Mežica 

AAA Zlata odličnost