Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Su-VII-2/17-4 Ob-1267/17, Stran 325
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/16) objavlja
javno dražbo 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: trisobno stanovanje, št. 26, v IV. nadstropju večstanovanjskega objekta, Kotnikova ulica 16, Ljubljana, v izmeri 86,80 m² s pripadajočo shrambo v kleti, ID št. 1737-234-112 in parkirnim mestom št. 179, v II. kleti istega objekta, v izmeri 12,50 m², ID št. 1737-1005-31, vse k.o. Tabor.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja izklicne cene je: izklicna cena nepremičnine je 194.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 1.000,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: uspeli dražitelj mora kupnino, zmanjšano za višino vplačane varščine, plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, na Beethovnovi ulici 10, v razpravni dvorani v I. nadstropju, in sicer 3. 3. 2017 s pričetkom ob 12. uri.
6. Višina varščine, ki jo je treba položiti pred začetkom javne dražbe: varščina znaša 10 % izklicne cene, in sicer 19.400,00 EUR. Varščina se ne obrestuje.
Pred začetkom javne dražbe je treba plačati varščino v višini 10 % vrednosti izklicne cene za nepremičnino na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972, sklic na številko: SI18 13110-2010003-davčna številka dražitelja, z navedbo plačilo varščine.
Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, drugim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 7 dni po končani javni dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrne.
7. Z najugodnejšim dražiteljem bo pogodba sklenjena v 15 dneh po zaključku javne dražbe.
Če najugodnejši dražitelj pogodbe v navedenem roku ne bo podpisal iz razlogov, ki so na njegovi strani, mu Ustavno sodišče lahko rok podaljša, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, Ustavno sodišče zadrži njegovo varščino.
8. Zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena s strani zakonitega zastopnika organizatorja javne dražbe, lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije in varščina brez obresti.
9. Informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na naslovu: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, tel. 01/477-64-10, Metka Štimec Janeš, vsak delovni dan od 8.30 do 15.30. Ogled predmeta javne dražbe je mogoč po predhodnem dogovoru.
10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 2. 3. do 15. ure na naslov naročnika: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj, javna dražba« in s pripisom imena in priimka dražitelja na hrbtni strani ovojnice, predložiti kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je poleg plačila razvidna tudi celotna številka TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, ki izdajo potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s. p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njeni državi, enakovredne institucijam, ki izdajo potrdila za slovenske pravne osebe. Če takega potrdila ne more pridobiti, predloži izjavo zakonitega zastopnika oziroma lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s. p.), ki ni starejši od 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb),
– pisno izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je navedeno, naročnik ne nosi odgovornosti za njeno založitev.
Davek na promet z nepremičninami in stroške v zvezi s prenosom lastništva na nepremičnini (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške) plača kupec.
Predmet prodaje bo prodan po načelu videno – kupljeno, zato ne bo možno uveljavljanje prodajalčeve odgovornosti za stvarne in pravne napake.
11. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– dražba je končana, ko se trikrat zaporedoma izkliče najvišjo ponujeno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.
12. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16). Javno dražbo vodi komisija.
Ustavno sodišče Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost