Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 35922-2/2017-3 Ob-1309/17, Stran 288
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi 97. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) objavlja
javni razpis 
za podelitev javnega pooblastila za izvajanje monitoringa naravnih pojavov in monitoringa stanja okolja 
I. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje je v skladu s 96. in 97. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) in tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15 in 84/16) zadolžena za zagotavljanje monitoringa naravnih pojavov in monitoringa stanja okolja. Izvajanje teh dveh vrst monitoringov lahko država zagotavlja neposredno ali preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu za izvajanje teh vrst monitoringov oziroma nalog, ki ju tvorijo, in ki se ga izbere na podlagi javnega razpisa.
Predmet razpisa je podelitev javnega pooblastila za:
– Pripravo strokovnih geoloških podlag in analiz kot dela monitoringa geoloških pojavov in monitoringa stanja podzemnih voda.
II. Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila: upravičenec do pridobitve javnega pooblastila za pripravo strokovnih geoloških podlag in analiz kot dela monitoringa geoloških pojavov in monitoringa stanja podzemnih voda je javni zavod, ki je ustanovljen za ta namen in izpolnjuje pogoje za podelitev javnega pooblastila.
III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelj za pridobitev javnega pooblastila mora vložiti vlogo za pridobitev pooblastila na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami in dokazili.
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
a) mora biti javni zavod;
b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji;
c) je ustanovljen za pripravo strokovnih geoloških podlag in analiz kot dela monitoringa geoloških pojavov in monitoringa stanja podzemnih voda.
Pooblastilo se izdaja do 31. 12. 2023.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IV. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog, bo tekom postopka javnega razpisa strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno javnemu zavodu, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
V. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje: http://www.arso.gov.si/o %20agenciji/razpisi/
Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri:
1. za pripravo strokovnih geoloških podlag in analiz kot dela monitoringa geoloških pojavov: dr. Andrej Gosar, tel. 01/478-72-74,
2. za pripravo strokovnih geoloških podlag in analiz kot dela monitoringa stanja podzemnih voda: Katja Buda, tel. 01/478-41-63.
VI. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v vložišču Agencije Republike Slovenije za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do petka, 24. februarja 2017, do 10. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– številka in datum javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala. Nepopolne vloge (tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev), ki v naknadno določenem roku ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavrnjene.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije, odloči o podelitvi javnega pooblastila generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje z odločbo.
Agencija Republike Slovenije za okolje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti