Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

336. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče, stran 1093.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 17. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/16) se v 3. členu črta prvi stavek in se ga nadomesti z besedilom »Upravičenci morajo za sofinanciranje dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:«.
V drugi alineji se za besedilom »v Občini Turnišče« izbriše besedilo »najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če panoga še ni zastopana« in se ga nadomesti z besedilom »najmanj eno leto,«.
V četrti alineji se izbriše beseda »kulturnega programa« in se stavek nadaljuje z naslednjim besedilom »turističnih in ostalih programov oziroma dejavnosti,«.
V osmi alineji se za besedilom doda vejica in se besedilo nadaljuje z naslednjim besedilom »ki je usklajen s planiranimi aktivnostmi Občine.«
2. člen 
V 4. členu se doda tretji odstavek »Predmet tega pravilnika ni dodelitev sredstev za investicije.«
3. člen 
V 6. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek »Najmanj en član mora biti aktiven na področju turizma in ostalih dejavnosti.«
4. člen 
V 7. členu se v prvem stavku izbriše besedilo »www.obcinaturnisce.si«
5. člen 
V 14. členu se v stavku izbriše besedilo »www.obcinaturnisce.si«
6. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku izbriše beseda »občini« in se jo nadomesti z besedo »občinski upravi«.
7. člen 
V drugem odstavku 17. člena se izbriše beseda »občina« in se jo nadomesti z besedo »občinska uprava«.
V četrtem odstavku 17. člena se izbriše besedilo »ki so kulturne narave« in se nadomesti z besedilom »na področju turizma in ostalih dejavnosti.«.
V zadnjem odstavku 17. člena se za besedo »kandidirati za« doda beseda »ta«.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 17/2017-17R
Turnišče, dne 26. januarja 2017
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.
Spremeni se Priloga št. 1: Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/16), ki se jo nadomesti z naslednjim besedilom:
PRILOGA 1: 
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče 
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov na področju turizma določajo vrste dejavnosti in projektov ter način njihovega sofinanciranja iz sredstev lokalne skupnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika sofinancirajo naslednje dejavnosti in projekti:
A – redna dejavnost: do višine 25 % sredstev določenih v proračunu Občine
B – izvedba prireditev projektov in programov: do višine 70 % sredstev določenih v proračunu Občine
C – strokovno izpopolnjevanje kadrov: do višine 5 % sredstev določenih v proračunu Občine
Vsebine pod »B« se sofinancirajo samo na podlagi poročil in predloženih dokazil o realizaciji izvedenih projektov in prireditev, ki jih upravičenec priloži k vlogi za prijavo na javni razpis.
Prijavitelj lahko prejme sredstva za redno delovanje društva le na enem javnem razpisu Občine Turnišče, in sicer glede na primarno dejavnost društva opredeljeno v statutu društva.
Za vsebine pod »C« pa se, kot dokazila o namenski porabi sredstev predložijo z zahtevki za nakazilo sredstev.
A. Sofinanciranje redne dejavnosti 
Merila in kriteriji za sofinanciranje redne dejavnosti upravičencev:
– število aktivnih članov društva,
– leta delovanja društva oziroma obletnice društev,
– število izvedenih aktivnosti (prireditev, projekt in programov) v preteklem letu,
– število planiranih aktivnosti (prireditev, projekt in programov) v tekočem letu,
Tabela 1: Sofinanciranje redne dejavnosti
Kriterij
Število točk
Število let delovanja društva
do 5 let
4
več kot 5 let
5
več kot 10 let
6
Število aktivnih članov 
do 40
5
od 41 do 80
8
od 81 in več
10
Število izvedenih aktivnosti v preteklem letu 
do 3
5
od 4 do 5
8
6 in več
10
Število planiranih aktivnosti v tekočem letu
do 3
5
od 4 do 5
8
6 in več
10
Število sekcij
Vsaka sekcija
10
Prijavitelj lahko prejme sredstva za redno delovanje društva le na enem javnem razpisu Občine Turnišče, in sicer glede na primarno dejavnost društva opredeljeno v statutu društva.
B. Sredstva za izvedbo prireditev, projektov in programov 
Med prireditve, projekte in programe, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, sodijo prireditve, projekti in programi, katerih namen je promocija občine, spodbujanje in pospeševanja turizma, razvoja podeželja in ohranjanje kulturne dediščine.
Vsaka prireditev, projekt in program za izvedbo prireditev mora biti vsebinsko in časovno opredeljen, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom:
– finančna konstrukcija mora biti pregledna z jasno oceno prihodkov in odhodkov za vsak projekt posebej z dokazili o deležih zagotovljenih lastnih virov in drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, sredstva pridobljena na razpisih domače občine in delež sofinanciranja druge občine),
– višina predvidenih sredstev, načrtovanih za izvedbo programa oziroma projekta ne sme odstopati za več kot 20 % od stroškov, dokazljivih z računi za isto prireditev v preteklem letu, razen če je za tekoče leto predvidena organizacija prireditve v večjem obsegu kot v preteklem letu in s tem večji obseg potrebnih za izvedbo le-te, kar mora biti jasno razvidno iz prijave.
Prireditve ter programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih aktivnosti. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto ter v soodvisnosti od skupnega števila točk po vseh prijavljenih projektih, upravičenih do sofinanciranja po tem pravilniku.
Tabela 2: Vrsta prireditev glede na nosilca prireditve, število javnih nastopov ter sodelovanje na prireditvah.
Upoštevajo se dogodki, ki niso tržna dejavnost.
Vrsta prireditve
Število točk
organizator
soorganizator
sodelovanje
Daljši dogodek (več kot 5 ur): 
urejanje javnih površin, urejanje turistične infrastrukture, 
za ohranjanje tradicionalnih običajev, 
izdaja promocijskega materiala, razstave
mednarodna
10
6
5
državna
8
5
4
regijska
6
4
3
občinska
4
3
2
Krajši dogodek (manj kot 5 ur): 
prireditve
mednarodna
8
5
4
državna
6
4
3
regijska
5
3
2
občinska
3
2
1
tekmovanja
mednarodno
10
5
4
državno
8
4
3
regijsko
6
3
2
občinsko
4
2
1
Tabela 3: Dodatne točke
Upravičencem se dodelijo dodatne točke samo za naslednje namene:
Dosežki so vrhunskega pomena oziroma so prejeli najvišja priznanja in odlikovanja (z dokazili): 
– v tujini (30 točk),
– v državi (20 točk),
– v regiji (10 točk).
Upravičenci v tekočem letu izvedejo obletnico 
(prireditev za 10, 20, 30 in za vsakih naslednjih 10 let delovanja) 
 
8 točk
Posameznemu društvu se v enem koledarskem letu sofinancira največ pet projektov.
C. Strokovno izpopolnjevanje članov 
Za strokovno izpopolnjevanje članov društva se nameni 5 % sredstev določenih v proračunu občine.
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov ali članov turističnih in ostalih društev za vodenje in izvedbo različnih turističnih in ostalih programov. Upravičen strošek so izobraževanja, ki bodo potekala v tekočem letu.
Sofinancira se strošek kotizacije oziroma strošek udeležbe na izobraževanju, seminarju ali strokovnem izpopolnjevanju, v obsegu do max. 2 izobraževanji na društvo na leto. 2 točki/člana
Če skupni znesek predloženih računov presega znesek dodeljenih sredstev, se sofinancira samo v višini dodeljenih sredstev.
Za sofinanciranje morajo biti priložena dokazila o realizaciji usposabljanj (vabilo, potrdilo prisotnosti na izobraževanju, računi). Omejitev je max. 5 članov enega društva za eno izobraževanje.

AAA Zlata odličnost