Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 5442-340/2016 Ob-1293/17, Stran 266
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, v nadaljevanju besedila: Uredba 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori št. 10-1/3/MIZŠ/0, za javni razpis, št. 3032-105/2016/20 z dne 2. 2. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2017–2021 (POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih), skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Javni razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006).
Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Z ukrepom bodo ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev, in sicer preko financiranja zaposlitev strokovnih delavcev. Strokovni delavci bodo kot multiplikatorji POŠ izvajali individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki tako, da se bodo posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in sicer z diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni, kar bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli. V sklopu izvajanja ukrepa se bo spodbujalo sodelovanje šol prijaviteljic z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.
Operacije se bodo izvajale v zahodni kohezijski regiji.
Za namen izvajanja programa Popestrimo šolo 2017–2021 je v okviru javnega razpisa predvidena zaposlitev 12 strokovnih delavcev v 12 vzgojno-izobraževalnih zavodih v zahodni kohezijski regiji. Zaposlitve za obdobje trajanja projekta se predvidevajo na projektnem delovnem mestu multiplikatorja POŠ v osnovni ali srednji šoli v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 2.616 strokovnih in vodstvenih delavcev na področjih osnovnošolskega izobraževanja ter srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja v zahodni kohezijski regiji.
Ciljne skupine javnega razpisa so strokovni in vodstveni delavci na področju osnovnošolskega izobraževanja ter srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja (v nadaljevanju: osnovne in srednje šole).
V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati.
I. Predstavitev projekta na spletni strani upravičenca najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe o sofinanciranju
II. Vzpostavitev strokovnega tima POŠ in zaposlitev multiplikatorja POŠ
Posamezni prijavitelj, vzgojno-izobraževalni zavod, mora z namenom načrtovanja in izvajanja programa Popestrimo šolo 2017–2021 (v nadaljevanju: program POŠ) vzpostaviti strokovni tim POŠ, pri čemer mora biti ena oseba tima, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja oziroma svetovalnega delavca na področju osnovnošolskega izobraževanja, srednjega poklicnega, strokovnega ali splošnega izobraževanja zaposlena za čas trajanja projekta, za obdobje od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2021, s polnim delovnim časom kot multiplikator POŠ na šoli. V primeru, da oseba še ni opravila strokovnega izpita, lahko sklene delovno razmerje za obdobje enega leta. Najkasneje do izteka tega leta mora opraviti strokovni izpit, v nasprotnem primeru se ji zaradi neizpolnjevanja pogojev delovno razmerje ne podaljša.
Multiplikator POŠ bo v okviru svoje delovne obveznosti z namenom krepitve splošnih kompetenc šolajočih izvajal individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki tako, da se bo posvečal njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Nadalje bo multiplikator POŠ preko usposabljanj prenašal navedene vsebine na strokovne delavce svojega vzgojno-izobraževalnega zavoda, krepil svoje kompetence v obliki lastnega profesionalnega usposabljanja ter izvajal druge spremljajoče strokovne aktivnosti v okviru projekta (npr. priprave na delo, usklajevanje z vodstvom vzgojno-izobraževalnega zavoda, izdelava učnih pripomočkov, priprava gradiv, informiranje in obveščanje javnosti ipd.). V okviru programa POŠ morajo biti načrtovane zgoraj navedene aktivnosti tako, da multiplikator POŠ vsaj 75 odstotkov svojega delovnega časa izvaja vzgojno-izobraževalne aktivnosti neposredno z učenci in dijaki, preostanek delovnega časa pa nameni usposabljanju strokovnih delavcev, lastnemu profesionalnemu razvoju in vsem spremljajočim strokovnim aktivnostim.
III. Izvedba programa POŠ 2017–2021 v šolskih letih 2016/2017, 2017/18, 2018/19, 2019/20 in 2020/21 z obvezno vključitvijo aktivnosti:
– izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z učenci in dijaki,
– usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki izvajajo izobraževalne programe osnovne šole, izobraževalne programe gimnazij, izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Posamezni prijavitelj mora zagotoviti doseganje kazalnika usposobljenih najmanj 218 strokovnih in vodstvenih delavcev s področja osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter srednjega splošnega izobraževanja, ki prihajajo iz iste kohezijske regije kot prijavitelj.
Prijavitelj mora načrtovati aktivnosti, ki jih v okviru zaposlitve na programu POŠ 2017–2021 izvaja multiplikator.
IV. Izdelava in objava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis odda le eno prijavo z enim kandidatom za multiplikatorja POŠ. Prijavitelj lahko do izdaje sklepov o (ne)izbiri nadomesti kandidata za multiplikatorja POŠ z drugim kandidatom za multiplikatorja POŠ. Popolna prijava mora vsebovati izpolnjeno prijavno vlogo s prilogami iz razpisne dokumentacije.
Prijavitelj, ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
1
je vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javnoveljavni izobraževalni program osnovnošolskega oziroma srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, za katerega je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja,
– Pogoji se bodo preverili v razvidu izvajalcev javnoveljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo
2
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji Erar 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3
ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa,
4
na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje prijave, najkasneje pa na dan oddaje prijave izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več (šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave),
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih* 
– Pogoji se bodo preverjali v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev 
5
mu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15),
– Pogoji se bodo preverjali v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
6
ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
7
zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
8
izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta, 
– Pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt
9
izkazuje ustreznost ciljnih skupin,
– Pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt
10
je pred prijavo v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja objavil prosto projektno delovno mesto strokovnega delavca v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in opravil izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnesel razvezni pogoj, da se zaposlitev ustreznega multiplikatoprja POŠ na projektnem delovnem mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z multiplikatorjem POŠ se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev 
– Dokazila o izobrazbi multiplikatorja POŠ
* Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo prijavitelji potrdili s podpisano izjavo.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije ter v nadaljevanju navedena izločitvena merila, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa po merilih za ocenjevanje prijav.
4.1. Merila za ocenjevanje prijav
4.1.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih ter jo s sklepom zavrne.
 
Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
DA  NE 
(izločitveno merilo)
4.1.2. Merila za ocenjevanje prijav
Vloge, ki bodo izpolnjevale vsa izločitvena merila in pogoje za kandidiranje, bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno število točk
1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
20
Sedež prijavitelja glede na območje stopnje tveganja socialne izključenosti1
Zahodna kohezijska regija
Goriška 
5
Obalno-kraška
4
Gorenjska
3
Osrednjeslovenska
2
Razvitost občine2 prijavitelja
15
– 0,00–0,79
15
– 0,80–0,89
12
– 0,90–0,99
10
– 1,00–1,09
7
– 1,10–1,19
5
– 1,20–1,29
3
– 1,30 in več
1
2.USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO OPERACIJE
5
Reference prijavitelja kot izvajalca projektov oziroma operacij 
na področju evropske kohezijske politike
– 6 ali več referenc.
5
5
– Do 5 referenc.
4
– Do 4 reference.
3
– Do 3 reference.
2
– Do 2 referenci.
1
– Ni referenc. 
0
3. KAKOVOST NAČRTA AKTIVNOSTI
40
Sistematičnost, preglednost in jasnost vključevanja strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov
Načrt aktivnosti sistematično, pregledno in jasno predvideva vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev ter dijakov.
15
15
Načrt aktivnosti delno sistematično, pregledno in jasno predvideva vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov.
5
Načrt aktivnosti nesistematično, nepregledno in nejasno predvideva vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov.
0
Inovativnost
Načrt aktivnosti vsebuje veliko inovativnih aktivnosti.
10
10
Načrt aktivnosti vsebuje manj inovativnih aktivnosti.
5
Načrt aktivnosti ne vsebuje inovativnih aktivnosti.
0
3.1. Vpetost v okolje
Sodelovanje 
z gospodarskimi subjekti
Načrt aktivnosti je podpisan s strani sodelujočih subjektov.
5
5
Načrt aktivnosti ni podpisan s strani sodelujočih subjektov.
0
Sodelovanje z javnimi zavodi (izobraževanje, šport, kultura, turizem)
Načrt aktivnosti je podpisan s strani sodelujočih subjektov.
5
5
Načrt aktivnosti ni podpisan s strani sodelujočih subjektov.
0
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami 
Načrt aktivnosti je podpisan s strani sodelujočih subjektov.
5
5
Načrt aktivnosti ni podpisan s strani sodelujočih subjektov.
0
Največje možno število točk – SKUPAJ
65
1 Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije za 2015 (podatki so razvidni v prilogi 12)
2 Na podlagi podatkov Ministrstva za finance za leto 2016 in 2017 (podatki so razvidni v prilogi 11 javnega razpisa)
Največje možno število točk, ki jih lahko dobi posamezna vloga, je 65. Ministrstvo bo izbralo vloge, ovrednotene z najmanj 30 točkami.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število točk pod merilom »Razvitost občine prijavitelja«. Če ti prijavitelji dosegajo tudi pod podmerilom »Razvitost občine prijavitelja« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod podmerilom »Sistematičnost, preglednost in jasnost vključevanja strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov«. Če dosegajo prijavitelji tudi pod podmerilom »Sistematičnost, preglednost in jasnost vključevanja strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom »Kakovost načrta aktivnosti« in na koncu glede na glede na datum in uro prejema popolne vloge (v primeru uporabe kriterija datuma in ure prejema popolne vloge ima prednost tista prijavna vloga, ki je bila prej oddana, bodisi s priporočeno pošiljko na pošto ali drugače v vložišče ministrstva).
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim kandidatom za mutiplikatorja POŠ, bo s tem kandidatom izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število točk pod podmerilom »Razvitost občine prijavitelja«. Če ti prijavitelji dosegajo tudi pod podmerilom »Razvitost občine prijavitelja« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod podmerilom »Sistematičnost, preglednost in jasnost vključevanja strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov«. Če dosegajo prijavitelji tudi pod podmerilom »Sistematičnost, preglednost in jasnost vključevanja strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom »Kakovost načrta aktivnosti« in na koncu glede na datum in uro prejema popolne vloge (v primeru uporabe kriterija datuma in ure prejema popolne vloge ima prednost tista prijavna vloga, ki je bila prej oddana, bodisi s priporočeno pošiljko na pošto ali drugače v vložišče ministrstva). Ostali prijavitelji z istim kandidatom bodo pozvani na dopolnitev prijave z ustreznim nadomestnim kandidatom.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.296.000,00 EUR za zahodno kohezijsko regijo, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 288.000,00 EUR, od tega:
– 230.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 57.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 288.000,00 EUR, od tega:
– 230.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 57.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 288.000,00 EUR, od tega:
– 230.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 57.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 288.000,00 EUR, od tega:
– 230.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 57.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 144.000,00 EUR, od tega:
– 115.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 28.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne 1. 5. 2017 do dne 31. 10. 2021. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 5. 2017 do dne 12. 11. 2021.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«
– Obrazec za oddajo prijave
– Navodila za prijavo na javni razpis »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«
– Prijavna vloga na razpis s prilogo Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov
– Obračun SSE
– Mesečno poročilo SSE za osebje
(Dokumenta v vrsticah 8 in 9 se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Obračun SSE in mesečno poročilo)
– Kohezijske statistične regije Republike Slovenije
– Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017
– Stopnja tveganja socialne izključenosti za leto 2015
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 s Prilogo 5 in Prilogo 8
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020
– Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Prijavna vloga na javni razpis
– Fotokopije dokazil o izobrazbi kandidata za multiplikatorja POŠ.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EUza kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških) objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je dne 4. 1. 2017 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Izvedba programa Popestrimo šolo 2017–2021, št. 5442-340/2016/3. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto na operaciji predstavlja pretežno strošek dela multiplikatorja POŠ, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto na mesečni ravni:
– 2.000,00 EUR za multiplikatorja POŠ.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je mesečno poročilo multiplikatorja POŠ in pogodba o zaposlitvi. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi izstavljenega obračuna stroška na enoto in zahtevka za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih stroškov je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji (tč. 10 in 12 Navodil za prijavo na javni razpis, Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje v 180 dni po prejemu predplačila. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 180 dni. Prejemnik sredstev do nadaljnjih predplačil ne bo več upravičen, če ne bo posredoval zahtevka za izplačilo z dokazili v roku 180 dni.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
V okviru javnega razpisa bomo zagotavljali enako obravnavo vseh vključenih. Sam javni razpis ne bo omejeval prijaviteljev in vključenih glede na osebne okoliščine.
Vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, bo torej zagotovljena možnost, da se vključijo v aktivnosti javnega razpisa. Prav tako pa bo na ravni posameznih vzgojno izobraževalnih zavodov vsem strokovnim delavcem dana možnost, da se vključijo v aktivnosti v okviru javnega razpisa. Glede na navedeno, bo torej načelo nediskriminacije oziroma enakosti integrirano v vse aktivnosti javnega razpisa.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 12 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 3. 2017 do 10. ure.
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 13. 3. 2017. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 8. točki javnega razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki bodo zbrali višje število točk kot je opredeljeno v 4. točki javnega razpisa.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 3. točke razpisa,
– ki ne bodo zbrale vsaj 30 točk,
– ki bodo v primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim kandidatom za multiplikatorja POŠ, zbrale manj točk kot vloga prijavitelja, ki kandidira z istim kandidatom za multiplikatorja POŠ ali
– ki bodo v primeru, če bo podanih prijav več, kot je razpisanih sredstev, po številu točk uvrščene na nižje mesto na prednostnem vrstnem redu, ki več ne omogoča izbora operacije.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
V primeru ostanka sredstev oziroma v primeru, da se izbrani prijavitelj v roku ne odzove na podpis pogodbe, se ostanek sredstev dodeli prijavitelju, ki bi bil glede na predlog komisije naslednji upravičen do dodelitve sredstev po javnem razpisu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov maja.gluecks(at)gov.si ali med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan pokličete Majo Glücks (tel. 01/400-52-65) ali mag. Eriko Grošelj (tel. 01/400-57-56).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti