Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

280. Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina, stran 945.

  
Na podlagi osmega odstavka 7. člena in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 20. seji 26. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Ajdovščina 
1. SPLOŠNO 
1. člen
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: priznanja), postopek za njihovo podelitev, preklic podeljenih priznanj, zagotavljanje finančnih sredstev in strokovno pomoč.
2. PRIZNANJA OBČINE AJDOVŠČINA 
2. člen
(vrste priznanj) 
(1) Priznanja so:
a) Častni občan Občine Ajdovščina,
b) Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina,
c) Zlati znak Občine Ajdovščina,
d) priznanje župana Občine Ajdovščina:
– Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina,
– Priznanje župana Občine Ajdovščina za izjemne dosežke,
– Priznanje župana Občine Ajdovščina za plemenito dejanje,
– Spominska listina župana Občine Ajdovščina.
(2) O podelitvi priznanj iz točke a), b) in c) prvega odstavka tega člena odloča Občinski svet Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občinski svet), pri čemer se posamezno priznanje istemu nagrajencu lahko podeli le enkrat.
(3) O podelitvi priznanj iz točke d) prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: župan), pri čemer se posamezno priznanje istemu nagrajencu lahko podeli večkrat.
3. člen 
(omejitev pri kandidiranju) 
Občinski funkcionarji ter poslovodni organi občinskih javnih zavodov, občinskega javnega podjetja in drugih oseb javnega prava v lasti Občine Ajdovščina ne morejo biti v času opravljanja funkcije kandidati za podelitev priznanj, o katerih odloča občinski svet.
4. člen 
(Častni občan Občine Ajdovščina) 
(1) Častni občan Občine Ajdovščina je najvišje priznanje, ki se podeli posameznikom za izjemne in posebne zasluge, pomembne za ugled, pomen in razvoj Občine Ajdovščina, za utrjevanje sožitja med ljudmi in narodi ali za razvoj države, vse v povezavi z Občino Ajdovščina.
(2) Prejemnik priznanja Častni občan Občine Ajdovščina prejme upodobitev simbola Občine Ajdovščina in listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.
(3) Letno število priznanj iz tega člena ni omejeno.
5. člen 
(Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina) 
(1) Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za dolgoletno uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega pomena, ki so pomembni za razvoj in življenje v Občini Ajdovščina.
(2) Prejemnik Petomajskega priznanja prejme upodobitev simbola Občine Ajdovščina, listino z besedilom sklepa o podelitvi priznanja in denarno nagrado v višini povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji po zadnjem podatku, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) V posameznem letu se lahko podeli največ eno Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina.
6. člen 
(Zlati znak Občine Ajdovščina) 
(1) Zlati znak Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za prizadevanja in uspehe, ki so doseženi v krajšem obdobju in so pomembni za razvoj in življenje v Občini Ajdovščina.
(2) Prejemnik Zlatega znaka Občine Ajdovščina prejme upodobitev simbola Občine Ajdovščina, listino z besedilom sklepa o podelitvi priznanja in denarno nagrado v višini polovice povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji po zadnjem podatku, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Podeli se praviloma tri, izjemoma pa največ pet priznanj Zlati znak Občine Ajdovščina v posameznem letu.
7. člen 
(Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina) 
(1) Jubilejno priznanje župana Občine Ajdovščina se za prispevek k razvoju in življenju v Občini Ajdovščina podeli pravnim in fizičnim osebam ob jubilejih, dolgoletnemu uspešnemu delovanju, ter ob drugih slovesnejših priložnostih.
(2) Prejemnik Jubilejnega priznanja župana Občine Ajdovščina prejme listino z besedilom sklepa o podelitvi priznanja.
(3) Letno število priznanj iz tega člena ni omejeno.
8. člen 
(Priznanje župana Občine Ajdovščina za plemenito dejanje) 
(1) Priznanje župana Občine Ajdovščina za plemenito dejanje se podeli posameznikom za nesebično, plemenito, požrtvovalno ali pogumno dejanje.
(2) Prejemnik Priznanja župana Občine Ajdovščina za plemenito dejanje prejme listino z besedilom sklepa o podelitvi priznanja.
(3) Letno število priznanj iz tega člena ni omejeno.
9. člen 
(Priznanje župana Občine Ajdovščina za izjemne dosežke) 
(1) Priznanje župana Občine Ajdovščina za izjemne dosežke, ki so pomembni za Občino Ajdovščina, se podeli pravnim in fizičnim osebam za izjemne dosežke in uspehe na športnem, kulturnem, vzgojno izobraževalnem, gospodarskem ali drugem področju.
(2) Prejemnik Priznanja župana Občine Ajdovščina za izjemne dosežke prejme listino z besedilom sklepa o podelitvi priznanja.
(3) Letno število priznanj iz tega člena ni omejeno.
10. člen 
(Spominska listina župana Občine Ajdovščina) 
(1) Spominsko listino župana Občine Ajdovščina se podeli pomembnim osebnostim ob njihovem obisku v Občini Ajdovščina.
(2) Prejemnik Spominske listine župana Občine Ajdovščina prejme listino z besedilom sklepa o podelitvi priznanja.
(3) Letno število priznanj iz tega člena ni omejeno.
3. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ, O KATERIH ODLOČA OBČINSKI SVET 
11. člen
(javni razpis) 
(1) Javni razpis za podelitev priznanj, o katerih odloča občinski svet, objavi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: komisija) vsako leto najpozneje do 15. marca.
(2) V javnem razpisu mora biti navedeno, kdo so lahko predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj, kriteriji za podelitev posameznega priznanja, navedba, da mora biti predlog obrazložen ter rok za vložitev predloga.
12. člen 
(predlagatelji, predlog za podelitev priznanja) 
Predlog za podelitev priznanj lahko podajo pravne ali fizične osebe s sedežem ali stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, župan, člani občinskega sveta ter delovna telesa občinskega sveta. Predlog mora vsebovati: podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem kandidatu, kandidatovo pisno soglasje, vrsto priznanja, za katero se predlog vlaga ter obrazložitev predloga. Če je vloga nepopolna, komisija pozove predlagatelja, da jo dopolni.
13. člen 
(predlog komisije) 
Komisija poda občinskemu svetu predlog za podelitev priznanj, pri čemer lahko v soglasju s predlagateljem in predlaganim kandidatom, spremeni vrsto predlaganega priznanja.
14. člen 
(sklep občinskega sveta) 
O podelitvi priznanj iz 4., 5. in 6. člena tega odloka odloči na predlog komisije občinski svet s sklepom.
15. člen 
(podelitev priznanj) 
Priznanja podeli župan ob sodelovanju predsednika komisije na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.
16. člen 
(posmrtna podelitev priznanj) 
Priznanja se lahko ob izjemnih in posebej utemeljenih razlogih ter ob soglasju svojcev, podelijo tudi posmrtno.
4. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ, O KATERIH ODLOČA ŽUPAN 
17. člen
(sklep župana) 
(1) O podelitvi priznanj iz 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka odloči župan brez javnega razpisa s sklepom.
(2) Priznanja župan podeli na priložnostnih prireditvah in drugih dogodkih, vsebinsko vezanih na prejemnika, lahko pa tudi na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.
5. PREKLIC PODELJENIH PRIZNANJ 
18. člen
(preklic podeljenih priznanj) 
(1) Podeljeno priznanje je mogoče iz utemeljenih razlogov preklicati:
– če se ugotovi, da je bilo podeljeno na podlagi neresničnih in lažnih podatkov,
– če se ugotovi dejstva in okoliščine, ki so v nasprotju z razlogom podelitve, pa ob sami podelitvi niso bile znane,
– če je bil prejemnik priznanja s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na nepogojno zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekove pravice in svoboščine, delovno razmerje in socialno varnost, uradno dolžnost in javna pooblastila ali zoper gospodarstvo,
– zaradi storitve drugih kaznivih dejanj ali drugih ravnanj, ki prejemnika delajo neprimernega za podelitev priznanja.
(2) Obrazloženo pobudo za preklic priznanja lahko komisiji podajo tisti, ki so na podlagi tega odloka upravičeni predlagati podelitev priznanja.
(3) O preklicu priznanja, o podelitvi katerega je odločil občinski svet, odloči na predlog komisije občinski svet s sklepom. O preklicu priznanja, o podelitvi katerega je odločil župan, odloči župan s sklepom.
6. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV IN STROKOVNA POMOČ 
19. člen
(finančna sredstva) 
Finančna sredstva, ki so potrebna za izvajanje tega odloka, se letno zagotovijo v proračunu Občine Ajdovščina.
20. člen 
(strokovna pomoč) 
Vsa strokovna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja pooblaščeni delavec občinske uprave Občine Ajdovščina, ki vodi tudi evidenco o podeljenih priznanjih.
7. KONČNI DOLOČBI 
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12).
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-7/2012
Ajdovščina, dne 26. januarja 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost