Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

323. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold, stran 1044.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 20. seji dne 26. 1. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold 
1. člen 
V Pravilniku za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold (Uradni list RS, št. 109/11) se za 4. členom doda novo poglavje, ki se glasi:
»III. Postopek izbire programov in projektov«, ostala poglavja pa se ustrezno preštevilčijo.
2. člen 
5. in 6. člen se spremenita, tako da se glasita:
»5. člen 
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov se izvajalcem le-teh dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi na spletni strani Občine Prebold.
6. člen 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa,
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– obravnava in potrditev predlogov – Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Občinski svet Občine Prebold,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb.«
3. člen 
Za 6. členom se dodajo 6.a, 6.b, 6.c, 6.č, 6.d, 6.e člen, ki se glasijo:
»6.a člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij,
– višino finančnih sredstev,
– rok za oddajo vlog.
6.b člen 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
6.c člen 
Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku petih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se s sklepom zavržejo vse nepravočasne, nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov. Predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi Občinski svet Občine Prebold.
Tajnik občinske uprave v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
Sklep iz tretjega odstavka tega člena je podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih programov in kulturnih projektov.
6.č člen 
Župan z izbranimi izvajalci programov po tem pravilniku, sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
6.d člen 
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali podobno, ne porabi vseh odobrenih sredstev, katera so mu bila odobrena s sklepom, vendar pa le-ta še niso bila nakazana, se s sklepom župana prerazporedijo ta sredstva drugim izvajalcem.
6.e člen 
Izjemoma lahko župan sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. Pomembnost programa oziroma projekta ugotavlja Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.«
4. člen 
V 14. členu se pod besedilom »I. kategorija« spremeni tretja alineja, tako da se glasi:
»– se mora udeležiti državnega tekmovanja vsakih šest let in doseči vsaj bronasto plaketo ali se udeležiti mednarodnega tekmovanja.«
V 14. členu se pod besedilom »II. kategorija« spremeni tretja alineja, tako da se glasi:
»– se mora udeležiti državnega tekmovanja vsakih šest let ali se udeležiti mednarodnega tekmovanja.«
5. člen 
V 18. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Gledališki skupini se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1.500 točk.«
6. člen 
29. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Za organizacijo in izvedbo etnoloških dejavnosti (ohranjanje kulturne dediščine in krajevnih običajev) se priznajo pavšalna sredstva za materialne stroške v višini 500 točk. Dejavnost se mora izvajati v občini (organizirati vsaj eno prireditev ali razstavo ali natečaj) in izven občine (sodelovati na vsaj dveh prireditvah ali razstavah ali natečajih …).«
7. člen 
Briše se tretji odstavek 31. člena.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2017
Prebold, dne 27. januarja 2017
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost