Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

347. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba, stran 1104.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejel
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba 
1. Uvodne določbe 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev z zaporedno številko 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14, 21/14 in 81/15 – v nadaljevanju OPN).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev št. 3 OPN 
Občina je osnovni OPN sprejela v začetku leta 2014, dosedanje spremembe in dopolnitve so obsegale popravek očitne napake in spremembe izvedbenih pogojev.
V času od sprejetja osnovnega OPN je občina prejela nove vloge za spremembo namenske rabe drugih oseb, oblikovane so bile tudi razvojne pobude občine, katerih izvedba zahteva spremembo namenske rabe in izvedbenih določil OPN.
Namen postopka sprememb in dopolnitev OPN je vključevanje predhodno preverjenih razvojnih in drugih pobud v OPN ter prilagoditev določil OPN spremembam zakonodaje.
3. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka 
Spremembe in dopolnitve OPN se izdelajo za celotno območje Občine Šempeter - Vrtojba, nanašajo se na izvedbeni del OPN, strateški del bo spremenjen v primeru, ko bo to potrebno zaradi usklajevanja.
Spremembe in dopolnitve OPN vključujejo spremembe namenske rabe, vključno s spreminjanjem kmetijskih zemljišč, spremembe izvedbenih pogojev in spremembe načina urejanja.
Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede po postopku sprejema občinskega prostorskega načrta.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Posamezne faze dokumenta bodo ob upoštevanju obstoječih strokovnih podlag ter smernic nosilcev urejanja prostora pripravljene na osnovi analize razvojnih pobud občine, analize prejetih pobud za spremembo namenske rabe drugih oseb, analize možnosti deregulacije nekaterih območij, predvidenih za urejanje z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti, analize možnosti krčenja nekaterih kompleksov stavbnih zemljišč, izdelanih prostorskih zasnov za nekatera zaključena območja, ter drugih strokovnih podlag, katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in smiselno.
5. Roki za izvedbo 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 OPN je predvidena v septembru 2017, sprejem predloga dokumenta na seji občinskega sveta v aprilu 2018.
Navedeni roki so opredeljeni na podlagi predpostavke, da za spremembe in dopolnitve št. 3 OPN ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje in bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave dokumenta.
Roki upoštevajo čas za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva kot so opredeljene v členu 3.c Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16).
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti 
Pripravljavec sprememb in dopolnitev št. 3 OPN je Občina Šempeter - Vrtojba.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo mnenja k osnutku in predlogu dokumenta, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod za Gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– DARS d.d., Ulica XIV. Divizije, 3000 Celje;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
– ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
– Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
– Komunala d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica;
– Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
7. Veljavnost sklepa 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35051-2/2015-107
Šempeter pri Gorici, dne 1. februarja 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti