Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 122-1/2017 Ob-1271/17, Stran 309
Na podlagi sklepa župana, št. 122-1/2017 z dne 25. 1. 2017, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2017 
I. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2017, ki jih izvajajo društva, ustanove in zavodi.
a) Programi društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;
– programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč ogroženim posameznikom in družinam.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj, programi stanovanjskih skupin, katerim občina plačuje stroške namestitve uporabnikov v skladu s predpisi socialnega varstva ter programi, ki so predmet drugih javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2017.
II. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva
– pod točko a – društva in ustanove,
– pod točko b in c – društva, ustanove in zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa;
6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50 % vrednosti celotnega programa.
Prijavitelj se s svojim programom za leto 2017 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2017, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2017 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2017.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
– program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;
– uporabniki programa so jasno opredeljeni;
– metode in način dela v programu so jasno opredeljeni;
– program ima zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa.
2. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
– uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi programa;
– izvajalci programa so tudi prostovoljci.
3. Finančna konstrukcija programa:
– program ima pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
4. Dosedanje delo oziroma reference:
– izkušnje oziroma reference prijavitelja na področju, za katero se prijavlja.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov.
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017 je največ do 63.960,00 EUR.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2017, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne bodo dopolnili, le-te ne bodo obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 6. marca 2017 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto 2017, št. 122-1/2017«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2017, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-56.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti