Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje, stran 957.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Resolucije o Nacionalnem programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. redni seji dne 7. 2. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje 
1. člen 
V besedilu 1. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08 in 105/13) se spremeni besedilo »MŠŠ – Ministrstvo za šolstvo in šport« tako, da se glasi:
»MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport«.
2. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(vrste vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog) 
Za uresničevanje javnega interesa se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. obštudijske športne dejavnosti;
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. vrhunski šport;
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših;
10. delovanje športnih organizacij;
11. športni objekti in površine za šport v naravi;
12. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
13. športne prireditve;
14. mednarodna in medobčinska dejavnost v športu;
15. priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam;
16. založniška dejavnost ter informatika v športu;
17. meritve in testiranja športnikov ter svetovanja;
18. nagrade za nadpovprečne športne dosežke;
19. druge vsebine, pomembne za razvoj športa v občini.«.
3. člen 
(1) V besedilu 2. točke prvega odstavka 5. člena se beseda »ZVEZA« nadomesti z besedilom »občinska zveza športnih društev (v nadaljevanju: ZVEZA)«.
(2) Besedilo 4. točke prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. zavodi registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,«.
(3) Besedilo 5. točke prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. ustanove, ki so registrirane tudi za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter neprofitne.«.
4. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imajo sedež in delujejo na območju MOC najmanj tri leta ter izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOC (razen invalidskih društev oziroma organizacij, ki združujejo člane na področju regije – v tem primeru se pri sofinanciranju upošteva število udeležencev vadbene skupine s stalnim bivališčem v MOC);
2. so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj tri leta oziroma neprekinjeno zakonito nadaljujejo dejavnost športnega društva, katerega program je bil pred tem sofinanciran že vsaj tri leta zapored;
3. prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet JR;
4. imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri;
5. izvajalci, ki so športna društva imajo urejeno evidenco članstva in udeležencev programov, s katerimi kandidirajo za sredstva;
6. izvajalci, ki so športna društva in v kolektivnih športih ter individualnih športih z ekipnimi ligaškimi tekmovanji s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOC, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ni možno;
7. imajo za prijavljene programe športa organizirano redno športno vadbo najmanj 36 tednov v letu (razen v primeru, da kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne prireditve ali pa je s tem pravilnikom za specifični program oziroma športno panogo določeno drugače);
8. prijavljajo na JR najmanj eno vadbeno skupino (razen v primeru, da kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne prireditve);
9. izvajajo programe športa, pri katerih je pomembna telesna oziroma gibalna aktivnost in ¾ celotnega programa predstavljajo športne aktivnosti. V LPŠ se ne uvrščata bodybuilding in fitnes;
10. od miselnih iger se v okviru LPŠ sofinancira samo šah;
11. izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.«.
5. člen 
(1) Spremeni se prvi odstavek 26. člena tako, da se glasi:
»(1) V času do sklenitve letne pogodbe o sofinanciranju izvedbe programa športa se osnovni programi vadbe in tekmovanj (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, vadba športnih šol, članskih ekip ter športa starejših in invalidov), delovanje športnih organizacij, plače in prispevki vzdrževalcev športnih objektov in strokovnega delavca ZVEZE, tekoče redno vzdrževanje pokritih in nepokritih vadbenih površin športnih objektov ter razvojne in strokovne naloge, ki jih izvaja ZVEZA, sofinancirajo na osnovi pogodbe o začasnem sofinanciranju.«.
(2) Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Dvanajstina se praviloma nakazuje za tekoči mesec.«.
(3) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na osnovi pisne vloge izvajalca, ki mora vsebovati utemeljene razloge, lahko komisija odobri vnaprejšnje izplačilo povprečnih dvanajstin po pogodbi o začasnem sofinanciranju.«.
(4) Dosedanji četrti odstavek postani peti odstavek.
6. člen 
Spremeni se 5. točka 29. člena tako, da se glasi:
»5. ima organizirano vadbo najmanj 36 tednov v letu v najmanj treh različnih starostnih kategorijah otrok in mladine od II. do V. stopnje otroških in mladinskih športnih šol.«.
7. člen 
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ocenitev se opravi vsaki dve (2) leti pred objavo JR.«.
8. člen 
(1) Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Postopek ocenitve in razvrstitve se objavi na spletnih straneh MOC.«.
(2) V petem odstavku se besedilo »program interesne športne vzgoje« nadomesti z besedilom »program prostočasne športne vzgoje«.
9. člen 
(1) Tretji odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če za isti kakovostni razred iz iste športne panoge izpolnjujeta pogoje dve ali več društev, ima prednost tisto društvo, ki ima večje število točk. V primeru enakega števila točk ima prednost društvo, ki je doseglo več točk po kriteriju kategorizacije športnikov, pri čemer se upošteva povprečje v zadnjih dveh zaporednih ocenitvah.«.
(2) Besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za uvrstitev v kakovostni razred A mora imeti društvo med svojimi registriranimi tekmovalci v obdobju zadnjih treh let najmanj enega kategoriziranega športnika perspektivnega ali višjega razreda po kriterijih OKS za kategorizacijo športnikov v RS.«.
(3) Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek tako, da se glasijo:
»(7) Za uvrstitev v kakovostni razred B mora imeti društvo med svojimi registriranimi tekmovalci v obdobju zadnjih treh let najmanj tri kategorizirane športnike po kriterijih OKS za kategorizacijo športnikov v RS.
(8) Za uvrstitev v kakovostni razred C mora imeti društvo med svojimi registriranimi tekmovalci v obdobju zadnjih treh let najmanj enega kategoriziranega športnika po kriterijih OKS za kategorizacijo športnikov v RS.
(9) V kolikor društvo dosega zadostno število točk za uvrstitev v enega izmed kakovostnih razredov, ne izpolnjuje pa kriterija po minimalnem številu kategoriziranih športnikov iz prejšnjih odstavkov, se uvrsti v nižji razred.
(10) Če društvo dosega zadostno število točk za uvrstitev v kakovostni razred, nima pa v obdobju zadnjih treh let nobenega kategoriziranega športnika po kriterijih OKS za kategorizacijo športnikov v RS, ga lahko komisija samostojno ali na predlog ZVEZE pogojno za dobo enega leta uvrsti v C razred prednostnega programa športa.«.
10. člen 
(1) V besedilu 37. člena v poglavju »1. Tradicija (Doba delovanja društva)« se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Doba delovanja društva
Št. točk
Doba delovanja društva
Št. točk
nad 5 do 10 let
1
nad 30 do 35 let
6
nad 10 do 15 let
2
nad 35 do 45 let
7
nad 15 do 20 let
3
nad 45 do 55 let
8
nad 20 do 25 let
4
nad 55 do 65 let
9
nad 25 do 30 let
5
nad 65 let
10
« 
(2) V poglavju »2. Število registriranih društev včlanjenih v nacionalno panožno športno zvezo« se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Število reg. društev v NPŠZ
Št. točk
Število reg. društev v NPŠZ
Št. točk
od 5 do 10 društev
1
od 36 do 45 društev
6
od 11 do 15 društev
2
od 46 do 55 društev
7
od 16 do 20 društev
3
od 56 do 70 društev
8
od 21 do 25 društev
4
od 71 do 85 društev
9
od 26 do 35 društev
5
nad 86 društev
10
« 
(3) V poglavju »3. Število registriranih tekmovalcev v društvu« se za drugim stavkom doda stavek, ki se glasi: »Upoštevajo se aktivni registrirani tekmovalci v starosti od 8 do 50 let.«.
(4) V poglavju »5. Število aktivnih starostnih kategorij« se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Št. aktivnih starostnih kategorij
Št.  točk
Št. aktivnih starostnih kategorij
Št.  točk
3 starostne kategorije
3
6 starostnih kategorij 
10
4 starostne kategorije
6
5 starostne kategorije
8
« 
(5) Besedilo prve točke tretjega odstavka 5. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»1. Otroške športne šole I. stopnje (cicibani in cicibanke – od 5 do 6 let), II. stopnje (mlajši dečki in deklice – 6 do 11 let) in III. stopnje (starejši dečki in deklice – 11 do 15 let),«.
11. člen 
Spremeni se prvi odstavek 39. člena tako, da se glasi:
»(1) Uporaba športnih objektov se sofinancira na osnovi določil pravilnika s finančnimi sredstvi.«.
12. člen 
Spremeni se besedilo 40. člena tako, da se glasi:
»40. člen 
(uporaba osnovnošolskih telovadnic) 
S Pravilnikom o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje LPŠ v MOC in sklepom župana o višini uporabnine so določeni kriteriji in pogoji uporabe občinskih osnovnošolskih telovadnic. Število ur po znižani uporabnini (za izvajalce v prednostnem programu športa) je omejeno z merili tega pravilnika.«.
13. člen 
Spremeni se 2. točka prvega odstavka 42. člena, tako, da se glasi:
»2. višina uporabnine, ki jo za javne športne objekte sprejme nadzorni odbor ZPO,«.
14. člen 
(1) V prvem odstavku 46. člena se tabela »Preglednica 2 DELO STROKOVNEGA KADRA« spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Strokovni kader
Merilo za ocenitev
Štev. točk za 1 uro (60 min) oziroma % plače
1.
Honorarni strokovni delavec I
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – prednostni program športa
7
2.
Honorarni strokovni delavec II
Prostočasna športna vzgoja predšolskih in osnovnošolskih otrok
5
3.
Honorarni strokovni delavec III
Prostočasna športna vzgoja mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna vadba za starejše občane ter za odrasle s posebnimi potrebami in šport invalidov 
3
4.
Vaditelj
Občinski tečaji plavanja in drsanja, drugi občinski programi za otroke in mladino ter starejše občane
po pogodbi z izvajalcem
5.
Vzdrževalec I
Vzdrževanje Športnega letališča Celje
do 75 % bruto plače
6.
Vzdrževalec II
Vzdrževanje Konjeniškega centra Škofja vas
do 50 % bruto plače
7.
Vzdrževalec II – 1
Vzdrževanje Atletskega stadiona Kladivar
do 100 % bruto plače
8.
Vzdrževalec II – 2
Vzdrževanje Atletskega stadiona Kladivar
do 75 % bruto plače
9.
Strokovni delavec ZVEZE
Opravljanje strokovnih opravil za ZVEZO in njene organe
do 100 % bruto plače
«. 
(2) Spremeni se drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Plačni razred in sofinanciranje obsega plače se določi z medsebojno pogodbo z izvajalcem, glede na obseg zagotovljenih sredstev v proračunu.«.
(3) Črtata se tretji in četrti odstavek.
15. člen 
Spremeni se naslov 1. poglavja pred 50. členom tako, da se glasi:
»1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ter obštudijske športne dejavnosti«.
16. člen 
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen 
(vsebina sofinanciranja) 
Sofinancirajo se programi prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok, osnovnošolskih otrok, mladine, otrok in mladine s posebnimi potrebami ter študentov.«.
17. člen 
Prvi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posameznemu izvajalcu se sofinancira program dveh vadbenih skupin predšolskih, dveh (2) osnovnošolskih otrok in dveh vadbenih skupin na ostalih programih.«.
18. člen 
Pred besedilom 52. člena se spremeni naslov 1.1. podpoglavja tako, da se glasi:
»1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok (od 5. do 6. leta)«
19. člen 
V točki »1.1.1. Zlati sonček« v 54. členu se beseda »propagandnega« nadomesti z besedo »promocijskega«.
20. člen 
Pred besedilom 55. člena se spremeni naslov 1.2. podpoglavja tako, da se glasi:
»1.2. Prostočasna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6. do 15. leta)«
21. člen 
(1) Spremenita se 2. in 3. točka 56. člena tako, da se glasita:
»2. medšolska športna tekmovanja se izvajajo v skladu z razpisi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) ter v skladu s programom in urnikom tekmovanj, dogovorjenim med ODD MOC, vodstvi šol in izbranim izvajalcem;
3. na občinskih prvenstvih sodelujejo učenci (posamezniki ali ekipe) iz najmanj 4 osnovnih šol;«.
22. člen 
(1) V besedilu 57. člena se pri točki »1.2.3. Medšolska športna tekmovanja« dosedanja tretji in četrti odstavek nadomestita z novim tretjim odstavkom tako, da se glasi:
»(3) Za tekmovanja, ki se odvijajo izven območja MOC, se sofinancira stroške prevoza.«.
(2) Besedilo točke »1.2.5. Tečaji drsanja« se spremeni tako, da se glasi:
»1.2.5. Tečaji drsanja 
Sofinancira se strokovni kader in najemnina drsališča za 5 urni tečaj drsanja ter nabava in vzdrževanje drsalk in zaščitnih čelad.«.
23. člen 
Pred besedilom 58. člena se spremeni naslov 1.3. podpoglavja tako, da se glasi:
»1.3. Prostočasna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta)«
24. člen 
Spremeni se 2. točka 59. člena tako, da se glasi:
»2. na občinskih prvenstvih sodelujejo dijaki (posamezniki ali ekipe) iz najmanj 4 srednjih šol;«.
25. člen 
(1) V besedilu 60. člena se pri točki »1.3.1. Medšolska športna tekmovanja« črta tretji odstavek.
(2) Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
26. člen 
Pred besedilom 61. člena se spremeni naslov 1.4. podpoglavja tako, da se glasi:
»1.4. Obštudijske športne dejavnosti«
27. člen 
Pred besedilom 67. člena se spremeni naslov 2. poglavja tako, da se glasi:
»2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (prednostni program športa – športne šole)«
28. člen 
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 68. člena tako, da se glasi:
»(3) Preostale vadbene skupine se v skladu s kriteriji sofinancira kot prostočasno vadbo.«.
29. člen 
(1) V besedilu 69. člena v točki »2.1.2. Število ur vadbe« se spremeni tabela »Preglednica 3a« tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Kakovostni razred
Otroška športna šola
Mladinska športna šola
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
1.
A RAZRED
60
216
240
288
360
2.
B RAZRED
60
130
144
172
216
3.
C RAZRED
60
86
96
115
144
« 
(2) V besedilu 69. člena se pri točki »2.1.3. Strokovni kader« spremeni tabela »Preglednica 3b« tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Kakovostni razred
Otroška športna šola
Mladinska športna šola
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
1.
A RAZRED
60
260
288
346
432
2.
B RAZRED
60
156
173
208
260
3.
C RAZRED
60
104
115
138
173
« 
30. člen 
(1) V besedilu 71. člena se pri točki »2.2.2. Število ur vadbe« spremeni tabela »Preglednica 4a« tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Kakovostni razred
Otroška športna šola
Mladinska športna šola
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
1.
A RAZRED
60
216
240
288
360
2.
B RAZRED
60
130
144
172
216
3.
C RAZRED
60
86
96
115
144
« 
(2) V besedilu 71. člena se pri točki »2.2.3. Strokovni kader« spremeni tabela »Preglednica 4b« tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Kakovostni razred
Otroška športna šola
Mladinska športna šola
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
1.
A RAZRED
60
260
288
346
432
2.
B RAZRED
60
156
173
208
260
3.
C RAZRED
60
104
115
138
173
« 
31. člen 
Pred besedilom 76. člena se spremeni naslov 3. poglavja tako, da se glasi:
»3. Športna rekreacija in šport starejših«
32. člen 
Besedilo 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»76. člen 
(vsebina sofinanciranja) 
V okviru športne rekreacije in športa starejših se sofinancira programe športnih iger Celja, šport odraslih s posebnimi potrebami, programe s športno rekreativno vsebino v izbranih športnih panogah za starejše občane, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci ter projekt Mesec športa.«.
33. člen 
Pred besedilom 80.a člena se spremeni naslov podpoglavja 3.3. tako, da se glasi:
»3.3. Šport starejših«
34. člen 
(1) Spremeni se 3. točka 80.a člena tako, da se glasi:
»3. v programe so vključeni udeleženci, ki imajo 65 ali več let,«.
(2) V četrti točki se pika nadomesti z vejico.
(3) Dodata se novi peta in šesta točka, ki se glasita:
»5. posameznemu izvajalcu se sofinancira program največ treh (3) vadbenih skupin. Izvajalci, ki svojo rekreativno dejavnost izvajajo na brezplačnih naravnih površinah pa največ pet (5) skupin,
6. v posameznih specifičnih primerih lahko komisija prizna tudi večje število skupin.«.
35. člen 
(1) Drugi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vadbeni skupini se sofinancira tudi strokovni kader do 80 ur letno.«.
(2) Prvi odstavek 3.3.1. točke 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalcem planinske dejavnosti, ki svojo rekreativno dejavnost izvajajo na brezplačnih naravnih površinah, se sofinancira strokovni kader za vodenje planinskih pohodov oziroma izletov v obsegu dejansko izvedenega programa, vendar največ do skupaj 80 ur letno za posamezno skupino.«.
36. člen 
(1) Za besedilom 81. člena se doda novo podpoglavje in nov 81.a člen, ki se glasi:
»3.4. Mesec športa
81.a člen 
(1) Projekt »Mesec športa« predstavlja nabor športno rekreativne vadbe, dogodkov in prireditev namenjen občankam in občanom vseh starostnih skupin. Omogoča jim udejstvovanje v različnih športno rekreativnih panogah ter sodelovanje na tekmovanjih. Namen projekta je promocija športno rekreativnih prireditev in organizirane, redne, strokovno vodene, ustrezno intenzivne in kakovostno strukturirane športno rekreativne vadbe, ki se odvija na območju MOC ter nudenje ustreznih osnovnih prostorskih pogojev za izvajanje športne rekreacije.
(2) MOC zagotavlja sredstva za materialne stroške kadra in objektov.
(3) Finančna sredstva so zagotovljena na posebnih proračunskih postavkah MOC, ločeno od sredstev za sofinanciranje LPŠ.«.
37. člen 
Spremeni se 2. točka drugega odstavka 90. člena tako, da se glasi:
»2. nastop na svetovnem prvenstvu (SP), evropskem prvenstvu (EP), evropskih igrah (EI), svetovnih igrah neolimpijskih športov (SINŠ), sredozemskih igrah (SI), univerzijadi (UNI), mladinskih olimpijskih igrah (MOI) in na olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM),«.
38. člen 
V točki »5.2.1. Individualne športne panoge« v prvem odstavku 91. člena se v tabeli »Preglednica 6« za vrstico pod zaporedno številko »6.« doda nova vrstica z zaporedno številko »7.« tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Nivo tekmovanja
Člani
Mlajši člani in mladinci
7.
EI
180
90
«. 
39. člen 
Pred besedilom 97. člena se spremeni naslov 1. poglavja tako, da se glasi:
»1. Delovanje športnih organizacij«
40. člen 
(1) V besedilu 99. člena se tabela »Preglednica 7« spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Izvajalec programa
Merilo za ocenitev
Št. točk za 1 člana/tekmovalca ali skupino/ekipo
1.
Športna društva, ki nastopajo na tekmovanjih NPŠZ in so uvrščena v prednostni program športa
Število aktivnih registriranih tekmovalcev v starosti od 8–50 let
6
Število priznanih selekcij (športne šole in članska ekipa)
250
Število priznanih vadbenih skupin v programu prostočasne vadbe
50
2.
Športna društva, ki izvajajo programe prostočasnih športnih dejavnosti otrok in mladine ter športa starejših
Število aktivnih članov v priznanih vadbenih skupinah 
2
Število priznanih vadbenih skupin v programu prostočasne vadbe oziroma športna starejših
50
3.
Invalidska športna društva
Število aktivnih članov v priznanih vadbenih skupinah 
2
Število priznanih vadbenih skupin v programu športa invalidov
50
4.
ZVEZA
Višina sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov delovanja ZVEZE in njenih organov se na osnovi programa dela določi z letno pogodbo o sofinanciranju izvedbe LPŠ v MOC za tekoče koledarsko leto.
po pogodbi
«. 
41. člen 
Pred besedilom 100. člena se spremeni naslov 2. poglavja tako, da se glasi:
»2. Športni objekti in površine za šport v naravi«
42. člen 
V prvem odstavku 104. člena se tabela »Preglednica 8« spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št.
Vrsta športnega objekta
Merilo
Število točk za 1 m2 neto površine
NEPOKRITE POVRŠINE
1.
Asfaltno igrišče
Redno vzdrževanje vadbene površine
0,2
2.
Atletski stadion (trava, umetna masa)
0,2
3.
Balinišče 
0,4
4.
Letališče – vzletna steza
0,02
5.
Nogometno igrišče 
0,5
6.
Odbojkarsko igrišče(pesek)
0.4
7.
Parkur in maneža
0,2
8.
Strelišče 
0,1
9.
Teniško igrišče (pesek)
0,4
10.
Teniško igrišče (umetna masa)
0,2
11.
Veslaška proga
0,2
12.
Karting steza
0,1
13.
Lovna ribiška trasa
0,05
14.
Naravno plezališče
0,1
POKRITE POVRŠINE
15.
Atletska dvorana
Redno vzdrževanje vadbene površine
1,0
16.
Jahalnica
0,6
17.
Strelišče 
0,6
18.
Telovadnica ali drugi vadbeni prostor
1,2
19.
Teniško igrišče – pesek
0,6
20.
Umetna (zunanja ali notranja) plezalna stena
3,0
«. 
(2) Spremeni se tretji odstavek tako, da se glasi:
»(3) Pri športnih objektih, kjer velikosti neto vadbene površine in števila točk ni možno določiti (planinske poti in podobno), se redno tekoče vzdrževanje sofinancira na osnovi vloge izvajalca in ocenitve komisije do največ 50 % dejanskih stroškov.«.
43. člen 
Pred besedilom 105. člena se spremeni naslov 3. poglavja tako, da se glasi:
»3. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu«
44. člen 
Spremeni se besedilo 108. člena, tako, da se glasi:
»108. člen 
(organizacija seminarjev na območju MOC) 
Za strokovne seminarje, ki so organizirani na območju MOC in so namenjeni izpopolnjevanju strokovnih kadrov za več različnih področij športne dejavnosti ter za večje število izvajalcev LPŠ v MOC, se sofinancirajo stroški organizacije, predavateljev in najema prostora.«.
45. člen 
Pred besedilom 109. člena se spremeni naslov 4. poglavja tako, da se glasi:
»4. Športne prireditve«
46. člen 
Spremenijo se 1., 2. in 3. točka 112. člena tako, da se glasijo:
»1. sodelovanje celjskih športnikov na slovenskih igrah šolarjev (SIŠ) in mednarodnih igrah šolarjev (v nadaljevanju: MIŠ),
2. organizacija SIŠ,
3. sodelovanje predstavnikov MOC v organih SIŠ oziroma MIŠ,«.
47. člen 
Spremenita se 2. in 3. točka 113. člena tako, da se glasita:
»2. Celju je na osnovi sklepa združenja SIŠ dodeljena organizacija slovenskih letnih iger,
3. predloženo je vabilo za sejo organa SIŠ oziroma MIŠ,«.
48. člen 
(1) Spremeni se naziv točke »5.2. Udeležba na slovenskih letnih igrah« 114. člena tako, da se glasi:
»5.2. Udeležba na SIŠ«
(2) Spremeni se besedilo točke »5.3. Organizacija slovenskih letnih iger šolskih otrok« tako, da se glasi:
»5.3. Organizacija SIŠ
Sofinancira se materialne stroške organizacije in izvedbe iger (uporaba športnih objektov, priznanja, sodniki, spominska darila, prijavnina in drugi dogovorjeni stroški) ter nabava dogovorjene protokolarne opreme za celjske športnike.«.
49. člen 
Besedilo prvega odstavka 120. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sofinancira se do 50 % materialnih stroškov tiska za publikacije, ki jih izdajajo društva ter do 75 % materialnih stroškov tiska za publikacije, ki jih izda ZVEZA.«.
50. člen 
Besedilo 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»121. člen 
(vsebina sofinanciranja) 
Sofinancira se ugotavljanje ravni treniranosti kategoriziranih športnikov, spremljanje njihovega razvoja ter svetovanje pri pripravi treninga in sanaciji poškodb športnikov.«.
51. člen 
Besedilo 122. člena se spremeni tako, da se glasi:
»122. člen 
(pogoji in višina sofinanciranja) 
Število kategoriziranih športnikov se določi na osnovi oktobrskih Obvestilih OKS za kategorizacijo, višino sofinanciranja po športniku pa določi komisija.«.
KONČNA DOLOČBA 
52. člen 
(objava in veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-2/2017
Celje, dne 7. februarja 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti