Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

302. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice, stran 992.

  
Na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 18. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice 
1. člen
V Odloku o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12 in sprem. – v nadaljevanju: Odlok), se v poglavju III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu spremeni 4. člen (izvajalci športnih programov), tako, da se glasi:
»Na javni razpis za izvajanje in sofinanciranje posameznih športnih programov in ostalih športnih vsebin, se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
6.1. ŠPORTNI PROGRAMI:
6.1.2. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinska športna zveza, lokalna skupnost oziroma njeni športni in drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne pravne oblike, od različnih oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih podjetnikov), ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
6.1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, socialno varstveni zavodi, športna društva, druga društva, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami, občinska športna zveza ter lokalna skupnost oziroma njeni športni in drugi zavodi.
6.1.4. Obštudijske športne dejavnosti
študentska športna društva in njihove zveze, študentske organizacije, lokalni študentski klubi, druga športna društva, občinska športna zveza, lokalna skupnost oziroma njeni športni in drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
6.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
športna društva in občinska športna zveza.
6.1.5.2.1. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
športna društva.
6.1.6. Kakovostni šport
športna društva.
6.1.7. Vrhunski šport
športna društva
6.1.8. Šport invalidov
športna društva, invalidska društva ter dobrodelna društva.
6.1.9. Športna rekreacija
športna društva, občinska športna zveza, lokalna skupnost oziroma njeni športni in drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
6.1.10. Šport starejših
športna društva, društva upokojencev, občinska športna zveza, lokalna skupnost oziroma njeni športni in drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
6.3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
6.3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na javni razpis za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih športnih programih pod 6.1. točko, pri čemer se sofinancira izvajanje s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom.
6.3.3. Založništvo v športu
Na javni razpis za sofinanciranje založništva v športu se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih športnih programih pod 6.1. točko. Sofinancira se strokovna in znanstvena založniška dejavnost na področju športa z ustreznim recenzijskim postopkom, ki ga določi Strokovni svet RS za šport.
6.3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
Na javni razpis za sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije na področju športa se lahko prijavi občinska športna zveza ali druge športne organizacije, ki izvajajo tovrstno dejavnost. Sofinancirajo se programi ITK, ki omogočajo centralno podporo zbiranju in predstavitvi informacij na področju športa lokalni ravni.
6.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
6.4.1. Delovanje športnih organizacij
Na javni razpis za sofinanciranje delovanja športnih organizacij se lahko prijavijo športna društva in občinska športna zveza.
6.5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
6.5.1. Športne prireditve
Na javni razpis za sofinanciranje športnih prireditev in promocije športa se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih športnih programih pod 6.1. točko, pri čemer se sofinancira organizacijo tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, ki so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva ter lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu. Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.«
2. člen 
V Odloku se v poglavju III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu spremeni 5. člen (splošni pogoji), tako, da se glasi:
»Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:
– solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
– da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis,
– da vlagatelji izvajajo programe, ki so predmet javnega razpisa, vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 60 ur (razen, če je obseg izvajanja posameznega programa v merilih drugače opredeljen). Določilo ne velja za športne prireditve in šolska športna tekmovanja.
– da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe na katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), evidenco o plačani članarini (velja samo za društva) in evidenco o registriranih tekmovalcih, kar je razvidno iz priloženega dokazila,
– da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
– da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti ali, da ima vlagatelj tudi športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
– da imajo sedež oziroma podružnico v Občini Jesenice,
– da športna društva svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju Občine Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.
Enajsta alinea prejšnjega odstavka tega člena se ne uporablja za smučarske in plavalne klube oziroma društva.
Vlagatelji, ki želijo pridobiti status izvajalca letnega programa športa in s tem najem objekta, v katerem bodo izvajali svoj program športa po subvencionirani ceni, ne koristijo oziroma ne kandidirajo pa na sredstva javnega razpisa, morajo ravno tako izpolnjevati vse zahtevane pogoje po tem odloku in podati vlogo na predpisanem obrazcu ter zahtevane priloge.
Izvajalcem, ki izvajajo športno rekreacijo v objektih, kjer je predvidena subvencionirana cena uporabe, se sredstva za objekt ne dodelijo.«.
3. člen 
V Odloku se v poglavju III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu spremeni 6. člen, tako, da se glasi:
 
»(Ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov, v kolikor se prijavljajo na sledeče športne vsebine) 
6.1. ŠPORTNI PROGRAMI:
6.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi in
– tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil v preteklem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih, razen v primeru, ko tekmovalec tekmuje prvo leto).
6.1.5.2.1. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo programe namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
– društvo mora imeti s trenerjem sklenjeno ustrezno veljavno pogodbo o sodelovanju,
– tekmovalci, ki so člani društva morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi,
– društva se ukvarjajo z olimpijskimi športi in
– društvo ima v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v petih starostnih kategorijah, ki sodelujejo tudi na tekmovanjih za državno prvenstvo.
Kot ustrezna pogodba o sodelovanju iz prve alinee točke 3. tega člena se šteje:
– pogodba sklenjena s trenerjem, ki je registriran in je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev pri pristojnem ministrstvu ali
– pogodba sklenjena s trenerjem, ki izpolnjuje pogoje, ki so predpisani za registracijo zasebnega športnega delavca po področnih predpisih ali
– pogodba o sklenitvi rednega delovnega razmerja.
6.1.6. Kakovostni šport
– tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi,
– tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil v preteklem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih),
– izvajalec mora imeti organizirani najmanj dve starostni kategoriji otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport ali pa mora imeti vlagatelj tudi športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
– tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih, v katerih nastopajo vsaj štiri ekipe iz drugih društev oziroma vsaj dvanajst tekmovalcev v posamezni konkurenci iz štirih društev,
– pri individualnih športih morajo biti športniki v društvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in se v preteklem letu udeležiti državnega prvenstva in
– pri kolektivnih športih in miselnih igrah (šah) se poleg tistih, ki so bili udeleženi na državnem prvenstvu, upoštevajo tudi ostali registrirani tekmovalci v članski kategoriji.
6.1.7. Vrhunski šport
– tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi,
– tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je v preteklem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih) in
– športniki morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ) pred zaključkom javnega razpisa za sofinanciranje programov športa in morajo biti člani vlagatelja (status športnika perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda).
6.3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
6.3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– vlagatelj mora predložiti dokazilo, da strokovni delavec dela pri izvajalcu športnega programa (vlagatelju) najmanj eno leto, kar vlagatelj izkazuje z izjavo v prijavnem obrazcu. Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja in
– vlagatelj mora predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano. Iz obeh listin mora biti razvidno: datum, kraj, vsebina, št. ur izobraževanja, izvajalec, cena usposabljanja in naziv, ki ga pridobi.«
4. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2016
Jesenice, dne 30. januarja 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti