Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Ob-1280/17, Stran 299
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09)
javni razpis 
za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2017 
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2017.
II. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv društva, točen naslov, matično in identifikacijsko številko za DDV (davčno številko) društva, ime in priimek odgovorne osebe ter število članov turističnega društva, program aktivnosti turističnega društva za leto 2017, potrjen s strani pristojnega organa društva (kopija overjenega zapisnika občnega zbora);
– poročilo o delu za leto 2016 (obvezno za društva, ki so v letu 2016 dobila subvencijo Turizma Ljubljana);
– izjavo predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev, 
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, 
– o izpolnjenih zapadlih pogodbenih obveznostih do Turizma Ljubljana in Mestne občine Ljubljana; 
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran);
– kopijo statuta društva (obvezno za novoustanovljena društva v letu 2016).
III. Pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki:
– so registrirana po zakonu o društvih,
– so registrirana in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana, vsaj od leta 2016,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
IV. Razpisni kriteriji
Za ocenjevanje posameznih vlog turističnih društev, ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo uporabljeni naslednji kriteriji:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma – 10 točk
2. aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter etnoloških in lokalnih kulinaričnih posebnosti – 10 točk
3. spodbujanje lokalnega prebivalstva k urejanju in olepševanju okolja – 10 točk
4. seznanjanje in izobraževanje prebivalstva vseh starosti, vključno z mladino, o turizmu – 10 točk
5. Izvajanje promocijskih aktivnosti – 10 točk
6. izvajanje prireditvene dejavnosti v skladu z usmeritvami iz Priročnika za organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja (www.zelenaljubljana.si) – 50 točk.
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpisanih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kriterijev vseh vlog, ki ustrezajo razpisnim pogojem.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017 znaša 55.000 EUR.
Turizem Ljubljana bo sofinanciral izbrane programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v MOL v letu 2017, v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa.
VI. Rok za izvedbo izbranih programov: rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 20. november 2017.
VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Oddaja vlog na razpis v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe turističnih društev na območju MOL«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 28. februarja 2017 do 11. ure.
VIII. Formalno popolne vloge: komisija bo obravnavala izključno pravočasno prispele in formalno popolne vloge, kar pomeni, da so izdelane na obrazcih iz razpisne dokumentacije Turizma Ljubljana in so jim priložene vse zahtevane priloge iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Formata, vsebine in oblike razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati.
IX. Datum odpiranja vlog
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija začela 28. februarja 2017 ob 12. uri in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da formalno nepopolne vloge v roku treh dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, delno zavrnjenih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepi odločila direktorica Turizma Ljubljana, o pritožbah zoper te sklepe pa Komisija za pritožbe Turizma Ljubljana.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, določen v VII. točki tega javnega razpisa,
– formalno nepopolne vloge in tiste, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
– vloge, ki jih bo komisija na podlagi razpisnih kriterijev ocenila kot neustrezne,
– vloge, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega kriterija, ne bodo izpolnjene,
– vloge vlagateljev, ki ne bodo v celoti izpolnjevali pogojev iz III. točke besedila tega javnega razpisa.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po zaključku odpiranja vlog.
XI. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Turizma Ljubljana www.visitljubljana.com in spletni strani MOL www.ljubljana.si.
XII. Dodatne informacije: dodatne informacije posreduje od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro Nives Vrhovnik Praznik, tel. 01/306-45-92, e-pošta nives.vrhovnik@visitljubljana.si.
Turizem Ljubljana 

AAA Zlata odličnost