Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

289. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017, stran 963.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 19. redni seji dne 25. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,920.540,45
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,549.065,00
70
DAVČNI PRIHODKI
2,267.913,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2,120.953,00
703 Davki na premoženje
135.960,00
704 Domači davki na blago in storitve
11.000,00
706 Drugi davki
/
71
NEDAVČNI PRIHODKI
278.152,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
80.002,00
711 Takse in pristojbine
2.500,00
712 Denarne kazni
950,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
/
714 Drugi nedavčni prihodki
194.700,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
85.800,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
/
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
85.800,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
288.675,45
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
288.675,45
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.192.338,19
40
TEKOČI ODHODKI
1,099.629,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
260.130,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
42.648,00
402 Izdatki za blago in storitve 
736.284,00
403 Plačila domačih obresti
3.950,00
409 Rezerve
56.617,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.186.598,00
410 Subvencije
20.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
750.358,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
60.883,00
413 Drugi tekoči domači transferi
355.357,00
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
803.111,19
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
803.111,19
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
103.000,00
430 Investicijski transferi
103.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–271.797,74
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
64.699,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
64.699,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
38.050,00
550 Odplačila domačega dolga
38.050,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–245.148,74
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
26.649,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)–IX.=–III.
271.797,74
XII.
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2016
245.148,74
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črenšovci ali oglasni deski.
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Črenšovci je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki.
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za sofinanciranje investicij iz proračuna EU, vendar le do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev oziroma najkasneje do konca proračunskega leta,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),
2. taksa za obremenjevanje voda,
3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
4. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
5. prihodki od komunalnega prispevka,
6. drugi prihodki, ki jih določi občina in,
7. koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 2017 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Črenšovci.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva
– proračunski sklad – Občina Puconci
V sredstva proračunske rezerve se namenja del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Stalna proračunska rezerva za naravne nesreče znaša 15.700,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča občinski svet.
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše v celoti ali delno dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega dolžnika do višine 250,00 €. Prav tako lahko župan odpiše dolg dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Črenšovci v letu 2017 dolgoročno zadolži v višini 64.699,00 € za sofinanciranje projekta: Izgradnja pločnika v naselju Trnje.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2017 zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglasjem Občinskega sveta Občine Črenšovci.
12. člen 
(začasno financiranje v letu 2018) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-19/2017-124
Črenšovci, dne 25. januarja 2017
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost