Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 354-4/2017 Ob-1274/17, Stran 313
Na podlagi sklepa župana, št. 354-4/2017 z dne 25. 1. 2017, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2017 
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2017.
Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktivnostjo za leto 2017 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2017, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2017 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2017.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo varstva okolja in ki:
– delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja okolja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem varstva okolja na območju Mestne občine Koper,
– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje društva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2017,
– se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mobilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra 2017).
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– Programi, aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov in društev, organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj.
– Stroški vezani na redno dejavnost društva, kot so najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega na društvu ipd. niso upravičeni stroški.
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja društev in drugih ustanov pri:
– izvajanju aktivnosti za ozaveščanje in vključevanju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji varovanja okolja,
– aktivnostih, ki neposredno prispevajo k čistejšemu okolju,
– aktivnostih, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za varovanje okolja,
– aktivnostih, ki so inovativne in zanimive za javnost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji varovanja okolja,
– aktivnostih, ki jih izvajajo društva z večletnim delovanjem na področju varovanja okolja,
– aktivnostih za varovanje okolja, ki bodo promovirane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih javnega obveščanja,
– sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno v mesecu septembru v Tednu mobilnosti, ter v obeleženih dnevih varstva okolja, kot so svetovni dan okolja, dan zemlje, ekodnevi itd.
S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne sofinancira aktivnosti investicijske narave.
Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.
Izločitveno merilo:
– v kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo izloči in je ne ocenjuje.
3. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje prijavitelja z aktivnostjo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:
– navajati bo moral MOK z njenim logotipom na vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,
– navajati bo moral MOK v vseh izjavah za javnost, na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi s projektom ter drugih pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,
– v kolikor se sofinancira pripravo oziroma izdelavo izdelka, bo MOK upravičena do dogovorjenega števila kosov oziroma izvodov izdelka za lastne potrebe,
– prijavitelj mora podrobno predstavitev sofinanciranih aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, najkasneje 1 mesec pred pričetkom dogodka, posredovati MOK na elektronski naslov ali preko elektronskega vmesnika, da jih MOK objavi na svojih spletnih straneh,
– prijavitelj mora najkasneje 5 dni po končanem dogodku po elektronski pošti poslati kratko poročilo (foto material in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje pogojev h katerim se je obvezal, s kratkim vsebinskim povzetkom projekta) o izvršenih aktivnostih. Fotografije lahko MOK objavi na svojih spletnih straneh.
4. Okvirna višina sredstev: vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo okolja v Mestni občini Koper v letu 2017, je višina opredeljena s proračunom za leto 2017 največ do 15.000 EUR.
5. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 6. 3. 2017 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2017, »Ne odpiraj, št. 354-4/2017«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.
8. Odpiranje prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa
Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu odločitve.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost