Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Ob-1265/17, Stran 328
Na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 6. seji Sveta zavoda OŠ Cirkovce, dne 30. 11. 2016, Svet zavoda Osnovne šole Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), v nadaljnjem besedilu ZOFVI, ki v 53. členu določa pogoje za imenovanje ravnatelja.
Kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja zavoda.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev (izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju) in vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in potrdila sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »za razpis ravnatelja« in naslovijo na naslov Svet zavoda OŠ Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce, v roku 8 dni od dneva po dnevu objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo zavržene.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 4 mesecev od dneva objave razpisa.
Izbrani kandidat bo izbran za mandatno dobo 5 let.
Izbranemu kandidatu nastopi mandat 1. 9. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas.
Za čas mandata bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Svet zavoda Osnovne šole Cirkovce 

AAA Zlata odličnost