Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 430-1720/2016/6(15131-16) Ob-1263/17, Stran 262
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 96/15) – ZJF1617 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13) objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis 
za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«, št. 430-1720/2016
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotoviti projekt pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Projekt predvideva operativno pomoč pri reševanju življenjskih situacij, izvedbo integracijskih aktivnosti in učno pomoč.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje spodaj navedenih delov projekta ter zagotavljanje povezanega in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale oba dela projekta:
– 1. del projekta: Pomoč pri urejanju življenjskih situacij in druge integracijske aktivnosti,
– 2. del projekta: Učna pomoč.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela projekta.
Projekt se bo izvajal v obdobju 36 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS, 
ali 
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje, 
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa, 
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bilpravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih je 110.
MERILO
Število možnih točk
1. Formalna ustreznost projektne prijave 
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)
6
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/7) formalno ustrezno izpolnjen?
3
– Ali je računsko pravilen?
Ne (0 točk), Da (1 točka)
– Ali so stroški pravilno umeščeni v ustrezne kategorije stroškov? 
Ne (0 točk), Da (1 točka)
– Ali so jasno podani opisi proračunskih vrstic?
Ne (0 točk), Da (1 točka)
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?
3
– Ali je projektni proračun skladen s proračunom v Prilogi IV/7?
Ne (0 točk), Da (1 točka)
– Ali sta pri kazalnikih izpolnjeni ciljna in izhodiščna vrednost?
Ne (0 točk), Da (1 točka)
– Ali so navedeni cilji projekta?
Ne (0 točk), Da (1 točka)
2. Ustreznost projekta
30
a) Ali je projektna prijava skladna s predmetom in obveznostmi izvajalca projekta?
15
Da
15
Ne 
0-vloga se izloči
b) Ali prijavitelj poleg zahtevanih vsebin ponuja tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki projektu prinašajo dodano vrednost?
15
– Ali je prijavitelj v projektni prijavi ponudil dodatne (inovativne) vsebine?
– Ali ponujene dodatne (inovativne) vsebine temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine?
– Ali je jasno razvidno, da ponujene dodatne (inovativne) vsebine prinašajo 
dodano vrednost?
Niso ponujene/predstavljene dodatne (inovativne) vsebine ali so neustrezne
0
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so slabo predstavljene in/ali ne prinašajo dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine
3
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, vendar ne prinašajo dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine
7
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost
15
3. Izvedljivost projekta 
20
a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane 
aktivnosti/naloge potrebne za izvedbo projekta?
10
– Ali so metode dela jasno opredeljene?
– Ali opisane metode dela vodijo do ciljev projekta?
Niso opisane metode dela v projektni prijavi ali pa so neustrezne-ne vodijo
do ciljev projekta
0
Opisane metode dela v projektni prijavi so slabo zastavljene in/ali slabo opisane
3
Opisane metode dela v projektni prijavi so dobro zastavljene, vendar pomanjkljivo opisane
5
Opisane metode dela v projektni prijavi so ustrezno zastavljene in opisane
10
b) Ali je načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot so objave na spletrni strani, PR članki in podobno?
5
– Ali je načrtovan plan obveščanja in objavljanja javnosti ustrezen glede na cilje projekta?
– Ali je predviden plan obveščanja in objavljanja javnosti časovno in vsebinsko usklajeno z načrtovanimi aktivnostmi?
Ni načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja ali pa je neustrezen
0
Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje projekta, vendar pomanjkljivo opisan in/ali neusklajen z aktivnostmi
3
Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje projekta, usklajen z aktivnostmi in cilji projekta
5
c) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?
5
– Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta?
– Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana 
0
Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali
so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani
3
Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani
5
4. Stroškovna učinkovitost
10
Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost s cenami na trgu, ni podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti
0
Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni 
5
Načrtovani stroški so odlično ocenjeni
10
5. Usposobljenost za izvedbo projekta
44
a) Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno kadrovsko strukturo?
10
– Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno izobrazbeno strukturo izvajalcev za izvedbo projekta?
– Ali prijavitelj razpolaga z izvajalci z ustreznimi delovnimi izkušnjami za izvajanje projekta?
Prijavitelj ne razpolaga z ustrezno izobrazbeno kadrovsko strukturo in/ali izkušnjami za vodenje projektov
0-vloga se izloči
Prijavitelj razpolaga z ustrezno z ustrezno izobrazbeno kadrovsko strukturo in izkušnjami za vodenje projektov
10
b) Ali ima prijavitelj pretekle izkušnje z izvajanjem projektov s podobno tematiko
10
– Ali ima prijavitelj izkušnje z izvajanjem projektov s podobno tematiko?
– Ali ima prijavitelj izkušnje z izvajanjem projektov s ciljno skupino (osebe z mednarodno zaščito)
Prijavitelj s tretjim največjim številom referenc, kjer se istovrstne reference štejejo le enkrat
0
Prijavitelj z drugim največjim številom referenc, kjer se istovrstne reference štejejo le enkrat
5
Prijavitelj z najvišjim številom referenc, kjer se istovrstne reference štejejo le enkrat
10
c) Ali prijavitelj predvideva sodelovanje oseb z begunsko izkušnjo v projektu?
10
Prijavitelj ne predvideva sodelovanja z osebami z begunsko izkušnjo
0
Prijavitelj predvideva sodelovanje z eno osebo z begunsko izkušnjo
5
Prijavitelj predvideva sodelovanje dveh ali več oseb z begunsko izkušnjo
10
d) Ali prijavitelj zagotavlja neformalno prevajanje in tolmačenje?
10
Prijavitelj ne zagotavlja neformalnega prevajanja in tolmačenja
0
Prijavitelj zagotavlja prevajanje in tolmačenje v enega od jezikov, kjer so potrebe najbolj izražene
2
Prijavitelj zagotavlja prevajanje in tolmačenje v dva jezika, kjer so potrebe najbolj izražene
4
Prijavitelj zagotavlja prevajanje in tolmačenje v tri jezike, kjer so potrebe najbolj izražene
6
Prijavitelj zagotavlja prevajanje in tolmačenje v štiri jezike, ki niso uradni jeziki EU/EGP ali jezike narodov bivše SFRJ, med katerimi so vsi jeziki, kjer so potrebe najbolj izražene
8
Prijavitelj zagotavlja prevajanje in tolmačenje v več kot štiri jezike, ki niso uradni jeziki EU/EGP ali jezike narodov bivše SFRJ, med katerimi so vsi jeziki, kjer so potrebe najbolj izražene
10
e) Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti 
4
Gre za ocenjevanje deleža redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb na projektu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko delo, s.p., prostovoljno delo itd.)
Manj kot 60 %
0
Med 60 % in 69,99 %
1
Med 70 % in 79,99 %
2
Med 80 in 89,99 %
3
Nad 90 %
4
Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 10 oziroma 15 točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri merilu št. 5. Usposobljenost za izvedbo projekta, Ustrezna kadrovska struktura doseči vsaj 10 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt po merilih prejeti najmanj 66 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 5. Usposobljenost za izvedbo projekta dosegel večje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 300.000,00 EUR za izvajanje v obdobju 36 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 225.000,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 75.000,00 EUR).
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 22. 3. 2017, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 27. 3. 2017.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “O ministrstvu”, levi meni “Javna naročila”.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “O ministrstvu”, levi meni “Javna naročila” ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-47-33, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito », št. 430-1720/2016«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 3. 3. 2017.
Ministrstvo za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti