Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

290. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh, stran 965.

  
Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06) izdaja župan Občine Dobrna
S K L E P 
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh
I. 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh, ki ga je izdelal Gorazd Furman Oman s.p., Urbanisti, Grudnova ulica 6, 3000 Celje, pod številko projekta 134-2016, v mesecu januarju 2017.
II. 
Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh, se bo javno razgrnil v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
Javna razgrnitev bo trajala od 17. 2. 2017 do 22. 3. 2017. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v poslovnem času Občine Dobrna. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Dobrna, v sredo dne 1. 3. 2017, ob 16.00 uri, kjer se bodo lahko podale tudi pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani Občine Dobrna: https://www.dobrna.si.
III. 
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 22. 3. 2017. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu oziroma podajo pisno na naslov Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Občina bo podala stališča do pripomb in jih javno objavila.
IV. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Dobrna. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
V. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Dobrna https:www.dobrna.si in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0002/2016-16(1)
Dobrna, dne 6. februarja 2017
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost