Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 322-7/2017 Ob-1277/17, Stran 316
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter sklepa župana št. 322-7/2017, z dne 25. 1. 2017, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper za leto 2017 
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pod sklop
A) sofinanciranje prireditev:
– ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) v letu 2017;
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otrokom ter mladini;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju;
– kjer obveščanje obiskovalcev (promocija) prireditve mora biti javno objavljeno z naslednjimi promocijskimi kanali: s promocijskimi tiskovinami (plakat, letak, zloženka itd.) in/ali oglasi v medijih javnega obveščanja (v tiskanem mediju, radijski oglas, TV oglas, oglasna pasica, oglaševanje na družabnih omrežjih itd.);
B) sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
– ki jih v letu 2017 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki so registrirani v MOK;
– ki se izvajajo/organizirajo izven območja MOK, in sicer v Sloveniji ali tujini, s katero prijavitelj pripomore k promociji MOK.
Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev.
Pogoji in merila
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), in sicer:
– prijavitelji sklopa A) so: društva in zveze društev, zasebni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki;
– prijavitelji sklopa B) so: društva in zveze društev, izobraževalne ustanove in javni zavodi
ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet javnega razpisa ter niso subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna podjetja.
MOK bo sofinancirala prireditve oziroma promocijske aktivnosti prijaviteljev:
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;
– ki bodo izvedene v letu 2017;
– prireditve, ki se bodo izvajale v MOK;
– promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale zunaj MOK, in sicer v Sloveniji ali tujini;
– ki v letu 2017 ne bodo sofinancirane iz drugih virov MOK;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta oziroma jo promovirajo zunaj območja MOK;
– katerih vsebina je vezana na področja, ki so predmet javnega razpisa in ni navedena na seznamu vsebin, ki niso predmet javnega razpisa.
Do sredstev iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve oziroma pri promocijskih aktivnostih ne bodo objavili logotipa MOK oziroma ne bodo navedli, da je prireditev oziroma promocijsko aktivnost sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Merila: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
Okvirna višina sredstev
Vrednost razpisanih sredstev je opredeljena v proračunu MOK za leto 2017 in znaša za sofinanciranje prireditev 150.000,00 EUR, za sofinanciranje promocijskih aktivnosti pa 10.000,00 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve oziroma promocijske aktivnosti, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisano izjavo. Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najkasneje:
– do 6. marca 2017, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki
– so se izvedle od 1. januarja do vključno 6. marca 2017, 
– se bodo izvajale v obdobju od 6. marca do 31. decembra 2017; 
– do 24. aprila 2017, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija do 31. decembra 2017,
– do 5. junija 2017, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2017,
– do 25. septembra 2017, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2017;
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 6. marca 2017, 24. aprila 2017, 5. junija 2017 oziroma 25. septembra 2017, skladno z opredeljenimi datumi izvedbe prireditve oziroma promocijske aktivnosti.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave za vsebinski sklop A) sofinanciranje prireditve morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-7/2017, Prireditev«, prijave za sklop B) promocijske aktivnosti pa z oznako »Ne odpiraj – 322-7/2017, Promocija. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.
Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 10. marca, 28. aprila, 9. junija, 29. septembra 2017, ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolna.
MOK bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.
Dostop do razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov dostopna na spletni strani MOK, www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/664-62-16.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost