Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

330. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Graščina Trebnik, stran 1072.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Graščina Trebnik 
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga 
Na obravnavanem območju obstoječega objekta B Graščine Trebnik v Slovenskih Konjicah je na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta predvidena izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Razlogi za pripravo OPPN se nanašajo na spremembo namembnosti za dodatne dejavnosti v objektu B Graščine Trebnik.
Pravna podlaga za izdelavo prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt in Občinski prostorski načrt Občine Slovenske Konjice.
2. Območje prostorskega akta 
Območje prostorskega akta se nanaša na parcelne številke znotraj območja predvidenega OPPN 19 za območje Graščine (UN1/052) v k.o. Slovenske Konjice.
Na osnovi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Za območje UN1/052 je z občinskim prostorskim načrtom predvidena izdelava OPPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz 
Sklep o začetku priprave prostorskega akta
5 dni
Objava sklepa v uradnem glasilu in na svetovnem spletu
10 dni
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
Priprava osnutka prostorskega akta
30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališča do pripomb in predlogov
15 dni po zaključku javne razgrnitve
Pridobivanje mnenj
30 dni
Priprava usklajenega predloga 
30 dni
Obravnava na odboru in sprejemanje odloka na občinskem svetu
10 dni
Objava v Uradnem listu RS
10 dni
5. Nosilci urejanja prostora 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice
Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000 Maribor
Petrol d.d., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
Telekom Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje.
6. Financiranje prostorskega akta 
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave 
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 350-0004/2017
Slovenske Konjice, dne 27. januarja 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost