Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

309. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju, stran 1010.

  
Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) je Svet Mestne občine Kranj na 24. seji dne 25. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč – Občinski podrobni prostorski načrt Avtobusni terminal v Kranju (v nadaljevanju: program opremljanja), izdelan pod številko projekta 1377, v novembru 2016, izdelovalca Locus prostorske informacijske rešitve, d.o.o., ter merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju.
(2) Program opremljanja je izdelan na podlagi določil Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/16).
(3) Program opremljanja določa podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
2. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok sestavljajo naslednja poglavja:
I. Splošne določbe,
II. Podlage za odmero komunalnega prispevka,
III. Izračun komunalnega prispevka,
IV. Podrobnejša merila,
V. Odmera in plačilo komunalnega prispevka,
VI. Prehodne in končne določbe.
3. člen 
(sestavni del programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja vsebuje besedilo odloka, tekstualni del in grafični del.
(2) Grafični del predvidene komunalne opreme vsebuje grafični izris obračunskih območij predvidene komunalne opreme.
4. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Mestni občini Kranj.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
5. člen 
(predmet obračuna komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni objekti na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/16).
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunska območja predvidene komunalne opreme so:
– obračunsko območje ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE,
– obračunsko območje kanalizacijskega omrežja z oznako KA,
– obračunsko območje vodovodnega omrežja z oznako VO.
(2) Obračunsko območje investicije v predvideno komunalno opremo predstavljajo urejevalne enote:
Urejevalna enota
Funkcija enote
Ue2
območje avtobusni terminal
Ue3
območje Severna vrata
Ue5
območje porodnišnica
Ue6
območje novega objekta A
Ue7
območje ZZV
Ue8
območje novo parkirišče
(3) V obračunskem območju so zajete parcele predvidenih objektov v skupni površini 21.839 m2 in predvideni objekti z ocenjeno skupno neto tlorisno površino 34.152 m2.
(4) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden iz besedilnega dela programa opremljanja, poglavje »7 Grafični del programa opremljanja«.
7. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški brez DDV [€]
Obračunski stroški brez DDV [€]
ceste s pripadajočimi objekti
CE
1.183.920,26
943.920,26
kanalizacijsko omrežje
KA
263.224,50
263.224,50
vodovodno omrežje
VO
114.345,00
114.345,00
SKUPAJ
1.561.489,76
1.321.489,76
8. člen 
(stroški opremljanja m2 parcele [Cp(ij)] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)])
Stroški opremljanja m2 parcele [C(pij)] in m2 neto tlorisne površine objekta [C(tij)] se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cp(ij) [€/m2]
Ct(ij) [€/m2]
ceste s pripadajočimi objekti
CE
43,22
27,64
kanalizacijsko omrežje
KA
12,05
7,71
vodovodno omrežje
VO
5,24
3,35
SKUPAJ
60,51
38,70
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) · C(pij) · Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · Ct(ij) · Dt) 
Oznake pomenijo:
KP(ij)
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada določeni vrsti komunalne opreme na določenem obračunskem območju,
A(parcela)
površina parcele,
Cp(ij)
obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo v določenem obračunskem območju,
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost)
faktor dejavnosti,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Ct(ij)
obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo v določenem obračunskem območju,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
i
določena vrsta komunalne opreme,
j
določeno obračunsko območje.
10. člen 
(površine za izračun komunalnega prispevka) 
(1) Površina parcele in neto tlorisna površina objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se pridobijo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb odloka.
(2) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna višina komunalnega prispevka po in pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
12. člen 
(indeksiranje stroškov) 
(1) Obračunski stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme [C(pij)] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa za posamezno leto, ki ga pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja« objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
(3) Indeksacija se opravi zadnji dan v koledarskem letu.
13. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj.
IV. PODROBNEJŠA MERILA 
14. člen 
(razmerje med deležem parcele [Dp] in deležem neto tlorisne površine objekta [Dt]) 
(1) Razmerje med deležem parcele [Dp] in neto tlorisne površine objekta [Dt] znaša: Dp = 0,5 ter Dt = 0,5.
(2) Razmerje med deležem parcele [Dp] in deležem neto tlorisne površine objekta [Dt] se spremeni, če se spremeni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj v delu, kjer predpisuje razmerje med deležem parcele [Dp] in deležem neto tlorisne površine objektov [Dt].
15. člen 
(faktor dejavnosti [K(dejavnost)]) 
Faktor dejavnosti [K(dejavnost)] se, skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11), določi za vso komunalno opremo in je določen skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj.
V. ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
16. člen 
(zavezanec za komunalni prispevek) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor na eni od ureditvenih enot določenih v 5. členu tega odloka oziroma njegov pravni naslednik.
17. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca,
– po uradni dolžnosti.
(2) Vlogi za odmero komunalnega prispevka mora zavezanec priložiti izvod vodilne mape in načrta arhitekture iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
18. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku.
19. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene, na podlagi sprejetega programa opremljanja, s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
(3) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz 15. člena tega odloka pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(4) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(vpogled v program opremljanja) 
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na Mestni občini Kranj.
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-215/2016-6-48/15
Kranj, dne 30. januarja 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar 
 
Zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan 
Mestne občine Kranj 

AAA Zlata odličnost