Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

295. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice, stran 976.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 14. redni seji dne 25. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe in v tekočem ali naslednjem letu predvidene komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Spremembe in dopolnitve programa komunalnega opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: Program opremljanja), katerega je pod številko projekta PO-10/2007-rev.1 2016 izdelalo podjetje GPI d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
(3) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in za ženski spol.
2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi zahtevni in manj zahtevni objekti na območju Občine Dolenjske Toplice, ki so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in ki se bodo prvič opremljali bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem ali se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
3. člen 
(pojmi) 
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
Aparcela
zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu;
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta, določena s standardom SIST ISO 9836, katera se pridobi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka;
Kdejavnost
faktor dejavnosti;
Cpij
obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Ctij
je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Cpij1
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Ctij1
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
KP je celotni izračunani komunalni prispevek.
II. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunska območja vsake posamezne komunalne opreme so prikazana na preglednih kartah v kartografskem delu programa opremljanja v merilu 1:25.000, podrobneje pa so obračunska območja za celotno infrastrukturo prikazana v merilu 1:5.000.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek za nepremičnine znotraj posameznih obračunskih območij odmeri od dejanske opremljenosti objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen 
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme) 
(1) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Dolenjske Toplice, Meniška vas, Podhosta, Podturn, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Obrh in Suhor.
(2) S prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena oziroma bodo v letih 2017 in 2018 naslednja naselja: Drenje, Gabrje pri Soteski, Gorenje Polje, Dolenje Polje, Gorenje Gradišče, Dolenje Gradišče, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Dolenje Sušice, Selišče, Gorenje Sušice, Verdun pri Uršnih selih, Dobindol, Loška vas, Grič, Kočevske Poljane, Občice in Stare Žage, Veliki Rigelj, Mali Rigelj, Cerovec in Bušinec.
6. člen 
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo) 
Če pristojni organ občinske uprave ne odloči drugače, velja:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s prometnim omrežjem, če upravljavec omrežja izda soglasje za priklop. Če upravljavec omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega prometnega omrežja, objekt ni opremljen s prometnim omrežjem.
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega omrežja izda soglasje za priklop. Če upravljavec posameznega omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
7. člen 
(razmerje med merilom parcele objekta in neto tlorisno površino objekta) 
Razmerje med merilom parcele objekta [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,4 ter Dt = 0,6.
8. člen 
(faktor dejavnosti) 
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, katero določa predmetni odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Vrsta objekta
Kdejavnosti
Oznaka 
v klasifikaciji 
objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe
1,00
111
Dvostanovanjske stavbe
1,00
1121
Tri- in večstanovanjske stavbe
1,20
1122
Gostinska raba
1,20
121
Upravne in pisarniške stavbe
1,30
122
Trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost
1,30
123
Garažni objekti
0,70
1242
Industrijske stavbe in skladišča
1,30
125
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,80
126
Druge nestanovanjske stavbe
0,70
127
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
0,70
241
Podatek o posamezni vrsti objekta se pridobi iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
Za vse vrste objektov, ki zgoraj niso našteti velja faktor dejavnosti Kdejavnosti = 1.
9. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe in v tekočem ali naslednjem letu predvidene komunalne opreme.
Preglednica 1
Komunalna oprema
Obračunsko območje
S [€]
OS [€]
Ceste
CE 1 – prometno omrežje
23.074.975
22.658.953
Kanalizacija
KA 1 – kanalizacijsko omrežje
4.438.826
3.391.602
Vodovod
V – vodovodno omrežje
4.558.977
2.624.600
Ravnanje z odpadki
KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki
181.496
181.496
10. člen 
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cpij] in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta in m2 neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 4. in 6. člena predmetnega odloka.
Preglednica 2
Obračunsko območje – vrsta infrastrukture
Cp(ij)
Ct(ij)
CE 1 – CESTE
8,84 €
28,39 €
KA 1 – KANALIZACIJA
2,35 €
5,27 €
V 1 – VODOVOD
1,02 €
3,30 €
OD 1 – RAVNANJE Z ODPADKI
0,07 €
0,23 €
11. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela – ostala nizka gradnja", na naslednji način:
Cpij1 = Cpij · I
oziroma
Ctij1 = Ctij · I, kjer je
I – faktor indeksacije, kateri se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira na dan uveljavitve Programa opremljanja.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme za primer gradnje novega objekta na novi parceli objekta in odmere komunalnega prispevka za obstoječi objekt, ki se opravi po uradni dolžnosti, se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela · Cpij1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1 · Dt)
KP = Σ KPij 
(2) Površina gradbene parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje mora biti velikost parcele določena v skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine. Stavbnega zemljišča ni dovoljeno zmanjševati z deljenjem parcel na več delov, v kolikor preostali del stavbnega zemljišča ne omogoča novogradnje skladne z izvedbenim prostorskim aktom in nima možnosti samostojnega priklopa na komunalne vode in lastnega dovoza.
(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti, se v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, le ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije – kataster stavb.
(5) Če podatka o površini parcele objekta ni mogoče pridobiti iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, se v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, le ta izračuna tako, da se površina stavbišča pomnoži s faktorjem 1,5.
13. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe njegove namembnosti, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v njenem celotnem znesku. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli ali njenemu delu, kjer že stoji en ali več drugih objektov se morebitne že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka ne upoštevajo.
(3) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega legalnega objekta, se že priznane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Na enak način se upoštevajo tudi že priznane obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Komunalni prispevek se odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za odstranjen objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v njenem celotnem znesku. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(5) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se bodo obračunali na podlagi prvega odstavka 12. člena tega odloka, ob upoštevanju določil 6. člena odloka. To pomeni:
Cpij skupni = Cpij obstoječi + Cpij investicija
oziroma
Ctij skupni = Ctij obstoječi + Ctij investicija, kjer so:
Cpij skupni
Cpij, ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Ctij skupni
Ctij, ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Cpij obstoječi
Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Ctij obstoječi
Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Cpij investicija
Cpij, ki je predmet investicije;
Ctij investicija
Ctij, ki je predmet investicije.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
15. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
16. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi predvsem rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(3) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, ki temelji na izdelanem programu opremljanja, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
17. člen 
(stroški priključevanja) 
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
18. člen 
(način plačila po obrokih) 
V primeru odločb po uradni dolžnosti je možno obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer največ v 6 mesečnih obrokih. Za čas, ko je dolžniku odloženo plačilo dolga oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek dolga oziroma neplačani dolg, vključno z zamudnimi obrestmi, zaračunajo obresti po referenčni obrestni meri za državne pomoči, ki jo objavi evropska komisija, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.
Priključitev na komunalno infrastrukturo je možna po celotnem plačilu komunalnega prispevka.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
19. člen 
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Dolenjske Toplice.
Občina lahko oprosti ali zniža plačilo komunalnega prispevka za nestanovanjsko gradnjo, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru se občinski svet Občine Dolenjske Toplice zaveže za sprejem in realizacijo predloga, da je potrebno nastali primanjkljaj iz naslova oprostitve ali znižanja plačila komunalnega prispevka nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
20. člen 
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja) 
Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil posamezno javno komunalno opremo, se zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne opreme v posameznem obračunskem območju lahko odmeri. Podrobnosti o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne opreme, financiranja investicije, podrobnosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo ter druge podrobnosti, ki lahko vplivajo na izgradnjo in financiranje načrtovane komunalne opreme, določita občina in zavezanec v pogodbi o opremljanju, skladno s predpisi o urejanju prostora.
V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbi o odmeri komunalnega prispevka (v nadaljevanju: Odmerna odločba).
Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine priključkov na določenem obračunskem območju oziroma poteka po parcelah, na katerih zavezanec nima lastninske pravice, občina in zavezanec skleneta pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi z naknadnim priključevanjem drugih zavezancev na isti priključek. V pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega priključevanja drugih zavezancev ter lastništvo komunalnega voda.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(povezava spremenjene zakonodaje) 
Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispele na Občino Dolenjske Toplice pred pričetkom uporabe predmetnega odloka in bodo imele priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega lahko pristojni organ Občine Dolenjske Toplice izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka oziroma bodo vsebovale vse podatke, na podlagi katerih lahko občina izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka, bodo obravnavane na podlagi dotedanje zakonodaje.
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za Območje Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 85/11 z dne 25. 10. 2011, popravek odloka Uradni list RS, št. 97/11 z dne 2. 12. 2011 in sprememba odloka Uradni list RS, št. 48/14 z dne 27. 6. 2014).
23. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2017
Dolenjske Toplice, dne 25. januarja 2017
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost