Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

305. Merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Jesenice, stran 995.

  
Na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 ter Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 3/14 s sprem.) je Občinski Svet Občine Jesenice na 18. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
M E R I L A  I N  N O R M A T I V E 
za vrednotenje športnih programov v Občini Jesenice 
Merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Jesenice se uporabljajo pri naslednjih postavkah:
– 6.1. ŠPORTNI PROGRAMI
– 6.1.5.2.1. PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENI V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (SOFINANCIRANJE DELA PLAČILA TRENERJEM, KI IZVAJAJO PROGRAME NAMENJENI VZGOJI OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT),
– 6.3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU,
– 6.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU,
– 6.5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA.
6.1. ŠPORTNI PROGRAMI 
Merila in normativi na postavki športni programi vsebujejo:
Razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino
1. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo programe v INDIVIDUALNIH ŠPORTIH in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;
2. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo programe v KOLEKTIVNIH ŠPORTIH in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka;
3. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo različne ŠPORTNO-REKREATIVNE PROGRAME in
4. skupina: izvajalci MISELNIH IGER – ŠAH.
Razvrstitev športnih panog oziroma programov glede na razširjenost in uspešnost
V posamezni skupini razvrščamo izvajalce športnih panog oziroma programov v razrede glede na razširjenost in uspešnost (kakovost) dosežkov športnikov. Kazalci razširjenosti in uspešnosti (kakovosti) so določeni z upoštevanjem specifične razvitosti športa v Občini Jesenice.
Kazalci za razširjenost športne panoge so:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev,
– število redno vadečih (netekmovalci, rekreativci, planinci, taborniki).
Merila predvidevajo vrednotenje programov izvajalcev športa na osnovi razširjenosti na način, da se za vsak program predvideva maksimalno število sodelujočih v posameznem programu. Posameznega udeleženca se sofinancira le v enem programu v isti športni panogi.
Športna društva in zveze športnih društev lahko kandidirajo le s svojimi člani, in sicer na podlagi urejene evidence o članstvu in plačani članarini pri programih:
– 6.1.2. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– 6.1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– 6.1.4. Obštudijske športne dejavnosti
– 6.1.8. Šport invalidov
– 6.1.9. Športna rekreacija
– 6.1.10. Šport starejših
– 6.4.1. Delovanje športnih organizacij
oziroma s svojimi člani s plačano članarino in istočasno registriranimi tekmovalci pri nacionalni panožni športni zvezi pri naslednjih programih:
– 6.1.5. Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– 6.1.6. Kakovostnega šport in
– 6.1.7. Vrhunskega športa.
Kazalci za uspešnost (kakovost) športnih dosežkov na področju tekmovalnega športa so:
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih (mednarodna konkurenčnost)
– uvrstitve na državnem prvenstvu (kakovost športnih dosežkov)
– nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze.
Vrednotenje uspešnosti se izvaja na podlagi pridobivanja dodatnih točk v programih:
– 6.1.5. Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– 6.1.6. Kakovostnega šport in
– 6.1.7. Vrhunskega športa.
Dodatne točke: 
1. Prijavitelji pridobivajo dodatne točke za uspehe na prvenstvih, navedenih v spodnji tabeli v kategorijah: mladinci, mlajši člani in člani. Število osvojenih točk v kategorijah »6.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport«, »6.1.6. Kakovostni šport« in »6.1.7. Vrhunski šport«, se množi s faktorjem iz spodnje tabele, navedenem v odstavku, ki sledi temu odstavku.
2. Prijavitelj lahko pridobi dodatne točke samo za medalje, osvojene na tekmovanjih v prejšnjem letu. Faktorji so naslednji:
Osvojitev naslova državnih prvakov
1,1
Prva tri mesta na evropskem prvenstvu
1,2
Prva tri mesta na svetovnem prvenstvu
1,3
Udeležba na olimpijskih igrah
1,3
3. Prijavitelji pridobijo dodatne točke za športnike, ki so vpisani v zadnjih obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa v Občini Jesenice v programih:
– 6.1.5. Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– 6.1.6. Kakovostnega športa in
– 6.1.7. Vrhunskega športa.
Status
Število točk
Mladinski razred
100
Državni razred
300
Perspektivni razred
600
Mednarodni razred
1200
Svetovni razred
2000
Merila za razvrstitev športnih panog v razrede
Kot 1 razred se štejejo olimpijske športne panoge. Pri olimpijskih športnih panogah se končno število točk pomnoži s faktorjem 1,1 pri naslednjih programih:
– 6.1.5. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– 6.1.6. kakovostni šport in
– 6.1.7. vrhunski šport.
Kot 2 razred se štejejo neolimpijske športne panoge.
Višina sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu
Višina sofinanciranja
Z letnim programom športa se vsako leto v proračunu določi obseg sredstev za posamezni športni program, ki ga sprejme Občinski svet Občine Jesenice.
Izračun vrednosti točke:
Vrednost točke za posamezne vsebine se izračuna na podlagi višine, ki je določena z Letnim programom športa. Vrednosti točk po posameznih vsebinah oziroma programih so različne. Sredstva za izvajanje posameznih programov so namenska in se ne smejo koristiti v druge namene.
Izračun pripadajočih sredstev:
Kandidatu pripadajo sredstva glede na vsoto zbranih točk po posameznih merilih. Vrednost točke posameznega programa se izračuna tako, da se vsota vseh točk deli s sredstvi posameznega športnega programa. Pripadajoča sredstva posameznega kandidata, predstavljajo produkt števila točk in vrednosti točke.
Združevanje skupin:
V primeru da prijavitelj prijavi več skupin v več starostnih kategorijah, ter da je ugotovljeno, da treningi potekajo sočasno, se število ur sorazmerno zmanjša.
Programi, ki so v javnem interesu in njihov obseg
Občinski svet uvrsti v Letni program športa, na predlog pristojnih organov lokalnih skupnosti za šport, tiste vsebine Nacionalnega programa športa, ki so pomembne za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti. Programi se morajo izvajati v letu, za katerega se razpisujejo sredstva.
6.1.2. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Cilji so usmerjeni v zagotavljanje vsaj ure dovolj intenzivne in kakovostno vodene športne vadbe. Zaradi zapletenosti dela z mladimi in varnosti se za izvedbo tovrstnih celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno) sofinancira ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za upravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu ter uporaba športnih objektov za te programe. Programi, ki so del rednega šolskega programa in jih sofinancira ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, se ne sofinancirajo.
Starostne skupine
Programi
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Šolska športna tekmovanja
Vrednost objekta
Število točk
Število točk (T)
Predšolski otroci 
Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, ostali 60-urni programi
Za vse programe je normativ 20 otrok, razen pri plavanju, kjer je normativ 8 otrok
razberemo iz tabele št. 4 
razberemo iz tabele št. 5
2.200T/tekmovanje
Šoloobvezni otroci
Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, ostali 60-urni programi
Za vse programe je normativ 20 otrok, razen pri plavanju, kjer je normativ 10 otrok
Mladi od 16–20 let
60-urni programi
20
Vse starostne skupine
Šolska športna tekmovanja
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjša od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine pomnoženo s (v nadaljevanju: *) število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur objekta po normativu*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
6.1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Sofinancira se ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za izvajanje celoletnih posebnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami (najmanj 60 ur letno) in uporaba športnih objektov za te programe. Programi, ki so del rednega šolskega programa in jih sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se ne sofinancirajo.
Program
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Število ur po normativu
Vrednost objekta
Število točk
Prilagojeni programi
10
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjša od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur objekta po normativu*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
6.1.4. Obštudijske športne dejavnosti
Sofinancira se uporaba športnih objektov za obštudijske športne dejavnosti in strokovno izobražen kader za izvajanje celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno). Programi, ki so del rednega šolskega programa in jih sofinancira ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, se ne sofinancirajo.
Program
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Število ur po normativu
Vrednost objekta
Število točk
Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
20
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjša od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur objekta po normativu*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
6.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se uporaba športnih objektov za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh programov, zlasti tistih v panožnih športnih centrih po pogojih in merilih OKS-ZŠZ ter priprave in udeležbo na športnih tekmovanjih za te starostne skupine športnikov.
Programi so razdeljeni v pet starostnih stopenj.
– I stopnja (starost od 6 do vključno 9 let)
do 85 ur
– II stopnja (starost od 10 do vključno 12 let)
do 128 ur
– III stopnja (starost od 13 do vključno15 let)
do 149 ur
– IV stopnja (starost od 15 do vključno18 let)
do 192 ur
– V stopnja (starost od 19 do 20 let)
do 256 ur
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Strokovni kader
Materialni stroški
Število ur
Vrednost objekta
Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
razberemo iz tabele št. 2 
razberemo iz tabele št. 1
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
razberemo iz tabele št. 3
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ. Pri kolektivnih športnih panogah se upošteva le celo skupino (npr. če je normativ 10 vadečih, prijavitelj prijavi npr. 16 vadečih, se upošteva 1 skupino).
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)* vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)* strokovni kader (tabela št. 5)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor prijavitelj izpolnjuje pogoje. Izračun točke: 1 kriterij se pomnoži s pridobljenimi točkami.
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
Dodatne točke za IV in V. stopnjo: 
1. Prijavitelj prejme dodatne točke samo za medalje, osvojene na tekmovanjih v prejšnjem letu, samo v kategorijah: mladinci, mlajši člani in člani. Faktorji so naslednji:
Osvojitev naslova državnih prvakov
1,1
Prva tri mesta na evropskem prvenstvu
1,2
Prva tri mesta na svetovnem prvenstvu
1,3
Udeležba na olimpijskih igrah
1,3
2. Prijavitelj za kategorizirane športnike za IV in V stopnjo (za vsakega kategoriziranega športnika posebej) dodatno prejme še:
– 300 točk – za kategorizirane športnike državnega razreda
– 100 točk – za kategorizirane športnike mladinskega razreda
3. Pri olimpijskih športnih panogah se končno število točk pomnoži s faktorjem 1,1.
6.1.6. Kakovostni šport
Sofinancira se uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa, zlasti programov športnikov in športnih ekip s statusom športnikov državnega razreda. Plačilo športnikov za njihovo športno udejstvovanje ali strokovnega kadra na področju kakovostnega športa ni predmet sofinanciranja LPŠ.
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Število ur
Vrednost objekta
Sofinanciranje uporabe športnih objektov za programe kakovostnega športa – največ do 320 ur posameznega programa
razberemo iz tabele št. 2
razberemo iz tabele št. 1
razberemo iz tabele št. 4
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ. Pri kolektivnih športnih panogah se upošteva le celo skupino (npr. če je normativ 10 vadečih, prijavitelj jih prijavi npr. 16 vadečih se upošteva 1 skupino).
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)* vrednost objekta (tabela št. 4)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uspešnost in merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor prijavitelj izpolnjuje pogoje. Izračun točke: 2 kriterij se prišteje k točkam za kategorizacijo, 1 in 3 kriterij se pomnožita z vsemi pridobljenimi točkami.
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
Dodatne točke: 
1. Prijavitelj prejme dodatne točke samo za medalje, osvojene na tekmovanjih v prejšnjem letu, samo v kategorijah: mladinci, mlajši člani in člani. Faktorji so naslednji:
Osvojitev naslova državnih prvakov
1,1
Prva tri mesta na evropskem prvenstvu
1,2
Prva tri mesta na svetovnem prvenstvu
1,3
Udeležba na olimpijskih igrah
1,3
2. Prijavitelj za kategorizirane športnike (za vsakega kategoriziranega športnika posebej) dodatno prejme še:
 300 točk za kategorizirane športnike državnega razreda
3. Pri olimpijskih športnih panogah se končno število točk pomnoži s faktorjem 1,1.
6.1.7. Vrhunski šport
Sofinancira se uporaba športnih objektov za vrhunski šport, ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov, zlasti tistih v panožnih športnih centrih po pogojih in merilih OKS-ZŠZ ter pripravo in udeležbo na največjih športnih tekmovanjih. Javno finančna sredstva se ne smejo namenjati za individualna plačila športnikom za njihovo nastopanje za športno organizacijo.
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Programi športnih društev na področju vrhunskega športa – sofinanciranje največ do 320 ur posameznega programa
razberemo iz tabele št. 2 
razberemo iz tabele št. 1 
razberemo iz tabele št. 4 
razberemo iz tabele št. 5 
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ. Pri kolektivnih športnih panogah se upošteva le celo skupino (npr. če je normativ 10 vadečih, prijavitelj jih prijavi npr. 16 vadečih se upošteva 1 skupino).
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)* vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)* strokovni kader (tabela št. 5)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uspešnost in merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor prijavitelj izpolnjuje pogoje. Izračun točke: 2 kriterij se prišteje k točkam za kategorizacijo, 1 in 3 kriterij se pomnožita z vsemi pridobljenimi točkami. Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
Dodatne točke: 
1. Prijavitelj prejme dodatne točke samo za medalje, osvojene na tekmovanjih v prejšnjem letu, samo v kategorijah: mladinci, mlajši člani in člani. Faktorji so naslednji:
Osvojitev naslova državnih prvakov
1,1
Prva tri mesta na evropskem prvenstvu
1,2
Prva tri mesta na svetovnem prvenstvu
1,3
Udeležba na olimpijskih igrah
1,3
2. Prijavitelj za kategorizirane športnike (za vsakega kategoriziranega športnika posebej) dodatno prejme še:
 2000 točk za kategorizirane športnike svetovnega razreda
– 1200 točk za kategorizirane športnike mednarodnega razreda
– 600 točk za kategorizirane športnike perspektivnega razreda
3. Pri olimpijskih športnih panogah se končno število točk pomnoži s faktorjem 1,1.
6.1.8. Šport invalidov
Sofinancira se ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izpeljavo celoletnih športnih programov za invalide (najmanj 60 ur letno), ki so nastali s povezovanjem športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev na lokalni ravni ter uporaba športnih objektov za te programe, organizacijo državnih prvenstev invalidov v posameznih športih hkrati z državnimi prvenstvi teh športov, programe vrhunskih športnikov invalidov s programi drugih vrhunskih športnikov in ustrezno strokovno izobražen kader za delo s športniki invalidi v dejavnostih NPŠZ.
Program
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Število točk
Celoletni športni programi za invalide
10
60
razberemo iz tabele št. 4 
razberemo iz tabele št. 5 
6.1.9. Športna rekreacija
Sofinancira se uporabo športnih objektov in površin za ciljne športno rekreativne programe ter ustrezen strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne rekreacije (najmanj 60 ur letno), ki imajo visok zdravstveni učinek (splošna gibalna vadba, korekcija telesne drže, aerobne vsebine ipd.).
Program
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Število točk
Športno rekreativni programi
20
60
razberemo iz tabele št. 4 
razberemo iz tabele št. 5 
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur objekta po normativu*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
6.1.10. Šport starejših
Sofinancira se ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo gibalnih programov za starejše in razširjeno družino (pod pojmom razširjena družina razumemo zvezo starejših oseb in vnukov) ter uporabo športnih površin za športne programe starejših in razširjene družine (najmanj 60 ur letno).
Program
Velikost skupine po normativu
Vrednost objekta
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Število točk
Gibalni programi za starejše in razširjeno družino
20
60
razberemo iz tabele št. 4 
razberemo iz tabele št. 5 
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur objekta po normativu*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
Tabela 1: Število ur vadbe in tekmovanj
Panoga
Stopnja, ure vadbe in tekmovanj
III. Kakov. razred drž. tekm.
Olimpijski šport
I. st
II. st
III. st
IV. st
V. st
VI. st
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
1
Alpsko smučanje
DA
85
128
128
171
213
256
2
Atletika
DA
85
85
107
128
128
3
Badminton
DA
51
64
64
77
85
4
Balinanje
NE
85
85
107
128
128
5
Drsanje
DA
85
107
128
149
192
213
6
Gimnastika
DA
85
85
85
107
128
128
7
Judo
DA
85
107
128
149
149
171
8
Kegljanje 
NE
85
85
85
107
128
128
9
Kegljanje na ledu
NE
64
64
64
77
85
10
Kolesarstvo
DA
64
64
64
77
85
11
Lokostrelstvo
DA
64
64
64
77
85
12
Namizni tenis
DA
85
85
107
128
128
13
Ostali borilni športi
NE
51
64
64
77
85
14
Plavanje
DA
85
85
107
128
128
15
Sankanje
NE
51
51
64
64
77
85
16
Strelstvo
DA
64
64
64
77
85
17
Šah in ostali
NE
85
85
85
107
128
128
18
Športni ribolov
NE
64
64
64
64
64
19
Športno plezanje
NE
107
128
149
149
171
20
Tenis
DA
85
85
107
128
128
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1
Curling
DA
64
64
64
77
85
2
Floorball
NE
64
64
64
64
85
3
Hokej na ledu
DA
85
119
149
192
256
320
4
In line hokej
NE
64
64
64
64
85
5
Košarka moški
DA
85
107
128
149
192
213
6
Nogomet
DA
85
107
128
171
192
213
7
Košarka ženske
DA
85
85
85
107
128
128
8
Odbojka
DA
85
107
128
171
192
213
Tabela 2: Število športnikov v vadbeni skupini
Športna panoga
Olimpijski šport
I. st
II. st
III. st
IV. st
V. st
VI. st
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
1
Alpsko smučanje
DA
12
10
8
6
4
4
2
Atletika
DA
10
8
8
8
8
3
Badminton
DA
15
12
6
6
6
4
Balinanje
NE
0
10
8
8
8
5
Drsanje
DA
15
12
10
10
8
4
6
Gimnastika
DA
15
15
12
6
6
6
7
Judo
DA
15
12
10
8
8
8
8
Kegljanje
NE
10
8
8
8
8
9
Kegljanje na ledu
NE
12
12
8
8
8
10
Kolesarstvo
DA
15
12
6
6
6
11
Lokostrelstvo
DA
14
12
8
8
8
12
Namizni tenis
DA
15
12
6
6
6
13
Ostali borilni športi
NE
10
8
8
8
8
14
Plavanje
DA
10
8
6
4
4
15
Sankanje
NE
10
10
8
6
6
6
16
Strelstvo
DA
14
12
8
8
8
17
Šah in ostali
NE
12
12
12
8
8
8
18
Športni ribolov
NE
14
12
8
8
8
19
Športno plezanje
NE
10
8
8
8
8
20
Tenis
DA
15
12
6
4
4
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1
Curling
DA
12
12
8
8
8
2
Floorball
NE
12
12
12
12
12
3
Hokej na ledu
DA
25
22
22
22
22
22
4
In line hokej
NE
12
12
12
12
12
5
Košarka
DA
12
12
12
12
12
12
6
Nogomet
DA
20
18
18
18
18
18
7
Odbojka
DA
12
12
12
12
12
12
Tabela 3: Materialni stroški za pripravo in udeležbo na športnih tekmovanjih (tabelo se upošteva samo pri 6.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)
Panoga
Olimpijska športna panoga
I. MS
II. MS
III. MS
IV. MS
V. MS
VI. MS
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
1
Alpsko smučanje
DA
300
400
800
2000
3000
3000
2
Atletika
DA
300
600
900
1200
1500
3
Badminton
DA
200
400
500
600
800
4
Balinanje
NE
200
400
750
900
1200
5
Drsanje
DA
300
300
600
900
1200
1500
6
Gimnastika in Twirling
DA
120
200
400
500
600
800
7
Judo
DA
120
200
400
750
1200
1500
8
Kegljanje 
NE
120
280
400
500
600
1350
9
Kegljanje na ledu
NE
500
600
800
10
Kolesarstvo
DA
200
400
500
600
800
11
Lokostrelstvo
DA
200
400
500
600
800
12
Namizni tenis
DA
280
400
500
800
1000
13
Ostali borilni športi
NE
200
400
500
600
800
14
Plavanje
DA
280
400
500
800
1000
15
Sankanje
NE
500
750
800
1000
16
Strelstvo
DA
200
400
750
800
1000
17
Šah
NE
180
300
360
500
600
800
18
Športni ribolov
NE
400
500
500
19
Športno plezanje
NE
200
400
500
800
1000
20
Tenis
DA
280
400
500
800
1000
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1
Curling
DA
500
500
500
600
800
2
Floorball
NE
500
600
800
3
Hokej na ledu
DA
400
400
1200
2000
3600
4500
4
In line hokej
NE
500
600
800
5
Košarka 
DA
200
280
400
750
1200
1500
6
Nogomet
DA
200
280
400
750
1200
1500
7
Odbojka
DA
200
280
400
750
1200
1500
Tabela 4: Vrednost ure objekta
VRSTA OBJEKTA
ŠTEVILO TOČK/URO
Pokrite površine – občinskega pomena
Ledena ploskev v Športni dvorani Podmežakla
180
Telovadnice v osnovnih šolah
15
Plezališče OŠ Polde Stražišar
15
Namiznoteniška dvorana
10
Steza na kegljišču
6
Balinišče pokrito – steza
5
Odprte površine – občinskega pomena
Glavno nogometno igrišče
25
Pomožno nogometno igrišče
15
Asfaltne površine za športne igre
5
Sankaška proga
25
Bazen – odprt steza
5
Objekti, ki jih v občini ni (in ki klubom zagotavljajo osnovno vadbo)
Bazen (zimski) – steza
20
Smučišče (s karto)
80
Drugi objekti
Dvorana TVD Partizan Jesenice
20
Judo kabinet TVD Partizan Jesenice
10
TVD Partizan Javornik – Koroška Bela (telovadnica)
20
TVD Partizan Blejska Dobrava (telovadnica)
15
Strelišče strelno mesto
6
Zunanja balinišča (steza)
4
Zunanja igrišča (travnata)
15
Peščena igrišča (tenis)
15
Ostali objekti
10
Tabela: 5 Vrednost ure za strokovni kader
VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA
VREDNOST URE V TOČKAH
6.1.2. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
20
6.1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
20
6.1.4. Obštudijske športne dejavnosti
20
6.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
25
6.1.7. Vrhunski šport
20
6.1.8. Šport invalidov
20
6.1.9. Športna rekreacija 
20
6.1.10. Šport starejših
20
6.1.5.2.1. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) 
I. Sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (razen hokejskih trenerjev)
Tabela: Merila za programe športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
Z. št.
Merilo
Opis merila
Točke
1
Uspešnost športne panoge
Športne panoge v I razredu
25
Športne panoge v II razredu
12
Športne panoge v III razredu
7
2
Rezultati športne panoge 
Uvrstitev tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah (v članski in še štirih starostnih kateg.) od 1. do 3. mesta na državnem prvenstvu v zadnjih dveh letih 
30
Uvrstitev tekmovalcev v vsaj dveh starostnih kategorijah od 1. do 3. mesta na državnem prvenstvu v zadnjih dveh letih
25
Sodelovanje tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah (v članski in še štirih starostnih kateg.), ekipe na tekmovanjih za DP 1. liga v zadnjih 2 letih
20
Sodelovanje tekmovalcev v vsaj dveh starostnih kategorijah, ekipe na tekmovanjih za DP 1. liga v zadnjih 2 letih
15
Sodelovanje tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah (v članski in še štirih starostnih kateg.) na tekmovanjih za DP 2 in 3 liga v zadnjem letu
10
Sodelovanje tekmovalcev v vsaj dveh starostnih kategorijah na tekmovanjih za DP 2 in 3 liga v zadnjem letu
5
3
Program dela (ocena kakovosti programa)
Razdelanost dolgoročnega programa dela za štiriletno obdobje, v katerem so opredeljeni dolgoročni cilji ter podatki o športnikih vključenih v program 
0–5
– dolgoročni cilji so jasno opredeljeni in iz katerih je razvidno, da je program usmerjen v napredek in razvoj otrok (0–3 točk)
– podatki o športnikih so navedeni (0–2 točk)
Letni program dela, v katerem so opredeljeni letni cilji, podatki o športnikih – razdelanost z različnimi starostnimi kategorijami športnikov pri čemer je nujno, da program obsega starostne skupine v skladu z značilnostmi in pravili posamezne športne panoge
0–5
– letni cilji so jasno opredeljeni (0–3 točk)
– razdelanost starostnih kategorij (0–2 točk)
4
Število vadečih
Popolnih 5 starostnih skupin (več kot 91 % vadečih v posamezni skupini)
24
61 %–90 % vadečih v posamezni skupini
3 točke na posamezno skupino
31 %–60 % vadečih v posamezni skupini
2 točki na posamezno skupino
1 %–30 % vadečih v posamezni skupini
1 točka na posamezno skupino
5
Čas in vrsta delovnega razmerja trenerja
Izvajalec trenerja zaposluje za polni delovni čas za delo v društvu za:
nedoločen čas
5
določen čas
2
druge oblike zaposlitve
1
6
Financiranje dela trenerja
Izvajalec za namen financiranja predlaganega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev (to merilo ne velja v primeru, če izvajalec za predlaganega trenerja že pridobi sredstva v okviru letnega programa za strokovni kader – višina teh sredstev se bo odštela od zneska, ki ga bo trener pridobil iz tega naslova)
30
Izvajalec za namen financiranja predlaganega trenerja prejema drugih javnih sredstev
0
Tabela: Razdelitev športnih panog v razrede
ŠPORTNA PANOGA
I. RAZRED
II. RAZRED
III. RAZRED
1
Alpsko smučanje
X
2
Atletika
X
3
Curling
X
4
Drsanje
X
5
Gimnastika
X
6
Hokej
X
7
Judo
X
8
Kolesarstvo
X
9
Košarka
X
10
Lokostrelstvo
X
11
Namizni tenis
X
12
Nogomet
X
13
Odbojka
X
14
Plavanje
X
15
Strelstvo
X
16
Tenis
X
Kriteriji:
I. razred:
1. TRADICIONALNOST: Športno društvo oziroma klub v primeru da društvo združuje več klubov, ki je v dolgoletnem delovanju (več 50 let).
2. REZULTATI: Društvo je dosegalo rezultate na tekmovanjih za državno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in na olimpijskih igrah.
3. PREPOZNAVNOST: Športna panoga, ki zaradi doseganja dobrih rezultatov in dolgoletne dejavnosti na državni in mednarodni ravni predstavlja prepoznavnost mesta Jesenic.
II. razred:
1. TRADICIONALNOST: Dolgoletno aktivno delovanje na področju športne panoge na državnem nivoju brez vidnejših rezultatov.
2. PREPOZNAVNOST: Športna panoga, ki zaradi doseganja rezultatov in dolgoletne dejavnosti na medobčinski ravni predstavlja prepoznavnost mesta Jesenic.
III. razred:
1. Ostale olimpijske športne panoge.
Višina sofinanciranja:
1. Za nadaljnje vrednotenje se upošteva število trenerjev, ki se vsako leto posebej določijo z Letnim programom športa
2. Sofinancira se največ do 90 % zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati zneska sofinanciranja, ki se vsako leto posebej določi v Letnem programu športa.
V kolikor dobi več društev enako število točk, se sredstva razdelijo po enakih deležih.
II. Sofinanciranje dela plačila hokejskih trenerjev, ki izvajajo programe namenjeni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Izvajalec mora predložiti:
1. Program dela:
– razdelanost dolgoročnega programa dela za štiriletno obdobje, v katerem so opredeljeni dolgoročni cilji ter podatki o športnikih vključenih v program
– letni program dela, v katerem so opredeljeni letni cilji, podatki o športnikih – razdelanost z različnimi starostnimi kategorijami športnikov pri čemer je nujno, da program obsega starostne skupine v skladu z značilnostmi in pravili posamezne športne panoge
2. Izjavo, da izvajalec za namen financiranja predlaganega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev. V kolikor izvajalec pogojev ne izpolnjuje in navedenih dokumentov ne predloži se sredstva ne dodelijo.
Višina sofinanciranja:
1. Sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje dela plačila hokejskih trenerjev, se letno opredelijo v Letnem programu športa.
2. Sofinancira se največ do 90 % zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati zneska sofinanciranja, ki se vsako leto posebej določi v Letnem programu športa.
6.3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
6.3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Sofinancira se izvajanje s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom.
Pri vrednotenju se upoštevajo samo stroški šolnine (ne upoštevajo se prevozni stroški, stroški prenočitve in ostali stroški, ki nastanejo zaradi izobraževanja, usposabljanja oziroma izpopolnjevanja). Upravičeni stroški šolnine se nanašajo na obdobje od oktobra preteklega leta do oktobra tekočega leta.
Naziv programa
Število točk/ kandidata
Izobraževanje – pridobitev naziva za izobraževanje v športu
10
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 3. stopnje
7
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 2. stopnje
5
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 1. stopnje
3
Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje
2
Izpopolnjevanje – licenciranje
1
Izračun vrednosti točke:število točk za posamezno izobraževanje, usposabljanje oziroma izpopolnjevanje se sešteva. Seštevek predstavlja končno višino točk posameznega izobraževanja, usposabljanja oziroma izpopolnjevanja. Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih kandidat dobi za vsako posamezno izobraževanje, usposabljanje oziroma izpopolnjevanje, rezultat predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami posameznega programa, kar predstavlja višino sofinanciranja posameznega izobraževanja, usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, vendar ne več, kot znašajo stroški šolnine.
V kolikor je razpisanih sredstev več kot zaprošenih za sofinanciranje stroškov šolnine, se prijaviteljem dodelijo sredstva v celotni višini šolnine.
6.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
6.4.1. Delovanje športnih organizacij
Za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij, t.j. športnih društev in njihovih zvez, se zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društvo pridobi za svoje delovanje:
– 1 točko za vsakega člana s plačano članarino (upoštevajo se člani, za katere društvo poda izjavo, da bodo izvajali programe športa, ki so predmet javnega razpisa),
– 2 točki za vsakega člana društva, ki je registriran kot tekmovalec pri ustrezni nacionalni panožni zvezi.
Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja ali za posamezne športne panoge, pridobijo za svoje delovanje 200 točk za vsako športno društvo z območja Občine Jesenice, včlanjeno v zvezo.
Društva in zveze, ki jim je bil podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa s strani Ministrstva za šolstvo in šport, pridobijo za svoje delovanje še dodatnih 50 točk.
Točke
Društva
Zveze društev
Število točk/člana
1
Število točk/registr. člana
2
Število točk/društvo
200
Status delovanja v javnem interesu
50
50
V kolikor društvo po teh merilih ni upravičeno do sofinanciranja programa športa, se mu tudi sredstva za delovanje društva ne dodelijo.
Izračun vrednosti točke:število točk se sešteva. Seštevek predstavlja končno višino točk. Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih društvo oziroma zveza dobi, rezultat predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami posameznega društva oziroma zveze društev, kar predstavlja višino sofinanciranja dejavnosti društva oziroma zveze društev.
6.5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
6.5.1. Športne prireditve
Iz proračuna Občine Jesenice se lahko sofinancira največ do 50 % materialnih stroškov športnih prireditev, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport. Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja. Upravičeni materialni stroški so (stroški uporabe prostora, stroški medalj in pokalov, stroški elektrike, komunale, stroški pogodbenega dela in stroški pogostitve). Stroški plač, investicij in nakupa investicijske opreme niso upravičeni stroški.
Vrednotenje športnih prireditev
1. Predvideno število udeležencev (tekmovalci in gledalci)
Min. 20
20–50
50–100
100–150
150–300
300–500
Več kot 500
Nivo športne prireditve
Točke
Velika mednarodna športna prireditev
40
60
80
90
100
120
140
Športna prireditev državnega pomena
20
30
40
50
60
70
80
Športna prireditev lokalnega pomena
10
20
30
40
50
60
70
Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu
10
20
30
40
50
60
70
2. Finančna konstrukcija prireditve
Točke
Finančna konstrukcija je pripravljena dovolj natančno in realno, priloge so predračuni in potrebni izračuni oziroma obrazložitev predvidenih stroškov 
10
Finančna konstrukcija je pripravljena zadovoljivo
5
Finančna konstrukcija ni dovolj natančna in ni realna, zahtevane priloge in obrazložitve niso zadostne oziroma niso predložene
0
3. Tradicionalnost prireditve:
Prireditev je tradicionalna – 50 točk
Prireditev ni tradicionalna – 20 točk
4. Splošni vtis o prireditvi (do 100 točk):
– brezplačna prireditev za obiskovalce – 50 točk
– obogatitev športne ponudbe v občini – do 30 točk
– splošni vtis o vsebini prireditve – do 20 točk
Sofinancira se največ do pet (5) prireditev, ki dosežejo največje število točk.
Izračun vrednosti točke:število točk za posamezno prireditev se sešteva. Seštevek predstavlja končno višino točk posamezne prireditve. Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih kandidat dobi za vsako posamezno prireditev, rezultat predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami posamezne prireditve, kar predstavlja višino sofinanciranja posamezne prireditve, vendar ne več kot 50 % vrednosti upravičenih stroškov športne prireditve.
VELJAVNOST MERIL IN NORMATIVOV ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI JESENICE: 
Merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Jesenice začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljavnosti predmetnih Meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Občini Jesenice prenehajo veljati Merila za vrednotenje športnih programov in merila za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjeni športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 1/13, 3/14 in 9/15).
Št. 007-19/2016
Jesenice, dne 30. januarja 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost