Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

322. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold, stran 1044.

  
Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 20. seji dne 26. 1. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 25/10) se 3. člen spremeni, tako da se glasi:
»Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku enkratna denarna pomoč, ki se dodeljuje praviloma enkrat letno. Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki določeni z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Merila za določitev višine minimalnega dohodka posameznika ali družine se določijo na podlagi 26. člena Zakona o socialnovarstvenih prejemkih.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka, kot je to določeno v 20. členu Zakona o socialnovarstvenih prejemkih.«
2. člen 
6. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 50,00 € in največ do višine enega minimalnega dohodka samske osebe oziroma družine v državi.
Višina enkratne denarne pomoči se lahko izjemoma poveča za 50 % ob upoštevanju težkih socialnih razmer upravičenca, in sicer:
– v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč (npr. požar, neurje …),
– za nakup naprav oziroma pripomočkov za invalidno osebo večje vrednosti,
– če se ugotovi, da posameznik ali družina, kljub preseganju cenzusa, živi v težkih socialnih razmerah in v hudi materialni stiski.«
3. člen 
V 7. členu se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»Denarna pomoč se nakaže upravičencu na njegov osebni račun. Lahko se tudi izplača neposredno izvajalcu, izdajatelju računa za blago ali storitev, za katere je upravičenec vložil vlogo.«
4. člen 
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Denarna pomoč se lahko dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadla po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, kot to določa 31. člen Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, kjer je premoženje upravičencev in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, ali je njeno preživetje zagotovljeno na drug način.«
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122/3/2017
Prebold, dne 27. januarja 2017
 
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost