Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 3528-1/2017-O406 Ob-1297/17, Stran 322
Občina Krško na podlagi 17. člena Odloka o načinu izvajanja javne službe na Tržnici Videm v mestu Krško (Uradni list RS, št. 71/16) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja Tržnice Videm v mestu Krško 
I. Koncedent: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet in območje koncesije: koncesija se podeli za izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja Tržnice Videm v mestu Krško, ki se nahaja na nepremičnini z oznako ID znak: 1316-639 stavba št. 639, k.o. 1316 – Stara vas (ID 5387984), in sicer na posameznih delih, kjer je koncedent zemljiškoknjižni lastnik ter skupnih delih, kjer je koncedent solastnik.
III. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za 8 let, izvajati se prične z datumom, ki je določen v koncesijski pogodbi.
IV. Oprostitev plačila koncesijske dajatve
Koncesionar bo oproščen plačila koncesijske dajatve, glede na interes koncedenta za ustaljeno delovanje tržnice, kot izbirne gospodarske javne službe.
Kmetije z večjimi dohodki so tržne poti razvile same, manjše in tiste v razvoju pa tržijo na sejmih in tržnicah. Veliki trgovci že nekaj časa ponujajo živila z oznakami kot so npr. »bio«, »eko« in »domače« in s tem zelo uspešno preusmerjajo potrošnika (občana) od ponudbe svežih lokalno pridelanih živil in unikatnih rokodelskih izdelkov. Prav zaradi tega je za obstoj in razvoj malih kmetij izrednega pomena tržnica Videm v Krškem. Tržnica nudi možnost prodaje lastnih izdelkov kmetijam, kot tudi rokodelcem, vse več pa je zanimanja tudi za predstavitev različnih društev, obrtnikov, dobrodelnih organizacij, zavodov na sejmih, ki potekajo na tržnici Videm. Na dogodkih lahko sodelujejo tudi organizacije s področja vzgoje in izobraževanja z vsebinami na temo lokalne proizvodnje hrane, ohranjanja tradicije in rokodelskih spretnosti.
Da bi bil obisk na tržnici čim boljši s strani ponudnikov in obiskovalcev, kar je tudi širši javni interes, je potrebno čimbolj znižati stroške pristojbin in druge stroške, ki jih morajo plačati kmetje, rokodelci in obrtniki na stojnicah. S tem bomo prispevali tudi k bolj dostopnim cenam za potrošnika, saj so stroški manjše predelave dražji od velikih proizvodnih obratov. Možnost prodaje brez velikih stroškov prispeva tudi k razvoju majhnih kmetij in spodbuja mlade rokodelce in kmete, da iščejo lastne prodajne poti, pri čemer deluje tržnica, kot potencialno stičišče vseh prodajnih poti. Prostor hkrati nudi možnost vključevanja različnih aktivnosti in subjektov, ki prispevajo k boljši prepoznavnosti lokalnih izdelkov in podeželja, to pa je vpeto tudi v nacionalno strategijo podeželja.
V. Obseg koncesije
Izvajanje javne službe obsega:
– skrb za ureditev in poslovanje tržnice skladno z veljavnimi predpisi,
– organizacijo in vodenje poslovanja tržnice z razporejanjem in oddajo prodajnih prostorov v uporabo,
– dajanje v uporabo tržnih pripomočkov oziroma opreme, potrebne za nemoteno poslovanje tržnice,
– skrb za urejenost tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, čistočo in odstranjevanje odpadkov, zunanji videz površin,
– tekoče vzdrževanje objektov, naprav in drugih sredstev, namenjenih izvajanju dejavnosti,
– vodenje evidence o prodajnih prostorih in skladiščnih prostorih ter številu in vrsti opreme in naprav,
– oblikovanje predloga obratovalnega časa, skladno z veljavnimi predpisi,
– pripravo tržnega reda in njegov sprejem s soglasjem pristojnega občinskega organa,
– spremljanje založenosti, prometa in cen na tržnih površinah,
– zaračunavanje in pobiranje takse, pristojbine in ostalih dajatev za uporabo tržnih površin, opreme in drugih storitev, ki so vezane na tržno poslovanje ter morebitnih dopolnilnih dejavnosti na območju koncesije,
– pripravo letnih planov vzdrževanja in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter opreme tržnice,
– kontrolo tehtanja na željo kupcev,
– izrekanje prepovedi prodaje prodajalcem, ki nimajo izpolnjenih zapadlih obveznosti do koncesionarja,
– nadzor nad kvaliteto blaga in izločanje blaga, katerega prodaja zaradi slabe kvalitete ni dovoljena (gnilo, neočiščeno, mokro sadje in zelenjava, oporečni prehrambeni izdelki itd.),
– pripravo letnih planov in letno oziroma na zahtevo koncedenta vmesno poročanje o poslovanju tržnice oziroma izvajanju javne službe,
– sodelovanje s pristojnimi občinskimi in državnimi organi oziroma službami,
– promocijo in organizacijo dogodkov na tržnici,
– zagotavljanje varovanja objekta,
– upravljanje z javnimi sanitarijami,
– prodaja lokalno pridelane hrane,
– izvajanje drugih nalog iz tržnega reda.
VI. Pogoji ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev koncesionarja
1. Kandidat mora, kot pravna ali fizična oseba poslovati v obliki določeni z veljavnima Zakonom o gospodarskih družbah ali Zakonom o zavodih, ter registriran za dejavnost upravljanja ali obratovanja najetih nepremičnin.
2. Kandidat ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo), ter navedena v prvem odstavku 75. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3)
Dokazilo: izpisek iz kazenske evidence, ne starejši od 30 dni.
3. Kandidat ni:
– v postopku prisilnega prenehanja, stečajnemu postopku ali postopku prisilne poravnave,
– bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, ter zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave, prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ter da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.
Dokazilo: dokazilo pristojne institucije, ne starejše od 90 dni.
4. Kandidat ne sme imeti na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države koncedenta zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Dokazilo: dokazilo pristojne institucije o izpolnjevanju davčnih obveznosti, ne starejše od 60 dni.
5. Kandidat mora biti ekonomsko in finančno sposoben. Šteje se, da je kandidat ekonomsko in finančno sposoben:
– v kolikor znaša višina letnih prihodkov (brez DDV) v zadnjih dveh preteklih poslovnih letih (2014, 2015), najmanj 25.000,00 EUR za vsako leto posebej,
– če v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila (Obrazec AJPES S.BON-1 oziroma BON-1/Z in BON-2) ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in
– če ima bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB7 ali boljšo (vklj. SB7 do vklj. SB1)
V primeru skupne prijave mora višina letnih prihodkov (brez DDV) vsaj enega kandidata – partnerja v preteklih poslovnih dveh letih (2014, 2015), znašati najmanj 25.000,00 EUR za vsako leto posebej.
Dokazilo: obrazec AJPES S.BON-1 ne starejši od 60 dni od dneva odpiranja prijav, lahko fotokopija, iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenih pogojev (lahko fotokopija, ne starejša od 60 dni od dneva odpiranja prijav).
Kandidati, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo bilance uspeha in bilance stanja za zadnji dve poslovni leti (2014 in 2015) oziroma druga dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov in potrdilo vseh bank (fotokopije ne starejše od 60 dni), pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost kandidata, oziroma obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument, skladen s pravili BASEL II iz katerega je razvidno izpolnjevanje navedenih pogojev (lahko fotokopija, ne starejša od 60 dni od dneva odpiranja prijav).
Samostojni podjetnik posameznik predloži bilanco stanja in izkaz uspeha za zadnji dve poslovni leti (2014, 2015) in potrdila vseh bank (lahko fotokopije, ne starejše od 60 dni od dneva odpiranja prijav), pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost kandidata.
Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo koncedent namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma kandidat svoj sedež.
6. Kandidat je v zadnjih dveh letih vsaj trikrat izvedel organizacijo dogodkov na področju kmetijske dejavnosti, in sicer trženja lastnih kmetijskih in živilskih proizvodov ter organizacijo kmetijsko-živilskih sejmov.
Dokazilo: Seznam najpomembnejših izvedenih dogodkov v zadnjih dveh letih pred oddajo prijave (obrazec št. 3), vključno z dokazili v listinski obliki ali navedeno spletno povezavo za vsak dogodek posebej.
7. Kandidat mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, dobaviteljev, delavcev in ostalih kontrahentov.
Dokazilo: izjava (obrazec št. 5).
8. Kandidat mora razpolagati najmanj z zadostnim številom usposobljenega osebja, ki je potrebno za uspešno izvajanje javne službe, pri čemer mora imeti ena oseba – vodja tržnice najmanj:
– univerzitetno izobrazbo kmetijske ali živilske smeri (7. oziroma 2. bolonjska stopnja),
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti vodstvenih izkušenj, na področju marketinga in trženja kmetijskih in živilskih pridelkov, vodenja projektov ali sodelovanja pri projektih na področju kmetijstva in razvoja podeželja ter izvajanja izobraževanja na področju trženja in prodaje kmetijskih (živilskih) izdelkov.
Dokazilo: Seznam kadrov kandidata (obrazec št. 4).
9. Kandidat mora priložiti poslovni načrt za obdobje prvih štirih let od začetka teka koncesijskega razmerja (obrazec št. 6), ki pa lahko vsebuje zlasti:
– načrt trženja,
– način upravljanja,
– analizo trga,
– predstavitev aktivnosti,
– druge morebitni ugodnosti.
10. Kandidat mora priložiti še:
– izjavo, da je kandidat zavezanec za DDV, da ima pravico do odbitka vsega DDV in da bo predmet koncesijskega razmerja uporabljal za obdavčeno dejavnost oziroma dejavnost, ki se po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZZDV-1-UPB2) uvršča med prave oprostitve (obrazec št. 7),
– podpisan in izpolnjen vzorec pogodbe (obrazec št. 8); kandidat mora parafirati vsako stran pogodbe in vse priloge,
– izjavo, da se kandidat strinja z vsemi pogoji razpisa, z lastnoročnim podpisom kandidata (obrazec št. 5).
Za primere, ko kandidat dokazuje izpolnjevanje pogoja z izjavo, si koncedent pridržuje pravico, da po preteku roka za oddajo ponudb, dodatno zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje izpolnitve pogoja.
VII. Merilo za izbor koncesionarja
Najboljšega kandidata se bo izbralo po kriteriju »vsebina poslovnega načrta«. V okviru kriterija bo koncedent kandidatu dodelil največ 100 točk oziroma ustrezno število točk glede na predložen program. Pri opisu poslovnega načrta bo upošteval vsebino in obseg.
Najboljši kandidat bo izbran na osnovi najvišjega števila točk.
VIII. Postopek izbire najugodnejšega kandidata
Koncedent bo izločil prijavo, ki ne bo izpolnjevala zahteve oziroma zahtev iz te razpisne dokumentacije.
Pravočasno prispele prijave bo obravnavala komisija koncedenta, ki bo vse kandidate obvestila o izboru v 15 dneh od dneva javnega odpiranja prijav.
Ne glede na prejšnji odstavek si koncedent pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim kandidatom tako, da začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, oziroma zavrne vse prijave.
IX. Kraj, rok za predložitev prijav ter veljavnost prijave
Rok za zbiranje prijav je 27. 2. 2017 do 12. ure. Kandidati lahko prijave pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov in v glavno pisarno koncedenta prispeti do določenega datuma ali ure. Pisne prijave naj kandidati oddajo osebno ali po pošti na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z označbo: »Ne odpiraj – Podelitev koncesije izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja Tržnice Videm v mestu Krško«.
Prijava mora veljati še 90 dni od dneva javnega odpiranja prijav (obrazec št. 8).
X. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo dne 27. 2. 2017 ob 13. uri, v sejni sobi »E«, na naslovu koncedenta. Predstavniki kandidatov se morajo v primeru, da so navzoči pri odpiranju prijav, izkazati s pooblastilom zakonitega zastopnika kandidata.
XI. Skupna prijava
Če več kandidatov odda skupno prijavo, mora vsaj en kandidat (partner) posebej izpolnjevati vse pogoje, pod točko 5 in 6. Vsi kandidati oziroma partnerji iz skupne prijave odgovarjajo za vse obveznosti do koncedenta in tretjih oseb solidarno.
Koncedent sklene pogodbo z vsemi kandidati – partnerji iz skupne prijave.
XII. Ogled: vse zainteresirane osebe lahko opravijo ogled tržnice Videm po predhodnem dogovoru na kontakt: milos.kukovicic@krsko.si. Ogled ni obvezen.
XIII. Jezik, v katerem morajo biti prijave napisane: prijava ter vsa spremljajoča dokumentacija morata biti napisani v slovenskem jeziku.
XIV. Odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem portalu Občine Krško: www.krsko.si.
Vsa vprašanja, lahko interesenti posredujejo po pošti na naslov koncedenta: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov:
– fedja.markovic@krsko.si za postopek,
– milos.kukovicic@krsko.si v zvezi s predmetom javne službe.
Vsa vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletnem portalu Občine Krško. Koncedent si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo najkasneje 3 dni pred potekom roka za oddajo prijav.
XV. Razpisna dokumentacija: za oddajo pravilne in popolne vloge morajo kandidati upoštevati razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletnem portalu Občine Krško.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost