Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Št. 5443-9/2016/18 Ob-1321/17, Stran 275
Na podlagi določb:
– Uredbe št. 1303/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba št. 1303/2013/EU);
– Uredbe št. 1304/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba št. 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe št. 1303/2013/EU;
– Uredbe (Euratom) št. 966/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe št. 1605/2002/ES in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.);
– Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/1111/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1);
– Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15);
– Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13);
– Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije št. 5443-1/2017/ z dne 17. 1. 2017 (v nadaljevanju: Sklep ministrstva);
– Odločitve o podpori št. 9-1/2/MDDSZ/0 za Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (št. dokumenta: 3032-3/2017/6), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 7. 2. 2017;
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« 
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«. Javni razpis se bo izvajal kot instrument javni razpis za izbor operacij. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Trajanje 1 dolgega programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 20 oseb iz ciljne skupine, je 11 mesecev, obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega modula dolgega programa socialne aktivacije pa so podrobneje opredeljeni v poglavju 6.2 tega javnega razpisa. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 dolga programa socialne aktivacije, in sicer pod pogoji, določenimi v poglavju 7.4. tega javnega razpisa.
Ciljna skupina, ki bo obravnavana v okviru tega javnega razpisa, je navedena v poglavju 5 tega javnega razpisa.
3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinancirati predvidoma 40 projektov, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine. Predvideva se sofinanciranje predvidoma 22 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS)1, in predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi znotraj posamezne regije/regijske enote2 pokrili čim več vsebin določenih v javnem razpisu.
1 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (TheNomenclatureofTerritorialUnitsforStatistics, t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
2 Razdelitev na regije/regijske enote ter seznam razvrstitev občin/krajev v posamezne regije/regijske enote so navedeni v Prilogi št. 5: Razvrstitev programov v posamezne regije/regijske enote. V tem dokumentu je navedeno tudi št. projektov, ki jih bo ministrstvo financiralo v posamezni regiji/regijski enoti.
4 Cilji javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine« oziroma 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, so v okviru javnega razpisa predvideni ključni ter specifični cilji in rezultati.
4.1 Ključni cilji
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije in na ta način prispevali, da bo čim več vključenih oseb iz ciljne skupine pridobilo kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela. Cilj javnega razpisa je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.
4.2 Specifični cilji in rezultati
Skladno s 9.1.2 specifičnim ciljem OP EKP 2014–2020 »Opolnomočene ciljnih skupin za približevanje trgu dela« je pričakovani rezultat javnega razpisa povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki bodo po koncu programov vključeni v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev.
Za doseganje tega rezultata, morata biti v času izvajanja projektov dosežena naslednja specifična cilja:
1. osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki jim bodo omogočili:
a.) razvoj socialnih veščin in spretnosti,
b.) dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
c.) pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,
d.) osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela,
e.) aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
e.) dvig oziroma pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial posameznika.
2. okrepiti povezovanje različnih deležnikov v posamezni regiji/regijski enoti kot npr. Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), Centra za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), občin, nevladnih organizacij, (socialnih) podjetij, izobraževalnih ustanov idr.
4.3 Kazalniki
Glede na predvidene kazalnike v OP EKP 2014–2020 bodo morali izbrani prijavitelji doseči naslednja kazalnika:
1. Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program in
2. Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu.
Na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva vključitev 1.600 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program, in sicer 880 oseb v KRVS in 720 v KRZS.
4.3.1. Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program
Za izpolnitev tega kazalnika se šteje vsaka vključitev oseb iz ciljne skupine javnega razpisa v dolgi program socialne aktivacije. Vsak izbrani prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta vključiti 40 oseb (tj. 20 oseb/1 dolgi program socialne aktivacije).
4.3.2. Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu
»Vključenost v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu« pomeni, da se bodo osebe bodisi registrirale v evidenci brezposelnih oseb, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, bodisi vključile v programe usposabljanja ali izobraževanja, v program za pridobivanje kvalifikacij – potrditev neformalno pridobljenih znanj, ali pa se bodo zaposlili v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih, v okviru javnih del ali na običajnem trgu dela.
Na ravni javnega razpisa je predvideno, da bo vsaj 25 % oseb po končanju dolgega programa socialne aktivacije vključenih v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev. Izbrani prijavitelji so dolžni spremljati uspešnost realizacije predvidenega kazalnika 4 tedne po zaključku dolgega programa socialne aktivacije. Podrobnejša navodila glede spremljanja kazalnikov bodo podana v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
5 Ciljna skupina javnega razpisa: ciljna skupina javnega razpisa so osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč (v nadaljevanju: DSP).
6 Način izvedbe ter obvezne vsebine dolgega programa socialne aktivacije
6.1 Način izvedbe
Prijavitelj mora v okviru prijavljenega projekta izvesti 2 dolga programa socialne aktivacije z vsemi obveznimi moduli, opredeljenimi v 6.2 poglavju tega javnega razpisa, pri čemer se aktivnosti drugega dolgega programa socialne aktivacije ne smejo pričeti pred končanjem modula IV. prvega dolgega programa socialne aktivacije.
Prijavitelj mora v okviru izvedbe enega dolgega programa socialne aktivacije vključiti 20 oseb iz ciljne skupine (v nadaljevanju: udeleženci). Dolgi program socialne aktivacije se mora izvajati v okviru dovoljene višine finančnih sredstev, opredeljene v 9.3 poglavju tega javnega razpisa. Prijavitelj je dolžan v času izvedbe modula I. in modula II. morebiten izstop udeležencev iz dolgega programa socialne aktivacije nadomestiti z novimi osebami iz ciljne skupine, tako da bo število udeležencev znašalo 20 oseb.
V primeru, da bo od modula III. dalje v dolgi program socialne aktivacije vključenih manj kot 15 udeležencev, se finančna sredstva prijavitelja, opredeljena v pogodbi o sofinanciranju, proporcionalno znižajo po sledeči lestvici:
št. udeležencev
Odstotek ( %) znižanja finančnih sredstev prijavitelja, predeljenih 
v pogodbi o sofinanciranju, glede 
na št. udeležencev
15–20
0 %
13–14
za 4 %
11–12
za 8 %
9–10
za 12 %
7–8
za 16 %
5–6
za 20 %
manj kot 5
dolgi program socialne aktivacije se ne sofinancira
Znižanje finančnih sredstev prijavitelja ne sme posegati v pravice oziroma upravičene stroške, ki po tem javnem razpisu pripadajo udeležencem (navedeni v 11 poglavju tega javnega razpisa) kakor tudi ne v samo vsebino, obseg in kvaliteto izvedbe obveznih modulov dolgega programa socialne aktivacije.
6.2 Obvezne vsebine
Prijavitelj mora v okviru prijavljenega projekta za udeležence razviti in izvajati naslednje obvezne vsebine dolgega programa socialne aktivacije, ki jih sestavljajo spodaj navedeni moduli:
I. Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 160 ur. Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul I. najmanj 5 ur dnevno, 5 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Spoznavanje in motiviranje udeležencev, krepitev njihove samopodobe, ugotavljanje potreb udeležencev, vzpostavitev dinamike in vsakodnevne rutine skupine, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij kot npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi ali predstavitev potencialnih delodajalcev v regiji/regijski enoti ter obiski različnih ustanov v regiji/regijski enoti s strani udeležencev (npr. knjižnica, referenčna ambulanta v zdravstvenem domu, karierni center, gledališče, muzej, galerija, telovadno društvo ipd).
Prijavitelj mora v okviru tega modula skupaj z udeležencem pripraviti individualni izvedbeni načrt, ki se nanaša na udeleženčevo vlogo v izbranem dolgem programu socialne aktivacije. Vsebina in postopek priprave individualnega izvedbenega načrta, spremljanje in poročanje glede napredka udeleženca v dolgem programu socialne aktivacije ter postopki glede vnosa podatkov o udeležencih v posebno aplikacijo, bodo podrobno določeni v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
II. Modul II: Načrtovalni modul:
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 160 ur. Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul II. najmanj 5 ur dnevno, 5 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Predstavitev nabora možnih (delovnih) aktivnosti znotraj izbranega dolgega programa socialne aktivacije, ki se povezujejo z ugotovljenimi izhodiščnimi znanji in kompetencami ter potrebami tako udeležencev kot tudi celotne skupine, predstavitev različnih vidikov in ciljev (delovnih) aktivnosti v povezavi s socialno aktivacijo in približevanjem trgu dela, predstavitev načrtovanih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev v regiji/regijski enoti ali širše.
III. Modul III: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 8 mesecev v obsegu najmanj 960 ur. Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul III. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu, razen v zadnjem mesecu izvedbe tega modula, ko mora biti prisoten 4 ure, 5 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Izvedba (delovnih) aktivnosti, izbranih v modulu II., učenje skozi delo, sodelovanje s morebitnimi projektnimi partnerji ali drugimi deležniki v regiji/regijski enoti, priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev v regiji/regijski enoti ali širše.
IV. Modul IV: Pripravljalni modul
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 50 ur. Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul VI. najmanj 2 uri dnevno, 5 dni v tednu.
– Poteka istočasno z zaključkom modula III. (v zadnjem mesecu modula III. se vzporedno izvaja modul IV.).
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Pogovori v skupini glede možnosti izhodov iz dolgega programa socialne aktivacije, predstavitev danih možnosti, vprašanje iskanja zaposlitve, kontakti s potencialnimi delodajalci v regiji/regijski enoti ali širše. Individualni pogovori s posameznimi udeleženci in dopolnitev individualnega izvedbenega načrta z informacijami glede načrtovanega izhoda in aktivnosti vezanimi na izhod. Obisk strokovnih delavcev ZRSZ, obisk potencialnih delodajalcev. Iskanje izhodov za posameznika in priprava končnih poročil individualnega izvedbenega načrta za posameznega udeleženca.
V. Modul V: Spremljanje udeležencev po koncu programa
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 84 ur.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine/obvezne vsebine:
Srečanja celotne skupine, podpora in usmerjanje pri navezovanju stikov s strokovnimi delavci na ZRSZ, CSD ter potencialnimi delodajalci. Spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev.
V okviru izvedbe dolgega programa socialne aktivacije mora prijavitelj pri izvedbi vseh zgoraj navedenih modulov sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije3, po potrebi in v dogovoru z njim pa tudi s strokovnim delavcem na ZRSZ in CSD.
3 S ciljem zagotovitve celostne obravnave socialno izključenih oseb je v okviru operacije: »Razvoj in vzpostavitev celovitega sistema socialne aktivacije« vzpostavljen sistem socialne aktivacije z delovanjem enotne vstopne točke na vseh 62 CSD v Sloveniji, podprtih z vzpostavitvijo 15 regionalnih mobilnih enot, v katerih bo delovalo 48 koordinatorjev socialne aktivacije.
7 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam oziroma v projektnem partnerstvu z drugimi pravnimi subjekti, za katere meni, da bi lahko pripomogli h kvalitetnejši izvedbi projekta. Projektni partnerji se lahko vključijo v izvajanje aktivnosti projekta le v okviru izvedbe modula III. V kolikor se na javni razpis prijavi projektno partnerstvo, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec projekta. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ tri pravne osebe – tj. prijavitelj in največ dva projektna partnerja.
V primeru izbora projektnega partnerstva na javnem razpisu Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). Prijavitelj je dolžan v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije ministrstvu predložiti tudi podpisan partnerski sporazum, ki je obvezna priloga razpisne dokumentacije (Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma). V partnerskem sporazumu, ki ga prijavitelj podpiše z vsakim projektnim partnerjem, so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva pri izvedbi izbranega projekta.
7.1 Upravičen prijavitelj
Prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti (prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje pravne osebe v kolikor le-ta ni javno dostopen na spletni strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 7: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta).
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
V primeru, da prijavitelj na javnem razpisu kandidira brez projektnih partnerjev, mora izpolnjevati še naslednji pogoj:
6. Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula III. (prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidna SKD klasifikacija dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula III. v kolikor le-ta ni razvidna iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 7: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta).
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 6) prijavitelj podpiše Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
7.2 Upravičeni projektni partnerji
Vsak projektni partner mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti, ki jo bo izvajal v okviru prijavljene vsebine modula III. (projektni partner mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidna SKD klasifikacija dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula III. v kolikor le-ta ni razvidna iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 7: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta)
3. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
4. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
5. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
6. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 6) vsak projektni partner podpiše Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko vsak projektni partner navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja oziroma projektne partnerje, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
7.3 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Projekt je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.1 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
2. Projekt prispeva k doseganju rezultata 9.1.2 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
3. Opredeljenost projekta v okviru obdobja upravičenosti ter njegova realna izvedljivost v obdobju za katerega velja podpora – projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
4. Ustreznost in sposobnost prijavitelja oziroma projektnega partnerstva za izvedbo projekta (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
5. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz poglavja 5 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
6. Projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
7.4 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj mora imeti zagotovljene ustrezne prostore v katerih se bodo izvajali obvezni moduli dolgih programov socialne aktivacije. Skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 90 m², pri čemer mora biti vsaj en prostor namenjen skupinski izvedbi obveznih modulov dolgih programov socialne aktivacije, en manjši prostor namenjen individualnemu svetovanju ter sanitarije. Prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno svetlobo, ustrezno zračenje ter temperaturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Prostor mora biti ves čas izvajanja dolgih programov socialne aktivacije čist in urejen (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta iz katere so razvidni zgoraj navedeni pogoji).
2. Lokacija prostorov, v katerih se bodo izvajali obvezni moduli dolgega programa socialne aktivacije, mora biti udeležencem dostopna z javnim prevozom (največ 15 minut peš od postajališča javnega prevoza). V nasprotnem primeru je prijavitelj vsem udeležencem dolžan zagotoviti prevoz od postajališča javnega prevoza do lokacije prostorov, kjer se bodo izvajali obvezni moduli dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
3. Prijavitelj mora v prostorih, v katerih se bodo izvajali obvezni moduli dolgega programa socialne aktivacije, zagotoviti najmanj 1 računalnik z internetno povezavo, ki ga bodo lahko uporabljali udeleženci dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
4. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse obvezne module dolgega programa socialne aktivacije v skladu s časovnimi določili, ki so določeni v poglavju 6.2 javnega razpisa in se ne sme izvajati kot del javne službe (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. Prijavitelj mora začeti z izvajanjem obveznih modulov dolgega programa socialne aktivacije najkasneje 1 mesec po podpisu pogodbe o sofinanciranju (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
6. V okviru projekta mora biti za udeležence zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh obveznih modulov, ki se bodo izvajali v okviru prijavljenega projekta (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
7. V primeru projektnega partnerstva, se bodo projektni partnerji vključili v izvajanje aktivnosti projekta zgolj v okviru izvedbe modula III. dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
8. Prijavitelj mora voditi evidenco in dokumentacijo o delu z udeleženci. Vso to dokumentacijo mora hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
9. Prijavitelj mora udeležence v času trajanja dolgega programa socialne aktivacije zavarovati za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo, pri čemer strošek navedenega zavarovanja ni upravičen strošek javnega razpisa in ga prijavitelj krije sam (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
10. Prijavitelj mora udeležencem dnevno in v gotovini, izplačevati denarno nagrado, stroške prevoza ter stroške za prehrano skladno s pravili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (Priloga št: 3: Sklep ministrstva) in o tem voditi ustrezno dokumentacijo na način in kot bo določeno v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
11. Prijavitelj mora v okviru izvedbe obveznih modulov dolgega programa socialne aktivacije sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije, po potrebi in v dogovoru z njim pa tudi s strokovnim delavcem na ZRSZ in CSD (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
12. Prijavitelj mora v okviru izvedbe enega dolgega programa socialne aktivacije vključiti 20 oseb iz ciljne skupine, pri čemer je dolžan v času izvedbe modula I. in modula II. morebiten izstop udeležencev iz programa nadomestiti z novimi osebami iz ciljne skupine, tako da bo število udeležencev usposabljanja znašalo 20 oseb. O izstopu mora najkasneje v roku 3 delovnih dni pisno obvestiti koordinatorja socialne aktivacije z namenom čim hitrejše nadomestitve nove osebe iz ciljne skupine, ki bi se vključila v dolgi program socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
13. Prijavitelj mora v okviru prijavljenega projekta izvesti 2 dolga programa socialne aktivacije z vsemi obveznimi moduli, pri čemer se aktivnosti drugega dolgega programa socialne aktivacije ne smejo pričeti pred končanjem modula IV. prvega dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
14. Prijavitelj, in v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, bodo pri izvedbi projektnih aktivnosti upoštevali etična načela na področju socialnega dela (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
15. Prijavitelj lahko prijavi največ 6 projektov, in sicer pod naslednjimi pogoji:
a.) Prijavitelj lahko kandidira v največ 3 regijah/regijskih enotah ter
b.) Prijavitelj lahko znotraj iste regije /regijske enote izvaja največ 2 projekta
(dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
16. Projektna partnerja lahko kandidirata kot partnerja pri več prijaviteljih ne glede na regijo/regijsko enoto izvajanja dolgega programa socialne aktivacije (Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
17. Prijavitelj ne more biti hkrati projektni partner drugega prijavitelja ne glede na regijo/regijsko enoto izvajanja dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
18. V okviru prijavljenega projekta mora imeti prijavitelj na dan prijave na javni razpis zaposleno vsaj 1 osebo, ki bo opravljala delo strokovnega vodje dolgega programa socialne aktivacije in izpolnjuje sledeče pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja) in
– najmanj 5 let delovne dobe, od tega vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju dela z osebami iz ciljne skupine in na področju izvajanja primerljivih programov s področja dviga socialnih kompetenc ali dviga zaposljivosti oziroma približevanja vstopu na trg dela (dokazila: Priloga št. 8: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovnega vodjo, Priloga št. 9: Življenjepis (CV) strokovnega vodje (iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne dobe in delovnih izkušenj) ter Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
19. V okviru prijavljenega projekta morajo ostale sodelujoče osebe, ki bodo v okviru projekta nastopale kot strokovni sodelavci, bodisi pri prijavitelju in, v primeru projektnega partnerstva, pri projektnih partnerjih, izpolnjevati sledeče pogoje glede delovnih izkušenj oziroma strokovni usposobljenosti:
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju dela z vsebinami, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta (dokazilo: Priloga št.10: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj za strokovnega sodelavca) ter Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in/ali Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
20. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo, v primeru morebitne zamenjave strokovnega vodje dolgega programa socialne aktivacije ali ostalih strokovnih sodelavcev, zagotoviti njihovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjujejo enake pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
21. Prijavitelj in v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, niso prejeli drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa in so upravičeni do povračila v primeru izbora na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
22. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, kot je določeno v poglavjih 8, 9.3, 10, 11 in 12.1 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
23. Vključevanje oseb iz ciljne skupine v projektne aktivnosti ne sme biti pogojeno s članstvom pri prijavitelju in, v primeru projektnega partnerstva, pri vseh projektnih partnerjih (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
24. Prijavitelj mora pri izvedbi dolgih programov socialne aktivacije zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
25. Prijavitelj mora udeležence pred nastopom v dolgi program socialne aktivacije seznaniti z ukrepi, predpisanimi za varno delo, in jih usposobiti za varno delo pri čemer strošek usposabljanja za varno delo ni upravičen strošek po tem javnem razpisu in ga mora prijavitelj kriti sam (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih in specifičnih pogojev prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, vsakega projektnega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila, lahko pa navedene podatke preveri tudi na terenu.
7.5 Sodelovanje z deležniki v regiji/regijski enoti (t. i. pridruženi partnerji)
V projektu je zaželeno sodelovanje z različnimi deležniki v regiji/regijski enoti. To pomeni sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih partnerjev, z drugimi pravnimi osebami ne glede na status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). To so lahko npr. občine, (socialna) podjetja, izobraževalne ustanove, nevladne organizacije ali katerikoli drugi pravni subjekti za katere prijavitelj ne bo uveljavljal stroškov v okviru prijavljenega projekta, lahko pa le-ti s svojo dejavnostjo in vlogo v regiji/regijski enoti pripomorejo k uspešnejši izvedbi prijavljenega projekta.
Sodelovanje prijavitelja s pridruženimi partnerji je zaželeno in bo pri ocenjevanju prijavljenih projektov upoštevano. Prijavitelj lahko v projektu sodeluje z več pridruženimi partnerji (dokazilo: Priloga št. 13: Pismo o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji).
8 Obdobje in regija izvajanja
8.1 Regija izvajanja projektov
Izbrani projekti se bodo izvajali tako na območju KRVS kot na območju KRZS in sicer se predvideva, da se bo predvidoma 22 projektov izvajalo v KRVS ter predvidoma 18 projektov v KRZS.
Izbrani prijavitelji bodo projekte izvajali v 15 regijah/regionalnih enotah, kot jih predvideva nova reorganizacija CSD in so podrobneje predstavljene v tabeli, ki je Priloga št. 5 tega javnega razpisa. Iz nje je tudi razvidno koliko dolgih programov socialne aktivacije se bo izvajalo v posamezni regiji/ regijski enoti in katere kraje/občine le ta zajema4.
4 Število dolgih programov socialne aktivacije in kraji/občine so bile določene ob upoštevanju analize prejemnikov DSP v posameznih regijah/regijskih enotah, upoštevanju razporeditve koordinatorjev socialne aktivacije na regijske mobilne enote, upoštevanju geografskih značilnosti RS ter razdelitve finančnih sredstev glede na posamezno kohezijsko regijo, kot jih določa OP EKP.
8.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje do 30. 6. 2019.
9 Financiranje
9.1 Način financiranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Projekti bodo sofinancirani v višini 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
9.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018 in 2019 znaša 7.600.000 EUR, od tega je 4.180.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 3.420.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:
2017
2018
2019
SKUPAJ
160133 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-EU
636.952,38
1.910.857,14
796.190,48
3.344.000
160134 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-SLO
159.238,10
477.714,28
199.047,62
836.000
SKUPAJ KRVS
796.190,48
2.388.571,42
995.238,10
4.180.000
160135 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-EU
521.142,86
1.563.428,57
651.428,57
2.736.000
160136 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-SLO
130.285,71
390.857,15
162.857,14
684.000
SKUPAJ KRZS
651.428,57
1.954.285,72
814.285,71
3.420.000
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
1.447.619,05
4.342.857,14
1.809.523,81
7.600.000
EU DEL 80 %
1.158.095,24
3.474.285,71
1.447.619,05
6.080.000
SLO DEL 20 %
289.523,81
868.571,43
361.904,76
1.520.000
 
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
9.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 190.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja, pri čemer vrednost posameznega dolgega programa socialne aktivacije ne sme presegati 95.000,00 EUR. V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj izvesti 2 dolga programa socialne aktivacije.
9.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 440-4/2017/2 z dne 25. 1. 2017, operacija ne predstavlja državne pomoči po pravilu »de minimis«.
10 Obdobje upravičenosti stroškov
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu partnerju nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 30. 6. 2019 in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje do 31. 7. 2019.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2017, 2018 in 2019. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2019.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov in so za to zagotovljena sredstva kohezijske politike v proračunu RS.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
11 Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
11.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa;
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
11.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projektov v okviru tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in posredni stroški.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer:
A) stroške plač in povračil v zvezi z delom (stroške plač zaposlenih na projektu);
B) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
C) stroški denarnih prejemkov, ki jih na osnovi Sklepa ministrstva pridobijo udeleženci dolgega programa socialne aktivacije, in sicer:
– denarna nagrada,
– strošek za prevoz,
– strošek za prehrano.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme presegati 15 % vseh upravičenih neposrednih stroškov plač. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje, niso potrebna.
11.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– davek na dodano vrednost;
– stroški pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
11.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila PO, dostopna na:
11.5 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke).
Ministrstvo bo projektom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega javnega razpisa in bodo v postopku ocenjevanja po merilih za izbor dosegli najvišje število točk, dodelilo sredstva za stroške plač, stroške storitev zunanjih izvajalcev, denarno nagrado, stroške za prevoz, stroške za prehrano ter posredne stroške po pavšalni stopnji.
Skupna vrednost spodaj navedenih stroškov, ki so v okviru tega javnega razpisa upravičeni za izvedbo enega dolgega programa socialne aktivacije z vsemi obveznimi moduli, ne sme presegati 95.000,00 EUR.
A. Stroški plač
Stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu. V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški strokovnemu vodji projekta ter, v kolikor prijavitelj tako navede v vlogi na javni razpis (Obrazec št. 2: Prijavnica), tudi ostalim strokovnim sodelavcem.
Obvezno:
V okviru projekta mora biti obvezno prijavljena najmanj 1 zaposlitev za polni delovni čas, in sicer za:
– strokovnega vodjo projekta, ki mora opravljati vsaj naslednje delovne naloge: strokovno vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, priprava vsebine in izvajanje obveznih modulov dolgega programa socialne aktivacije, nadzor nad izvajanjem projekta, aktivno sodelovanje s koordinatorjem socialne aktivacije, strokovnimi sodelavci na CSD, ZRSZ, potencialnimi delodajalci ter drugimi deležniki v regiji/regijski enoti, poročanje in priprava poročil, komunikacija s projektnimi partnerji in ministrstvom ipd.
Opcijsko:
V okviru projekta je predvideno, da bodo delo opravljali tudi strokovni sodelavci na projektu. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, projektni partnerji, lahko v okviru prijavljenega projekta predvidijo plačilo za njihovo delo bodisi v okviru stroška plač ali v okviru stroška storitev zunanjih izvajalcev, vendar pod pogoji, ki so določeni v točki B. tega poglavja javnega razpisa.
B. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb z svojimi zaposlenimi v prijavljenem projektu ali s projektnimi partnerji je neupravičen strošek. Prav tako je strošek neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član, kar velja tako za prijavitelja kot za projektne partnerje.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po sklenjeni pogodbi (delo strokovnih sodelavcev na projektu, izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev).
Izbrani prijavitelji bodo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezani spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
C. Stroški denarnih prejemkov, ki jih na osnovi Sklepa ministrstva pridobijo udeleženci dolgega programa socialne aktivacije, in sicer:
– denarna nagrada
Udeleženci dolgega programa socialne aktivacije v času vključenosti v program pridobijo pravico do denarne nagrade glede na število ur dejanske prisotnosti v programu. Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja, ki je priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 4).
Višina denarne nagrade znaša 0,80 evrov na uro dejanske prisotnosti v programu.
– stroški za prevoz
Stroški za prevoz pripadajo udeležencu dolgega programa socialne aktivacije katerega kraj stalnega ali začasnega prebivališča je od kraja izvajanja aktivnosti programa oddaljen najmanj en kilometer v eno smer. Upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti programa.
Za izračun višine stroška za prevoz se upošteva najnižja cena vozovnice za javni prevoz.
Stroški za prevoz pripadajo udeležencu dolgega programa socialne aktivacije za vsak dan dejanske prisotnosti v programu. Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja, ki je priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 4).
– stroški za prehrano
Udeleženec dolgega programa socialne aktivacije lahko v času vključenosti v program pridobi pravico do stroškov za prehrano.
Višina stroška za prehrano znaša 3,70 evrov na dan dejanske prisotnosti v programu in je izplačana, če je oseba v posameznem dnevu v programu prisotna najmanj 4 ure. Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja, ki je priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 4).
Udeleženec dolgega programa socialne aktivacije je upravičen do izplačila denarne nagrade, stroška za prevoz in stroška za prehrano na podlagi podpisane Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 4), ki jo ob vključitvi v dolgi program socialne aktivacije podpišejo udeleženec dolgega programa socialne aktivacije, izbrani prijavitelj ter pristojna oseba ministrstva.
Vsa izplačila denarnih prejemkov izbrani upravičenec izplačuje v gotovini, in sicer dnevno, za vsak dan dejanske prisotnosti, neposredno udeležencu dolgega programa socialne aktivacije.
D. Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov plač. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje, niso potrebna.
12 Postopek izbora prijaviteljev
12.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 20. 3. 2017.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži največ šest vlog za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bodo upoštevane tiste vloge, ki bodo na ministrstvu evidentirane kot prve prispele, sedma ter vse nadaljnje vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi sledečo dokumentacijo: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2 in Obrazec št. 3.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na zgoraj navedeni naslov do vključno 20. 3. 2017 najkasneje do 15. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka, ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 6: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavju 7 in 13 tega javnega razpisa.
12.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
12.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisPin 96/15 – ZIPRS1617) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 21. 3. 2017 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
12.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) podatkov v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2 in Obrazec št. 3.
Če prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, projektni partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom« ter k vlogi priložijo posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 11: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR: Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
12.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 7 in 13 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo v posamezni regiji/regijski enoti dosegli minimalni kakovostni kriterij, ki znaša 48 točk. Če bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki bodo v posamezni regiji/regijski enoti dosegli minimalni kakovostni kriterij presegla razpisano število predvidenih projektov za regijo/ regijsko enoto, bodo imeli prednost pri izboru projekti z višjim številom točk. V primeru, da v posamezni regiji/regijski enoti noben prijavitelj nebi zbral zadostnega števila točk za dosego minimalnega kakovostnega kriterija ali če za posamezno regijo/regijsko enoto ne bo prispela nobena vloga, se finančna sredstva za to regijo/regijsko enoto ne dodelijo, niti se ne prenesejo za financiranje projektov v drugi regiji/regijski enoti.
Ministrstvo dopušča možnost, da bo v takem primeru ali v primeru, da bo minimalni kakovostni kriterij doseglo manj prijaviteljev, kot je za posamezno regijo/regijsko enoto predvideno v Prilogi št. 5 tega javnega razpisa, objavilo nov javni razpis za dodelitev preostalih razpoložljivih sredstev tega javnega razpisa, vendar le za tiste regije/regijske enote, v katerih se v tem javnem razpisu finančna sredstva ne bodo dodelila na način kot izhaja iz Priloge št. 5 tega javnega razpisa.
V primeru, da več prijaviteljev v posamezni regiji/regijski enoti doseže enako število točk, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilih 1., 3., 2., 5., in 4., in sicer v tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prispelih vlog.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko za posamezno regijo/regijsko enoto izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da dosežejo minimalni kakovostni kriterij 48 točk.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, projektnih aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
12.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št.1) za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
12.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
12.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu:
13 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno
3
delno ustrezno
2
sprejemljivo
1
pogojno sprejemljivo
0
neustrezno/nesprejemljivo
Največje skupno možno število doseženih točk je 88. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v posamezni regiji/regijski enoti dosegli največje število točk ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij 48 točk.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
Maksimalno 
št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA 
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 
28 točk
1.1 Utemeljitev projekta
4
1.2 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
4
1.3 Ustreznost metod dela za doseganje ciljev javnega razpisa
4
1.4 Vključevanje oseb iz ciljne skupine
4
1.5 Zagotovitev dviga zaposljivosti za približevanje vstopu na trg dela
4
1.6 Finančna ustreznost
4
1.7 Učinek doseženih ciljev in rezultatov
4
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA 
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 dosegel 0 točk, bo zavrnjen
Možnih največ 
12 točk
2.1 Skladnost in izvedljivost načrtovanih aktivnosti projekta
4
2.2 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
4
2.3 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
4
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 
24 točk
3.1 Izkušnje prijavitelja
4
3.2 Prisotnost in prepoznavnost prijavitelja v regiji/regijski enoti
4
3.3 Izkušnje projektnih partnerjev
4
3.4 Izkušnje zaposlenih in sodelujočih oseb na projektu
4
3.5 Jasna opredelitev vlog v projektu
4
3.6 Ustrezna opremljenost prostorov
4
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Možnih največ 
12 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta 
4
4.2 Zagotavljanje trajnosti rezultatov projekta
4
4.3 Spremljanje oseb iz ciljnih skupin po izhodu iz dolgega programa socialne aktivacije
4
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
Možnih največ 
12 točk
5.1 Sodelovanje z deležniki na trgu dela v regiji/regijski enoti
4
5.2 Sodelovanje z drugimi deležniki v regiji/regijski enoti
4
5.3 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci dolgih programov socialne aktivacije v regiji/regijski enoti ali na nacionalni ravni
4
Skupno število točk 
88
14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra pa predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013 EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo določene v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1). Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščene osebe.
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem skleniti partnerski sporazum, v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta in predstavlja del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma). Vzorec partnerskega sporazuma mora biti ob prijavi na javni razpis izpolnjen in parafiran s strani odgovornih oseb prijavitelja in projektnih partnerjev oziroma pooblaščenih oseb.
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) ter navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.
Izbrani prijavitelji in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
18 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.
Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (za Polonco Jakob-Krejan). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 14. 3. 2017 zadnji odgovori bodo objavljeni do 16. 3. 2017.
Ministrstvo bo organiziralo več informativnih delavnic za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.
18.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
18.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
18.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in projektnih partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
18.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma
– Priloga št. 3: Sklep o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije
– Priloga št. 4: Pogodba o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije
– Priloga št. 5: Razvrstitev programov v posamezne regije/regijske enote
– Priloga št. 6: Označba vloge
18.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji oziroma projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 7: Kopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta za prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, vsakega projektnega partnerja (v kolikor za izkazovanje zahtevanih pogojev ni dostopen v javni evidenci AJPES)
– Priloga št. 8: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovnega vodjo
– Priloga št. 9: Življenjepis (CV) strokovnega vodje (iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne dobe in delovnih izkušenj)
– Priloga št. 10: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj za strokovnega sodelavca)
– Priloga št. 11: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta
– Priloga št. 13: Pismo o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost