Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

Ob-1279/17, Stran 298
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09)
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2017 
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana za leto 2017, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.
II. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma podjetnika posameznika);
– naziv, termin in lokacijo prireditve ter vrednost in ceno celotne prireditve s finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov;
– projekt prireditve z dispozicijo vsebine, načinom izvedbe in izvedbenimi roki;
– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev, 
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, 
– o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana; 
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran).
III. Razpisni pogoji
Vloge morajo ustrezati naslednjim pogojem:
– predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine vloge,
– prireditve se bodo odvijale na javnih površinah Mestne občine Ljubljana, urejenih z Odlokom o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
– prireditve so brezplačne za obiskovalce,
– prireditve bodo izvedene v obdobju od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS do 20. novembra 2017.
IV. Razpisni kriteriji
Za ocenjevanje posameznih vlog, ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo uporabljeni naslednji kriteriji, ki opredeljujejo:
1. prireditve prispevajo k promociji Ljubljane in so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane (do 15 točk),
2. prireditve so okolju prijazne in upoštevajo usmeritve iz Priročnika za organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja (www. zelenaljubljana.si) (do 15 točk),
3. prireditve pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane tudi v turistično nesezonskih mesecih (do 15 točk),
4. a) prireditve spodbujajo ohranjanje in nadgradnjo tradicionalnih festivalskih prireditev (do 15 točk)*
b) so prireditve nove in inovativne ter pomenijo novost v turistični ponudbi Ljubljane (do 15 točk)*
5. prireditve pomenijo širjenje prireditvenega prostora izven mestnega središča (do 12 točk),
6. imajo izdelano pregledno, ekonomično in realno finančno konstrukcijo (do 10 točk),
7. imajo organizatorji in izvajalci reference v obdobju 2013–2016 (8 točk),
8. so prireditve vsebinsko povezane z dediščino arhitekta Jožeta Plečnika (5 točk),
9. prireditve vplivajo na povečano število nočitev v namestitvenih objektih v MOL (5 točk).
*kriterij 4.a) in 4.b) se izključujeta
V. Uporaba kriterijev: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100. Sofinancirane bodo tiste prireditve prijaviteljev, ki bodo prejele najmanj 76 točk in ki bodo glede na razpoložljiva sredstva, namenjena javnemu razpisu, po točkah uvrščene dovolj visoko. Višina odobrenih sredstev za prireditev je odvisna od skupne višine točk, obsega in zahtevnosti prireditve. Med izbranimi prireditvami prijaviteljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
VI. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev za leto 2017 znaša 170.000 EUR. Izbrane turistične prireditve bo Turizem Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta – prireditve. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po izvedbi, na podlagi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.
VII. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev: rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo odobrenih sredstev je 20. november 2017.
VIII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Oddaja vlog na razpis v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v Ljubljani«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Ponudniki, ki bodo prijavljali več prireditev (največ tri vloge), morajo oddati popolno dokumentacijo za vsako prireditev posebej, v ločenih ovojnicah.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 28. februarja 2017, do 11. ure.
IX. Formalno popolne vloge: komisija bo obravnavala največ tri vloge posameznega ponudnika, izključno pravočasno prispele in formalno popolne, kar pomeni, da so vloge izdelane na obrazcih iz razpisne dokumentacije Turizma Ljubljana in so jim priložene vse zahtevane priloge iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Formata, vsebine in oblike obrazcev razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati.
X. Datum odpiranja vlog
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija začela dne 28. februarja 2017 ob 13. uri in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da formalno nepopolne vloge v roku treh dni dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, delno zavrnjenih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepi odločila direktorica Turizma Ljubljana, o pritožbah zoper te sklepe pa Komisija za pritožbe Turizma Ljubljana.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, določen v VIII. točki tega javnega razpisa,
– formalno nepopolne vloge in tiste, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev, ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
– vloge vlagateljev, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk,
– vloge vlagateljev, ki ne bodo v celoti izpolnjevale pogojev iz III. točke besedila tega javnega razpisa,
– vloge vlagateljev, ki jih bo komisija na podlagi razpisnih kriterijev ocenila kot neustrezne,
– vloge vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega kriterija, ne bodo izpolnjene.
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po zaključku odpiranja vlog.
XII. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS dostopna na spletni strani Turizma Ljubljana www.visitljubljana.com in spletni strani MOL www.ljubljana.si.
XIII. Dodatne informacije: dodatne informacije posreduje od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro Nives Vrhovnik Praznik, tel. 01/306-45-92, e-pošta nives.vrhovnik@visitljubljana.si.
Turizem Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti