Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

306. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za obalno območje Žusterne, stran 1005.

  
Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za obalno območje Žusterne 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
V sklopu izvajanja gradenj na območju, ki ga urejajo prostorski ureditveni pogoji za obalno območje Žusterne se je, zaradi boljše funkcionalnosti objektov in zagotavljanja višjega standarda uporabnosti le-teh, pojavila potreba po prilagoditvi določil prostorskega akta v smislu tehničnih elementov za gradnjo objektov.
2. Območje obravnave
Določila PUP-a veljajo na obalnem območju Žusterne, med obalno cesto Koper–Izola na jugu, parkiriščem in kolesarsko cesto Parenzana na vzhodu, morjem na severu in območjem Moleta na zahodu. Območje urejanja obsega parcele ali dele parcel št. 310/1, 314/3, 315/3, 316, 317/11, 321/5, 324, 330/10, 330/26, 330/28, 330/29, 335/2, 335/3, 337/4, 4580/2, 4580/7, 4580/8, 4580/9, 4582/10, 4582/11, 6513, 6530, 79/1 in 79/4 vse k.o. 2606-Semedela in št. 3/8 in 3/16 k.o. 2716-Morje.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov. Po potrebi oziroma na osnovi zahtev iz smernic nosilcev urejanja prostora se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Predvidene spremembe in dopolnitve PUP-a se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se, skladno z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega odloka rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
5. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP-a
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev PUP-a, so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, Koper
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran (v vednost)
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– vodooskrba:
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– distribucija energije:
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev PUP-a je Mestna občina Koper, ki tudi financira pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere mora izpolnjevati zakonske pogoje za načrtovanje prostora.
7. Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-11/2016
Koper, december 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Ai sensi degli articoli 57 e 96 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt Gazzetta Ufficiale della RS n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rett.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO) e dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08) il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A 
sull’avvio della predisposizione alle modifiche e integrazioni alle norme tecniche di attuazione riferite alla zona costiera di Giusterna 
1. Stato di cose presenti e motivi per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
Nell'ambito della realizzazione dei lavori edili nell'area trattata dalle norme tecniche di attuazione riferite alla zona costiera di Giusterna, si è presentata la necessità di adattamento delle disposizioni dello strumento territoriale per quanto concerne gli elementi tecnici della costruzione degli edifici per assicurare una maggiore funzionalità e uno standard migliore di costruzione e del loro utilizzo.
2. Zona d'intervento
Le norme del decreto N.T.A. sono vigenti nell'area costiera di Giusterna, tra la strada costiera Capodistria-Isola a sud, il parcheggio e la pista ciclabile Parenzana a est, il mare a nord e la zona del Moleto a ovest. L'area trattata comprende le particelle, o parti di esse, n. 310/1, 314/3, 315/3, 316, 317/11, 321/5, 324, 330/10, 330/26, 330/28, 330/29, 335/2, 335/3, 337/4, 4580/2, 4580/7, 4580/8, 4580/9, 4582/10, 4582/11, 6513, 6530, 79/1 e 79/4 tutte c.c. 2606-Semedella e n. 3/8 e 3/16 c.c. 2716-Mare.
3. Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi concepiti alla predisposizione del piano territoriale comunale e di altri strumenti urbanistici comparabili. Se necessario ossia sulla base delle richieste delle linee guida degli enti preposti alla sistemazione del territorio, si procede all’integrazione o rielaborazione dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi che siano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
4. Tempi di predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
Le previste modifiche ed integrazioni alle N.T.A. si riferiscono solamente a singoli interventi nel territorio e non incidono sugli assetti territoriali pianificati né sull’utilizzo dei terreni e dei fabbricati confinanti. Di conseguenza, il termine per la presentazione delle linee guida e dei pareri in ambito alla procedura di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al decreto è ridotto a 15 giorni, così come la durata dell’esposizione alla libera visione del pubblico, in ottemperanza all’articolo 61 a della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rett.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza Corte Costituzionale e 14/15 – ZUUJFO).
5. Enti statali e locali preposti alla sistemazione del territorio, che forniscono le linee guida ed i pareri ed altri partecipanti alla predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.:
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire le linee guida in merito alle bozze delle modifiche ed integrazioni alle N.T.A. sono:
– risanamento delle risorse naturali, tutela dell'ambiente e settore idrico:
Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ufficio gestione delle acque, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Via del porto 12, Capodistria;
– tutela ambientale:
Istituto nazionale RS per la tutela dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola;
– tutela dei beni culturali:
Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana
per conoscenza: Istituto nazionale RS per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano;
– settore della difesa:
Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, Lubiana;
– rete stradale:
Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria
– approvvigionamento idrico:
Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria;
– scarico delle acque e trattamento dei rifiuti:
Marjetica Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria;
– ambito delle comunicazioni:
Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– distribuzione dell’energia elettrica:
Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri enti partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Lubiana.
Vengono inseriti altri enti preposti alla sistemazione del territorio che gestiscono o sono responsabili per un preciso ambito, se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione delle modifiche e integrazione N.T.A.
L’ente procedente del documento è il Comune Città di Capodistria, la procedura di predisposizione e approvazione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente e il territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria.
Il promotore e il committente delle modifiche e integrazioni alle N.T.A. è il Comune città di Capodistria, che finanzia pure la realizzazione del documento.
L’autore del documento (il pianificatore), scelto dal committente, deve adempiere le condizioni di legge sulla sistemazione del territorio.
7. Pubblicazione ed entrata in vigore
La presente delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; la delibera si pubblica anche sul sito web del Comune Città di Capodistria.
N. 3505-11/2016
Capodistria, dicembre 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost