Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

271. Uredba o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 935.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa podukrep Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu, ki se izvaja v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. 12. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 200 z dne 26. 7. 2016, str. 140);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2073 z dne 23. novembra 2016 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2016, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 26. 11. 2016, str. 25), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 227 z dne 20. 8. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5);
9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
10. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
11. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2015, str. 7);
12. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1786 z dne 7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeželja (UL L št. 273 z dne 8. 10. 2016, str. 31).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. ohranjanje in situ je v skladu s točko (a) prvega odstavka 8. člena Uredbe 807/2014/EU ohranjanje genskega materiala v ekosistemih in naravnih habitatih ter ohranjanje in obnavljanje za preživetje sposobnih populacij rastlinskih vrst ali sort v njihovem naravnem okolju, v primeru gojenih rastlinskih vrst pa v okolju kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), kjer so razvile svoje razločevalne značilnosti;
2. ohranjanje na KMG je v skladu s točko (c) prvega odstavka 8. člena Uredbe 807/2014/EU ohranjanje in razvoj in situ na ravni KMG;
3. ohranjanje ex situ je v skladu s točko (d) prvega odstavka 8. člena Uredbe 807/2014/EU ohranjanje genskega materiala za kmetijstvo zunaj njegovega naravnega habitata.
3. člen 
(namen podukrepa) 
Podukrep iz 1. člena te uredbe je namenjen dejavnostim za ohranjanje rastlinskih genskih virov in situ in ex situ (v nadaljnjem besedilu: podpora za rastlinske genske vire).
4. člen 
(predmet podpore za rastlinske genske vire) 
(1) V skladu z devetim odstavkom 28. člena Uredbe 1305/2013/EU in drugim odstavkom 8. člena Uredbe 807/2014/ EU so predmet podpore za rastlinske genske vire:
– pregled in inventarizacija (popis) stanja rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo in situ ter vzpostavitev monitoringa stanja rastlinskih genskih virov na KMG in opozorilnih sistemov pred izgubo rastlinskih genskih virov (vrstna in sortna raven) za gojene rastline in divje sorodnike gojenih rastlin ter samonikle rastline, ki imajo potencialno vrednost za kmetijstvo in prehrano;
– sistematična karakterizacija in evalvacija izbranih rastlinskih genskih virov ex situ za uporabo v žlahtnjenju in raziskavah, za ponovno registracijo starih sort oziroma neposredno uporabo rastlinskih genskih virov na KMG;
– priprava priročnika oziroma standardnih operativnih postopkov za ex situ ohranjanje rastlinskih genskih virov v genski banki oziroma na KMG.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka, ki se financirajo v skladu z 12. členom te uredbe, ne smejo biti del storitev javnih služb ali financirane iz drugih javnih sredstev.
(3) Vsebina in način izvedbe podpore za rastlinske genske vire, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, merila za izbiro najugodnejšega izvajalca in druge obveznosti izvajalca se določijo v javnem naročilu.
5. člen 
(pristojna organa) 
(1) Ministrstvo je naročnik javnih naročil storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) je akreditirana plačilna agencija in izvajalec plačila javnih naročil storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
6. člen 
(pogodba) 
(1) Pogodba za izvedbo storitev iz prvega odstavka 4. člena te uredbe se sklene med ministrstvom, agencijo in upravičenci iz 8. člena te uredbe v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo obveznosti, sankcije, upravičeni stroški in zavrnitve oziroma ukinitve plačil za primere iz drugega odstavka 11. člena te uredbe.
7. člen 
(obdobje izvajanja) 
Podpora za rastlinske genske vire se izvaja v obdobju 2017–2020.
8. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do podpore za rastlinske genske vire so izbrani izvajalci storitev, ki so v skladu z devetim odstavkom 28. člena Uredbe 1305/2013/EU raziskovalne institucije, katerih dejavnost se nanaša na rastlinske genske vire, in so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izbrane za izvedbo storitev iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
9. člen 
(objava podatkov) 
(1) Informacija o izbranih upravičencih iz prejšnjega člena se objavi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na spletnih straneh ministrstva in agencije.
(2) Podatki o prejetih sredstvih upravičencev iz prejšnjega odstavka se objavijo na spletnih straneh ministrstva in agencije v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
10. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški v okviru podpore za rastlinske genske vire so:
– stroški dela raziskovalcev,
– materialni stroški in
– stroški za usklajevalne naloge.
(2) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so stroški, nastali od datuma podpisa pogodbe iz 6. člena te uredbe do vložitve zadnjega e-računa za opravljene storitve iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
11. člen 
(pregledi, izplačila, zmanjšanje ali ukinitve plačil ter izločitve) 
(1) Agencija izvaja upravne preglede in preglede na kraju samem ter izvršuje izplačila za podporo za rastlinske genske vire v skladu z Uredbo 640/2014/EU in Uredbo 809/2014/EU.
(2) V primeru neizpolnjevanja obveznosti, določenih s pogodbo iz 6. člena te uredbe, se plačila zavrnejo ali delno ali v celoti ukinejo v skladu s 35. členom Uredbe 640/2014/EU oziroma se upravičenec izloči iz podpore za rastlinske genske vire v skladu s petim in šestim odstavkom 35. člena Uredbe 640/2014/EU.
12. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za podporo za rastlinske genske vire je v obdobju 2017–2020 skupno namenjenih do 320.000,00 eura.
(2) Podpora iz prejšnjega odstavka se financira iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov. Intenzivnost pomoči znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 10. člena te uredbe, podpora pa se izplača upravičencem iz 8. člena te uredbe.
(3) Plačilo podpore za rastlinske genske vire se izplača po opravljeni storitvi po postopkih in v rokih, določenih v pogodbi iz 6. člena te uredbe.
13. člen 
(hramba dokumentacije) 
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev podpore za rastlinske genske vire, deset let od dneva zadnjega prejema sredstev iz podpore za rastlinske genske vire.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-4/2017
Ljubljana, dne 9. februarja 2017
EVA 2016-2330-0128
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost