Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

334. Pravilnik o denarnih nagradah študentov Občine Turnišče, stran 1088.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 17. redni seji, ki je bila dne 26. 1. 2017, sprejel
P R A V I L N I K 
o denarnih nagradah študentov Občine Turnišče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo merila in postopek za dodeljevanje denarnih nagrad rednim in izrednim študentom s stalnim bivališčem v Občini Turnišče.
Do denarne nagrade za napredovanje v višji letnik in do nagrade za dokončanje študija so upravičeni redni in izredni študentje, ki niso zaposleni.
Izredni študenti, ki so zaposleni, niso upravičeni do stimulacije za napredovanje v višji letnik, ampak so upravičeni samo do stimulacije za dokončanje študija.
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Sredstva za denarne nagrade se zagotovijo iz občinskega proračuna.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE DENARNIH NAGRAD 
3. člen 
Denarne nagrade se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Turnišče najmanj eno leto pred vložitvijo zahtevka.
4. člen 
Denarna nagrada se podeljuje za napredovanje v naslednji letnik posameznega študijskega programa, za opravljeno diplomo, magisterij ali doktorat.
5. člen 
Dodatna denarna nagrada pripada študentom, ki opravijo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Občine Turnišče. Študent vlogo poda občinski upravi. Višina posebne stimulacije se poveča za 50 % stimulacije ob diplomi, magisteriju ali doktoratu. V tem primeru se en izvod diplomske, magistrske naloge ali doktorske disertacije izroči v arhiv Občine Turnišče.
III. PODELJEVANJE DENARNIH NAGRAD 
6. člen 
Pogoj za pridobitev denarne nagrade je izpolnjena in podpisana vloga skupaj s potrdilom o vpisu v višji letnik, ki jo študent vloži najkasneje v 6 mesecih po izdaji potrdila o vpisu.
Študent, ki se vpiše v prvi letnik študija višješolskega strokovnega programa, visokošolskega strokovnega programa, univerzitetnega programa ali v prvi letnik študija na 1. bolonjski stopnji, ni upravičen do denarne nagrade.
Za zadnji letnik študijskega programa se končanje tega letnika dokaže z opravljeno diplomo, magisterijem ali doktoratom, ki ga upravičenec skupaj z izpolnjeno in podpisano vlogo vloži v 6 mesecih po izdaji.
V primeru vpisa v absolventski staž se za to obdobje denarna nagrada študentu ne izplača, pri čemer se denarna nagrada za zadnji letnik študija izplača po opravljeni diplomi, magisteriju, doktoratu.
Na zahtevo občine mora študent dostaviti tudi druge listine.
7. člen 
Občinska uprava odloči o odobritvi oziroma neodobritvi denarne nagrade z odločbo, s katero pisno obvesti posameznega upravičenca. Zoper odločbo je dopustna pritožba pri županu občine.
Prepozne in neutemeljene vloge občinska uprava zavrže s sklepom.
8. člen 
Denarna nagrada se izplača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe o denarni nagradi med občino in upravičencem, ki jo s strani občine podpiše župan.
9. člen 
Denarno nagrado upravičenec vrne, če:
– opusti študij oziroma ne zaključi študija 5 (pet) let po predvidenem trajanju določenega študijskega programa določenega v akreditaciji tega študijskega programa,
– navaja neresnične podatke.
10. člen 
Denarna nagrada se vrne v roku, ki ga določi občinski svet in s polovičnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
11. člen 
Prejemnik denarne nagrade je izjemoma oproščen vseh obveznosti v primerih:
– težjega zdravstvenega stanja,
– iz drugih opravičenih razlogov, ki so razvidni iz dokazil študenta.
12. člen 
Višina denarne nagrade za opravljeni letnik, diplomo, magisterij in doktorat znaša:
– za uspešno končan letnik študija (ne glede na vrsto in stopnjo študija)
100,00 EUR
– za diplomo (6/1 in 6/2 stopnja izobrazbe)
120,00 EUR
– magisterij (7. stopnja izobrazbe)
300,00 EUR
– magisterij znanosti (8/1 stopnja izobrazbe)
400,00 EUR
– doktorat (8/2 stopnja izobrazbe)
500,00 EUR.
Denarna nagrada ob zaključku študija se prejemniku – študentu lahko za doseženo stopnjo izobrazbe dodeli le enkrat, denarna nagrada za vpis v višji letnik pa le za eno študijsko smer.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 122/08).
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16/2017-17R
Turnišče, dne 26. januarja 2017
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti