Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

167. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

168. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010
199. Uredba o dopolnitvah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede

Sklepi

200. Sklep o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču

Drugi akti

201. Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

MINISTRSTVA

169. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja s področja pridelave in ravnanja z gensko spremenjenimi rastlinami
202. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialnovarstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
203. Odredba o usklajenih višinah nominalnih vrednosti povračila stroškov matičarjev in pooblaščenih oseb za leto 2011
204. Rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2011
205. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2011

USTAVNO SODIŠČE

170. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ni v neskladju z Ustavo
171. Odločba o zavrženju pobude in o razveljavitvi 16. člena Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo

SODNI SVET

172. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Piranu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

173. Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2011
174. Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku
175. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
176. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
177. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto
178. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselja Lenart v Slovenskih goricah
179. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2010
180. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2010
206. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
207. Poročilo o gibanju plač za november 2010
208. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2011

OBČINE

Bled

181. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2011 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled

Bloke

182. Sklep o imenovanju podžupana Občine Bloke

Brežice

183. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo naselje Zasap

Celje

184. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Idrija

185. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija
187. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2011
188. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2011
189. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2011
190. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kostanjevica na Krki

191. Pravilnik o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 19. do 23. 9. 2010

Krško

192. Sklep o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Staro jedro Leskovec

Mokronog-Trebelno

193. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011
194. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2012
195. Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest Vrtca Mokronožci

Straža

196. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2009

Sveti Jurij ob Ščavnici

197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Škocjan

198. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje z oznako Brinjevec-1

POPRAVKI

209. Popravek Uredbe o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o gospodarskem sodelovanju
2. Sklep o potrditvi programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2010–2012

Ministrstvo za zunanje zadeve

3. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Singapur o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške o sodelovanju na področju izobraževanja
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
6. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
7. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sedežu med Vlado Republike Slovenije in Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o poštnih storitvah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti