Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 671-0001/2010 Ob-1153/11 , Stran 175
Št. 671-0001/2010 Ob-1153/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica – v nadaljevanju pravilnik (Uradni list RS, št. 106/09), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2011
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. 2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov je pravilnik. Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo priznano sofinanciranje programov, bo sklenjena pogodba. 3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Ciciban planinec, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske otroke in mladino, 80-urni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami, 80-urni programi za študente, šolska tekmovanja, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport), – športna rekreacija (programi redne vadbe, strokovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let), – kakovostni šport (programi redne vadbe in kategorizacija športnikov), – vrhunski šport (kategorizacija športnikov), – šport invalidov (programi redne vadbe, uporaba objekta, strokovni kader), – programi razvojnih in strokovnih nalog v športu (usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, športne prireditve) 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Sevnica, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo zagotovljeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, – imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih. 5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na območju Občine Sevnica: športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih, športne zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 6. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje športa za leto 2011 je 32.183,00 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2011. 7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, najkasneje do 28. februarja 2011. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v glavni pisarni Občine Sevnica. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Sevnica). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za šport 2011«. Na kuverti mora biti naveden naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene. 9. Datum odpiranja vlog Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s sklepom župana, po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni od prejema poziva dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da predlagatelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2011. 11. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica, www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani lahko pridobijo na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti (Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica), tel. 07/81-61-214, e-naslov: mojca.seslar@obcina-sevnica.si in Mojca Švigelj, referentka za mlad.dej.(KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica), tel. 07/81-61-076, e-naslov: mojca.svigelj@kstm.si.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost