Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 1/2011 Ob-1143/11 , Stran 173
Št. 1/2011 Ob-1143/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10), Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 5/2005) in Navodila o poteku postopka javnega razpisa z dne 20. 1. 2011, objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2011. Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture. Program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo v letu 2011 izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni lokalna skupnost (npr. dejavnost kulturnih društev). Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, razstava, koncert …), in bo izveden v letu 2011. Sofinancirani bodo izjemno kakovostni projekti, usmerjeni v vrhunsko umetniško produkcijo in postprodukcijo. Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso: programi in projekti prijaviteljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v MOV; izjeme so le pravne in fizične osebe, ki prijavljajo projekte, ki se snovno-motivno dotikajo MOV oziroma bo projekt izveden v Mestni občini Velenje; – programi in projekti, ki se sofinancirajo iz posebnih proračunskih postavk oziroma ki so že pridobili proračunska sredstva MOV; – stroški dela oziroma plač prijaviteljev; – projekti obnove kulturne dediščine. Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji pa projekta iz neupravičenega razloga niso realizirali. II. Razpisna področja: A – Kulturni programi Na razpisno področje A se lahko prijavijo društva, ki s svojim programom izkazujejo kakovost in izvirnost, imajo sedež v Mestni občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline. B – Kulturni projekti Na razpisno področje B se lahko prijavijo: – pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna občina Velenje); – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo v MOV, – posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo v MOV; – društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost). Na razpisno področje B se lahko prijavijo tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Velenje, če prijavljajo stvaritev, ki se snovno-motivno dotika Mestne občine Velenje oziroma bo projekt izveden v Mestni občini Velenje. C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane izdaje) Na razpisno področje C se lahko prijavijo: – pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna občina Velenje); – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo v MOV; – posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo v MOV; – društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost). Na razpisno področje C se lahko prijavijo tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Velenje, če prijavljajo stvaritev, ki se snovno-motivno dotika Mestne občine Velenje. III. Razpisni rok: razpis se prične 28. januarja 2011 in se zaključi 28. februarja 2011. IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav Prijava mora zajemati: A) za razpisno področje A: a. izpolnjen prijavni obrazec, b. podpisana izjava glede omejitev poslovanja, c. program dela za leto 2011, d. podpisan vzorec pogodbe. B) za razpisno področje B: a. izpolnjen prijavni obrazec, b. podpisana izjava glede omejitev poslovanja, c. podpisan vzorec pogodbe. C) za razpisno področje C: a. izpolnjen prijavni obrazec, b. podpisana izjava glede omejitev poslovanja, c. podpisan vzorec pogodbe, d. vpogled v 10% končanega besedila in eno strokovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kandidira za sofinanciranje. Prijavitelji morajo prijave oddati do 28. februarja 2011 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah in opremljene z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni programi 2011« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni projekti 2011« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni projekti s področja založništva 2011«. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja le do preteka razpisnega roka na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni programi 2011« oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti 2011« oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti s področja založništva 2011«. Dopolnjevanje oziroma spreminjanje vlog po preteku razpisnega roka ne bo več možno. Vsak kulturni izvajalec lahko prijavi le en projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več projektih. Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa. Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev, kriterijev ali meril in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa ali projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2011, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravila 3. marca 2011 ob 9. uri, v sejni sobi št. 8, III. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu. VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: Strokovna komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila: A) za razpisno področje A (kulturni programi): Programi društev bodo ovrednoteni v skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine, ki so opredeljene v merilih za ocenjevanje (70%), in na osnovi posebnih kriterijev (30%): a. pestrost in dodelanost programa, b. ustreznost finančne konstrukcije, c. število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu, d. vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, sejmi, kulturni dogodki), e. organizacija izobraževanj za člane društva v preteklem letu, f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise. B) za razpisno področje B (kulturni projekti): a. izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta, b. reference prijavitelja / avtorja / avtorskih skupin, c. predvidena dostopnost projekta, d. finančna konstrukcija projekta, e. pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev), f. ciljna skupina projekta: otroci in mladi (skladno z velenjskim delom projekta Evropska prestolnica kulture 2012), g. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu. C) za razpisno področje C (kulturni projekti s področja založništva): a. literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost projekta, b. predviden doseg projekta, c. finančna konstrukcija projekta, d. pomen projekta za širši kulturni prostor, e. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu. VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu predvidoma zagotovljena sredstva v višini: – za razpisno področje A: 19.000 €, – za razpisno področje B: 20.000 €, – za razpisno področje C: 4.400 €. VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. Mestna občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta v letu 2011. IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslednjih naslovih: – za razpisno področje A: Zveza kulturnih društev Šaleške doline (pritličje Doma kulture Velenje), Titov trg 4, 3320 Velenje, – za razpisni področji B in C: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan na telefonskih številkah: – za razpisno področje A: 03/58-71-276 (Tatjana Vidmar), – za razpisni področji B in C: 03/89-82-580 (Barbara Pokorny) in 03/89-61-678 (Darja Plaznik), ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje, http://www.velenje.si (razpisi).
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost