Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 14/2011 Ob-1213/11 , Stran 184
Št. 14/2011 Ob-1213/11
Na podlagi določb iz Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31. julija 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31. Julija 2006, str. 12, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L 371, 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07 in 109/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010/2011 (Uradni list RS, št. 99/2009 in 29/2010), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 in 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. junija 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. novembra 2007, Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo), Poslovnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji ter na podlagi Odločbe št. OP RČV/3/2/04-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za program »Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013« z dne 16. septembra 2010, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja
javno povabilo
k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013
1. Ime oziroma sedež naročnika in izvajalca javnega povabila, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad). 2. Nameni in cilji javnega povabila Javno povabilo se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; 3.2 prednostne usmeritve: »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«. Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti posameznikov. Cilj javnega povabila je sofinanciranje stroškov za srednješolsko izobraževanje najmanj 3000 odraslim osebam. 3. Predmet javnega povabila V okviru javnega povabila se povrnejo stroški šolnin udeležencem srednješolskega izobraževanja v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013, ki so ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta oziroma letnika, dopolnili starost od 25 do 64 let. Predmet javnega povabila je sofinanciranje 90% upravičenih stroškov šolnin za uspešno opravljene obveznosti srednješolskega izobraževanja odraslih (nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega in gimnazijskega izobraževanja), in sicer za: – opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih letih/letnikih; – zaključeno izobraževanje; – opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit; – priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali zaključnim izpitom; – diferencialne izpite; – opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto po osebnem izobraževalnem načrtu; – opravljen maturitetni ali poklicni tečaj. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem povabilu Na javno povabilo se lahko prijavijo oziroma uveljavljajo sofinanciranje šolnin fizične osebe, ki izpolnjujejo navedene pogoje: – da so državljani Republike Slovenije; – da ob zaključku izobraževalnega programa ali posameznega šolskega leta oziroma letnika, za katerega uveljavljajo sofinanciranje stroškov, dopolnijo od 25 do 64 let; – da uveljavljajo stroške šolnine do vključno V. stopnje srednješolskega izobraževanja; – da uveljavljajo stroške šolnine, ki se nanašajo na šolska leta 2007/2008, 2008/2009 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013; – da so stroške, za katere uveljavljajo sofinanciranje, poravnali z lastnimi sredstvi in za te stroške niso prejeli sredstev iz drugih virov; – da so stroški dokazljivi in neposredno povezani z izvajanjem programa zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in so priložena ustrezna dokazila o upravičenih stroških (glej poglavje Popolna vloga); – da je račun za šolnino plačan in storitev opravljena znotraj upravičenega obdobja, in sicer od 1. januarja 2007 do 31. avgusta 2013; – da so vsi stroški v skladu z določbami iz uredb 1828/2006/ES, 1081/2006/ES in 1083/2006/ES. Vlagatelj potrdi, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje, z izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki je del prijavnega obrazca (točka V), in priloženo zahtevano dokumentacijo (Javno povabilo, točka 8). Primeri vzorcev dokazil za uveljavljanje upravičenih stroškov so na voljo na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/). Na javno povabilo se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki so se že prijavile na Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 (Uradni list RS, št. 66/09 in 47/10). Če so finančna sredstva že prejeli na podlagi omenjenega javnega povabila, imajo pravico do prejetja finančnih sredstev v znesku razlike sredstev, do katerih so upravičeni na podlagi tega javnega povabila. Vlagatelji, ki bodo uveljavljali razliko sredstev v okviru tega javnega povabila, morajo poslati novo vlogo, ki vsebuje celotno dokumentacijo, kot je določeno v točki 4 drugega (II.) poglavja navodil javnega povabila »Kaj mora vsebovati popolna vloga«. 5. Znesek sredstev javnega povabila Skupni znesek sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013, je 6.923.610,00 EUR. Javno povabilo financirata Evropska unija ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Prispevek Evropskega socialnega sklada je 85%, prispevek Ministrstva RS za šolstvo in šport je 15%. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Če bo v letih 2011 in 2012 prispelo več popolnih vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo vlagateljem izplačana sredstva iz sredstev proračuna v naslednjem letu. V primeru porabe sredstev pred iztekom javnega povabila bo sklad na spletnih straneh objavil obvestilo o zaključku Javnega povabila. 6. Upravičeni stroški Upravičeni stroški v okviru Javnega povabila so stroški šolnin srednješolskega izobraževanja, in sicer za: – opravljene obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu v posameznih šolskih letih/letnikih; – priprave z opravljeno splošno oziroma poklicno maturo ali zaključnim izpitom; – opravljeni diferencialni izpiti; – opravljene obveznosti v okviru prekvalifikacije za posamezno šolsko leto/letnik po osebnem izobraževalnem načrtu; – uspešno opravljen mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, maturitetni tečaj in poklicni tečaj. Sofinancira se samo enkratno opravljanje posameznega izpita. Stroški priprav na splošno/poklicno maturo in stroški maturitetnega/poklicnega tečaja so upravičeni le, če uspešno opravite tudi splošno/poklicno maturo. 7. Neupravičeni stroški Neupravičeni stroški za sofinanciranje v okviru tega javnega povabila so: – davek na dodano vrednost (DDV); – literatura in druga gradiva; – ponovni in evidenčni vpis za šolsko leto oziroma letnik; – ponovno opravljanje izpita; – drugi stroški, ki v tem javnem povabilu niso opredeljeni kot upravičeni stroški (npr. delovna obleka, obutev, potni stroški). Vlagatelji ne morejo uveljavljati stroškov, ki bi pomenili dvojno financiranje (npr. stroškov, ki so bili plačani iz drugih javnih virov ali jih je plačal delodajalec) ali ki bi presegali skupno vrednost upravičenih stroškov šolnine. Če se ugotovi nepravilnost, bodo morali vlagatelji skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Sredstva se vrnejo tudi, če se ugotovi, da niso bila porabljena za namen, za katerega so jih prejeli, ali so jim bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov. 8. Popolna vloga Popolna vloga vsebuje: – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (točka III. priloge k navodilom za prijavo); – fotokopijo javno veljavne listine o učnem uspehu (letno spričevalo, maturitetno spričevalo, spričevalo o zaključnem izpitu, spričevalo o poklicni maturi, obvestilo o uspehu in obvestilo o uspehu pri izpitu v izrednem izobraževanju, ki temelji na osebnem izobraževalnem načrtu, sklenjenim med udeležencem izobraževanja odraslih in izobraževalno organizacijo za posamezno šolsko leto ali letnik in izpis iz evidence za letno spričevalo ali obvestilo o uspehu); – fotokopijo/e računov za izobraževanje; – fotokopijo/e dokazil o plačilu računov za izobraževanje; – fotokopijo veljavne osebne izkaznice (obe strani) ali veljavnega potnega lista; – fotokopijo bančne kartice osebnega bančnega računa vlagatelja (obe strani); – izjavo plačnika (le v primeru, kadar je stroške šolnine v imenu vlagatelja plačala tretja oseba); – Izjema: fotokopijo prijavnice za opravljanje obveznosti ali dokazilo o plačilu za opravljanje obveznosti (za podrobnejši opis glej točko 9 »Rok prijave«). Vloge pošljite v zaprti pisemski ovojnici (v nadaljnjem besedilu: ovojnica), označeni s polnim imenom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 2007–2013«. V primeru poziva za dopolnitev vloge morajo biti dopolnitve označene s polnim imenom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 2007–2013«. Vloga se lahko odda po pošti na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali osebno v glavni pisarni v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 16. ure). Vlagateljem svetujemo, da pri oddaji priporočene ovojnice poskrbijo, da poštni urad na pošiljki navede uro in datum oddaje te pošiljke, saj bo sklad ovojnice, za katere iz prejete pošiljke ne bosta jasno razvidna ura in datum, obravnaval kot ovojnice, ki so prispele zadnje v dnevu dospetja. 9. Rok prijave Sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo ustrezno označene in bodo oddane priporočeno na pošti najpozneje 15. julija 2013 oziroma najpozneje na ta dan oddane v glavno pisarno. V primeru, da bodo sredstva porabljena prej, bo javno povabilo zaprto z dnem porabe sredstev. Izjema so: vlagatelji, ki bodo zaključevali izobraževanje (zaključni izpit, poklicno ali splošno maturo, posamezen izpit) v šolskem letu 2012/2013 in do 15. julija 2013 ne bodo prejeli javnoveljavne listine o učnem uspehu, morajo vlogi priložiti tudi izvod prijavnice za opravljanje obveznosti ali dokazilo o plačilu za opravljanje obveznosti. Javnoveljavno listino, s katero dokazujete, da ste obveznosti uspešno zaključili, je treba posredovati najpozneje do 25. septembra 2013 na zgoraj navedene načine (po pošti ali v vložišče sklada). 10. Odpiranje vlog, obveščanje o rezultatih javnega razpisa in možnost pritožbe Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor sklada. Odpiranje vlog se bo začelo 15. marca 2011. Odpirale se bodo samo pravočasno prispele, pravilno izpolnjene in označene vloge, do porabe razpoložljivih sredstev po posameznih proračunskih letih. Meja za dodelitev sredstev in zaprtje javnega povabila bo določena glede na datum, uro in minuto prejema popolne vloge, vključno s katero se porabijo vsa razpoložljiva sredstva. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice, prejete po roku za oddajo vlog, bodo vrnjene pošiljatelju. Če bo vloga nepopolna, bo komisija v 8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala vlagatelja k dopolnitvi. Vloge, ki jih ne boste dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) ne bo javno. Na podlagi predloga strokovne komisije podpiše direktor sklada skupni sklep o dodelitvi sredstev, pri čemer bodo vlagatelji o rezultatih obveščeni v 30 dneh od podpisa tega sklepa. Zoper sklep lahko podate pritožbo na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh od prejema sklepa. V pritožbi natančno opredelite razloge za vložitev pritožbe. O pritožbi odloča stvarno pristojni organ. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o sofinanciranju. Rezultati javnega povabila so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada. 11. Izplačila dodeljenih sredstev Izplačila se bodo izvedla na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev, ki ga bo izdal sklad vlagatelju, ki bo izpolnjeval pogoje. Izplačilo vlagatelju bo izvedeno najkasneje v roku 120 dni od podpisa skupnega sklepa direktorja sklada. Dodeljena sredstva boste prejeli na osebni bančni račun (TRR), odprt v Republiki Sloveniji. Če bo v letih 2011 in 2012 prispelo več popolnih vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo vlagateljem izplačana sredstva iz sredstev proračuna v naslednjem letu. 12. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem povabilu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo na področju zagotavljanja enakih možnosti in s členom 16 Uredbe 1083/2006/ES. 13. Informacije o dokumentaciji javnega povabila Dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletnih straneh sklada (http://www.sklad-kadri.si). Do preteka roka za prijavo jo lahko dvignete tudi na skladu, in sicer po predhodnem dogovoru po tel. 01/434-10-92, v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 16. ure). Prošnje za dodatna pojasnila o Javnem povabilu se lahko pošlje na elektronski naslov: bojan.ivajnsic@sklad-kadri.si. Odgovori na dodatna pojasnila bodo objavljeni na spletni strani sklada, http://www.sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost