Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 478-61/2011-3 Ob-1215/11 , Stran 183
Št. 478-61/2011-3 Ob-1215/11
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo linije za hladno kovanje
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje Linija za hladno kovanje z enotami: – brusilni stroj TBT, inv. št. 005255, – stroj za globoko vrtanje TBT 1, inv. št. 005239, – stroj za globoko vrtanje TBT 4, inv. št. 005240, – stroj za honanje KADIA, inv. št. 005242, – stroj za hladno kovanje SHK 10, inv. št. 005244, – stružnica 1, CNC EMAG USC-1, inv. št. 005238, – stroj za rezanje materiala Sinomatic, inv. št. 005241. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh enot, ki so predmet prodaje, v celoti. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja linije za hladno kovanje. 4. Izhodiščna cena in varščina Izhodiščna cena za premičnino je 600.000 evrov. Ponujena cena za nakup linije za hladno kovanje ne sme biti nižja od izhodiščne. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponujene cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114, s pripisom, varščina za nakup linije za hladno kovanje 2011. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po izdanem obvestilu o izbiri. 5. Ogled premičnine: ogled linije za hladno kovanje bo mogoč po predhodnem dogovoru. 6. Pogoji prodaje: – Linija za hladno kovanje je naprodaj po načelu videno-kupljeno. – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo prodajalec ponudnika izbral na podlagi dodatnih pogajanj. – Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku osmih dni od javnega odpiranja ponudb. – Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljeni izbiri skleniti z naročnikom prodajno pogodbo. – Kupec mora linijo za hladno kovanje prevzeti v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne kupnine. – Stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača kupec. – Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale v objavi navedene pogoje. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika, naslov in telefonsko številko ter ponujeno ceno. Predložiti je potrebno: – potrdilo o vplačani varščini, – priloženo celotno številko računa z navedbo banke, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje in – pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku 30 dni na račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje do 28. 2. 2011 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja linije za hladno kovanje/1-2011«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na dano ponudbo najmanj do 31. 5. 2011. 10. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 3. 2011 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana. 11. Pravila javnega zbiranja ponudb: postopek javnega zbiranja ponudb se bo vodil v skladu Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10). 12. Ustavitev postopka: Vlada RS lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 13. Oseba za stike za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Janka Pavšek Bantan, tel. 01/471-29-40 ali 01/471-23-37, el. naslov: Janka.Pavsek.Bantan@mors.si. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za obrambo: http://www.mors.si.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost