Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

196. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2009, stran 587.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09), ter 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je občinski svet na 2. redni seji dne 2. 12. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Straža za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2009.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2009 obsega:
+--------+------------------------------------+-----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV          |         |
|    |IN ODHODKOV             |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|I.   |Skupaj prihodki           |  3.108.794 EUR|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|II.   |Skupaj odhodki           |  3.033.830 EUR|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|III.  |Proračunski presežek        |    74.964 EUR|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |         |
|    |IN NALOŽB              |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil in  |      0 EUR|
|    |prodaja kapitalskih deležev     |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje     |      0 EUR|
|    |kapitalskih deležev         |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila in   |      0 EUR|
|    |sprememba kapitalskih deležev    |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|VII.  |Zadolževanje proračuna       |      0 EUR|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|VIII.  |Odplačilo dolga           |      0 EUR|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|IX.   |Neto zadolževanje proračuna     |      0 EUR|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|X.   |Sprememba stanja sredstev na računu |    74.964 EUR|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|XI.   |Stanje sredstev na računu      |   286.425 EUR|
|    |31. 12. 2008            |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Skupaj sredstva na računu 31. 12. 2009    |   361.389 EUR|
+---------------------------------------------+-----------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-1/2010-3
Straža, dne 3. decembra 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost