Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Ob-1149/11 , Stran 192
Ob-1149/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1, določb 36. člena ZFPPIPP in 35. člena Statuta družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d., sklicuje uprava družbe
16. sejo skupščine
družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 14. 2. 2011, ob 14. uri, na naslovu uprave družbe Novoles d.d., Na žago 6, Straža, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov, izvolijo osebe po predlogu, podanem na skupščini. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran. 2. Predstavitev poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe, pisnega mnenja nadzornega sveta o poročilu ter obravnava in sprejem sklepa o dokapitalizaciji družbe. Predlog sklepa: 2.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 5.532.470,53 EUR in je razdeljen na 735.159 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic in 337.325 prednostnih neglasovalnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini največ 5.999.999,54 EUR, tako da po povečanju znaša največ 11.532.470,07 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo največ 1.163.016 novih imenskih, kosovnih, rednih delnic z glasovalno pravico. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na skupno največ 2.235.500 kosovnih delnic, od katerih je največ 1.898.175 navadnih imenskih kosovnih delnic in 337.325 prednostnih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 5,159 EUR. Emisijska vrednost ene delnice je 5,159 EUR. Cena za vplačilo je enaka emisijski ceni delnice in ne sme biti nižja od 5,159 EUR. Emisijska vrednost vseh novih delnic pa največ 5.999.999,54 EUR. Delnice so prosto prenosljive in tvorijo z že izdanimi delnicami družbe razreda – razred navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic in razred prednostnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Poslovodstvo mora objaviti poziv za vpis in vplačilo delnic z vložki delničarjem in tretjim osebam v treh delovnih dneh od konca zasedanja skupščine. Rok za vpis in vplačilo delnic ne sme biti daljši od 15 dni po objavi poziva. Vse novo izdane redne kosovne delnice z glasovalno pravico dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda, in kot to določa prvi odstavek četrtega člena statuta družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Obstoječi delničarji, ki so na dan sklica skupščine vpisani v delniško knjigo, imajo prednostno pravico pri vplačilu in vpisu novih delnic. Obstoječi delničarji imajo tako prednostno pravico do vpisa 0,479 nove delnice za vsako 1 delnico, katere imetniki so na dan sklica skupščine, pri čemer lahko delničarji vpišejo le celo število novih delnic. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v 8 dneh od sprejema tega sklepa. Delnice se vplačuje v denarju. Vpisniki novo izdanih delnic so dolžni vplačati ob nakupu delnic družbe celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to točko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 80% novo izdanih delnic najkasneje v roku 15 dni od dneva sprejema tega sklepa na skupščini. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč, vplačila pa se brezobrestno vrnejo na transakcijski račun vplačnikov in sicer v 5 delovnih dneh po objavi rezultata vpisa in vplačila delnic. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe s tem sklepom o povečanjem osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki s stanjem po izvedenem vpisu delnic. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe in ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe Novoles, d.d., Na žago 6, 8351 Straža. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni, in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred začetkom skupščine, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi – vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Ponovno zasedanje – če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo – gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Na žago 6, Straža, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Novoles d.d. uprava predsednik uprave Rok Barbič

AAA Zlata odličnost