Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

183. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo naselje Zasap, stran 564.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo naselje Zasap
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Naselje Zasap leži v neposredni bližini Letališča Cerklje, za katerega je bil v letu 2008 sprejet Državni prostorski načrt za Letališče Cerklje ob Krki (v nadaljevanju: DPN), objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/08. Z DPN je predvidena širitev letališča, v okviru katere so v območje ureditve DPN-ja vključene tudi površine naselja Zasap, zato je za naselje predvidena preselitev na novo lokacijo. V ta namen je bil 10. 7. 2008 sprejet tudi sklep Vlade RS ( št. 35000-8/2008/5), na podlagi katerega je nadomestna zemljišča za preselitev zagotovil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. V sodelovanju z Občino Brežice je bila določena nadomestna lokacija, ki se nahaja na zahodnem robu naselja Cerklje ob Krki.
Za potrebe priprave OPPN je bila izdelana in potrjena idejna zasnova (IDZ), s katero je predvidena umestitev cca 20 objektov, ki bodo nadomestili objekte, namenjene rušitvi, v naselju Zasap. IDZ je opredelila parcelacijo območja glede na usklajevanja ureditev z lastniki in prometno zasnovo območja glede na zahtevo po interni prometni poti ter glede na obstoječe stanje dostopne poti.
V OPPN se na podlagi izdelane idejne zasnove opredelijo rešitve in pogoji glede ureditve območja novega naselja, določijo se vrste objektov, merila in pogoji za urejanje objektov, zelenih površin ter pogoji za infrastrukturno opremo območja.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje, predvideno za preselitev naselja Zasap, leži na zahodnem robu naselja Cerklje ob Krki, južno od lokalne ceste Cerklje ob Krki–Gazice (LC-024041) in v neposredni bližini odcepa od regionalne ceste Cerklje ob Krki–Kostanjevica na Krki (R2-1206).
Območje obravnave OPPN se nanaša na naslednje parcele v k.o. Cerklje: 3062, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3678 in obsega površino cca 38.675 m2.
Izven območja je potrebno zaradi zagotavljanja infrastrukturne opremljenosti zgraditi vse potrebne infrastrukturne vode (kanalizacija, elektrika, TK idr.).
Pri izdelavi OPPN se upošteva veljavni DPN glede območja predvidenega priključka za novo naselje Zasap.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), vključno z:
– upoštevanjem predhodno izdelane IDZ,
– vključevanjem strokovnih podlag,
– usklajevanjem smernic.
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo pristojno za prostor (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi izdelane idejne zasnove, prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Obstoječe strokovne podlage pripravljavca:
– Državni prostorski načrt za Letališče Cerklje ob Krki;
– IDZ za novo naselje Zasap;
– strokovne podlage, ki so bile izdelave v času priprave sprememb in dopolnitev planskega akta.
Idejne rešitve v variantah se ne predvideva, ker so bile izdelane variante v fazi IDZ območja.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
+----------------------------------------------+---------------+
|Faznost                    |   Roki   |
|                       | (dni max.)  |
+--------------------------------------------------------------+
|Uvedba v delo – predložitev IDZ in podatkov          |
+----------------------------------------------+---------------+
|1. faza – sklep o začetku postopka      |   10    |
+----------------------------------------------+---------------+
|2. faza – izdelava osnutka          |   30    |
+----------------------------------------------+---------------+
|3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO|   40    |
|ter usklajevanje smernic           |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in  |   20    |
|priprava gradiva za javno razgrnitev     |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava |   40    |
+----------------------------------------------+---------------+
|6. faza – priprava stališč do pripomb, 1.   |   15    |
|obravnava na OS                |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|7. faza – izdelava predloga          |   30    |
+----------------------------------------------+---------------+
|8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj |   40    |
+----------------------------------------------+---------------+
|9. faza – priprava usklajenega predloga in  |   30    |
|gradiva za OS, predstavitev na OS       |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|10. faza – priprava končnega akta       |   14    |
+----------------------------------------------+---------------+
|11. faza – objava v uradnem glasilu      |        |
+----------------------------------------------+---------------+
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO, kolikor bi pristojno ministrstvo z odločbo odločilo, da je potrebno izvesti postopek CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana (varstvo okolja),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda),
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
V vednost:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto (varstvo kulturne dediščine),
4. Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave),
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija),
7. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje),
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja lokalnega cestnega omrežja),
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture – Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve),
10. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana, zaradi območja omejene in nadzorovane rabe po predpisih s področja obrambe,
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za državne prostorske akte, Dunajska cesta 48, Ljubljana,
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
13. DDC, svetovanje inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana.
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
14. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto (telekomunikacije),
15. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2b, 8263 Cerklje ob Krki.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN:  Občina Brežice.
Naročnik OPPN:    Občina Brežice.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-6/2008
Brežice, dne 12. januarja 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost