Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Ob-1154/11 , Stran 193
Ob-1154/11
Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d. v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana, v skladu z drugim odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja vabilo na
10. skupščino
družbe Datalab Tehnologije d.d.,
ki bo dne 28. 2. 2011, ob 16. uri, na sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, katerega predlaga upravni odbor: Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda. 2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Datalab Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2010, ki je trajalo od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010. 3. Poročilo upravnega odbora o realizirani dokapitalizaciji in načrtih. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2010, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2010, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2010. 5. Razdelitev ene kosovne delnice na več kosov (stock split 1:15). 6. Uvedba nagrajevanja z delnicami v hčerinskih družbah. 7. Prejemki poslovodstva. 8. Nagrada poslovodstva. 9. Pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice. 10. Soglasje k pogodbi o obvladovanju. 11. Imenovanje pooblaščenega revizorja. 12. Uskladitev statuta. Predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Špela Mesesnel. Za preštevalki glasov pa Maja Fujan in Božena Vuksan. Na skupščini bo navzoč vabljeni notar. Potrdi se predlagani dnevni red po predlogu sklicatelja. 2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Datalab Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2010, ki je trajalo od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Datalab Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2010, ki je trajalo od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010. 3. Poročilo upravnega odbora o realizirani dokapitalizaciji in načrtih. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o realizirani dokapitalizaciji in načrtih. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2010, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2010, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2010. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: 1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2010, znaša 2.128.190,65 EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 1.728.172,54 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 400.018,11 EUR. Od navedenega bilančnega dobička je bilo skladno s sklepom 9. skupščine Datalab Tehnologije d.d. že razporejeno 44.000,00 EUR kot delitev dobička med delavce. Zato se deli bilančni dobiček v višini 2.084.190,65 EUR, tako da se: – 1.500.000,00 EUR prenesenega čistega dobička uporabi za povečanje osnovnega kapitala družbe tako, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 465.441,28 EUR, poveča iz sredstev družbe za 1.500.000,00 EUR na 1.965.441,28 EUR, in sicer na način, da se v osnovni kapital v višini povečanja osnovnega kapitala preoblikuje preneseni dobiček, ki je v zadnji revidirani bilanci stanja družbe na dan 30. 6. 2010 (»Izkaz finančnega položaja družbe Datalab Tehnologije, d.d., ob koncu obdobja na dan 30. 6. 2010«) izkazan v postavki »zadržani čisti poslovni izid«. Osnovni kapital se iz sredstev družbe poveča brez izdaje novih delnic, tako da je osnovni kapital tudi po predmetnem povečanju razdeljen na 111.539 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive; – 152.095,00 EUR bilančnega dobička se razporedi v zakonske rezerve; – 80.000,00 EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku; – 352.095,65 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega. Predlog sklepa: 2. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2010, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2010 na strani 115, v točki Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom. Predlog sklepa: 3. Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2010. 5. Razdelitev ene kosovne delnice družbe na več kosov (stock split 1:15). Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Obstoječa ena navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe z oznako DATR se po vpisu povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe – v skladu s sklepom 10. skupščine družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe z dne 28. 2. 2011 pod 4. točko dnevnega reda – v sodni register, ko bo osnovni kapital družbe znašal 1.965.441,28 EUR, in bo razdeljen na 111.539 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe, razdeli v razmerju 1:15 oziroma se 1 obstoječa navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe razdeli na 15 kosov, tako da je po razdelitvi osnovni kapital družbe v znesku 1.965.441,28 EUR razdeljen na 1.673.085 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe. Upravni odbor družbe mora dati KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. nalog za izdajo dodatnih navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe zaradi razdelitve delnic takoj, ko so za to izpolnjeni vsi pogoji. 6. Uvedba nagrajevanja z delnicami v hčerinskih družbah. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Skupščina se seznani z uvedbo nagrajevanja z delnicami v hčerinskih družbah. 7. Prejemki poslovodstva. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Za delo v upravnem odboru predsedniku upravnega odbora pripada plačilo v višini 60,00 EUR na opravljeno uro, izvršnemu direktorju 4.500,00 EUR bruto I na mesec, članom upravnega odbora pa 60,00 EUR na opravljeno uro. Poleg mesečnega plačila za delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni do povračila stroškov, skladno z veljavnimi predpisi. Za delo v vsaki posamezni komisiji upravnega odbora pripada članu upravnega odbora dodatek v višini do največ 20% mesečnega plačila. Plačilo se izplačuje mesečno do 15 v mesecu za pretekli mesec. 8. Nagrada poslovodstva za poslovno leto 2010. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada skladno s smernicami 9. skupščine v višini 10% od 400.018,00 EUR čistega dobička poslovnega leta 2010 družbe, kar zaokroženo znese bruto 40.000,00 EUR in sicer: Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 22.000,00 EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto 10.000,00 EUR in Tone Černe dobi nagrado v višini bruto 8.000,00 EUR. Nagrade se izplačujejo izključno v delnicah družbe razen v primeru, da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno z zakonskimi odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru se izplačilo nagrade lahko izvrši v denarju. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem letu, za katerega se nagrada izplačuje. 9. Pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Skupščina v skladu z osmo alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, do višine 10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa. Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in sicer lahko cena tako pridobljenih delnic od 30-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ + 25 do –50 odstotkov. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Kolikor družba pridobiva delnice izven organiziranega trga vrednostnih papirjev za tako pridobivanje velja, da cena delnic ne sme biti višja kot na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Družba lahko lastne delnice pridobiva za udeležbo delavcev pri delitvi dobička, strateške nakupe ali pridružitve, nagrade poslovodstvu ter druge poslovne namene. Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe Datalab Tehnologije d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima Datalab Tehnologije d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah. Skupščina daje upravnemu odboru pooblastilo, da za nakup lastnih delnic po potrebi izvede ustrezne preknjižbe v deležih kapitala. Pri odsvajanju lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključi. 10. Soglasje k pogodbi o obvladovanju. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: skupščina daje soglasje k Pogodbi o obvladovanju, sklenjeni dne 1. 12. 2010 med družbo Datalab Tehnologije d.d., kot obvladujočo družbo in družbo Datalab SI d.o.o., kot odvisno družbo. 11. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana. 12. Uskladitev statuta. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: skupščina pooblašča upravni odbor družbe za uskladitev besedila statuta družbe z veljavno sprejetimi skupščinskimi sklepi. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Objava nasprotnega predloga Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 Gradivo Na poslovnem naslovu družbe Koprska 92 so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled: – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo za leto 2010, – poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, – politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora. Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe, www.datalab.si in na Seo Netu. Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e- poštni naslov: investor@datalab.eu. Delničarji lahko potrdilo udeležbe na skupščini, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: investor@datalab.eu. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosto delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Datalab Tehnologije d.d. Upravni odbor

AAA Zlata odličnost